Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Arbetsmiljön är helt avgörande för att attrahera och behålla medarbetare”

Cheferna på Apoteket, Apotek Hjärtat och Doz Apotek om vikten av en bra arbetsmiljö, utmaningarna i att säkerställa den, farmaceutbristen, kompetensutveckling och nollvision mot rasism.
- Medarbetarna är vår allra viktigaste resurs och för att vi ska lyckas så måste vi hela tiden ha fokus på arbetsmiljön, säger Per Bergman, HR-chef på Apotek Hjärtat.

Stig Tornell, vd Doz Apotek, Rasmus Nerman, vd Apoteket AB och Per Bergman, HR-chef Apotek Hjärtat.

Svensk Farmaci har tidigare berättat om Sveriges Farmaceuter arbetsmiljöenkät som visar att arbetsmiljön på apotek upplevs som sämre än inom lifescience-branschen och offentlig sektor.

Bara en av tio på apotek medlemmar instämde helt i påståendet att arbetsbelastningen var acceptabel.

Farmaceuter som jobbar på öppenvårdsapotek tycker i högre grad att de upplever stress, har svårt att få ledigheter och raster, har svårt med återhämtning och är mindre nöjda med ledarskapet.

Svensk Farmaci frågade arbetsgivarna på några av kedjorna för öppenvårdsapotek hur de ser på frågan.

— Är denna undersökning representativ för hela apoteksbranschen är det högst oroväckande. Våra undersökningar visar på betydligt bättre resultat och en positiv trend i samtliga kategorier men jag skriver under på utmaningarna och det är fokusområden även för oss, säger Apoteket AB:s vd Rasmus Nerman.

Även Per Bergman, HR-chef på Apotek Hjärtat, lyfter att deras egna medarbetarundersökningar visar på ett bättre resultat.

— Vi jobbar löpande med våra medarbetarundersökningar där 75 procent av alla medarbetare svarar. Där kan vi se att det finns utmaningar att arbeta med, men när det gäller arbetsmiljöfrågorna ser vi ett bra resultat. Kring arbetsbelastning så är det 50 procent av medarbetarna som svarar uttalat positivt, och ungefär 30 procent är neutrala. Men det betyder inte att vi kan slå oss till ro utan det här är jätteviktiga frågor som vi ska fortsätta att arbeta med, säger Per Bergman.

Doz Apoteks vd Stig Tornell delar uppfattningen att det är viktigt att arbetsmiljöfrågorna diskuteras.

— Det är viktiga områden som lyfts i enkäten och vi jobbar kontinuerligt med att säkerställa arbetsmiljön i vår verksamhet. För oss är det viktigt att göra det så bra som möjligt för våra kollegor, både för dem som jobbar på apoteken och på kontoren, säger Stig Tornell och fortsätter.

— Vi har vår interna temperaturmätning där vi på månadsbasis håller örat mot marken för att se hur organisationen mår och vi agerar på den feedback vi får från våra kollegor. Som en mindre aktör kan vi vara snabba när något dyker upp, vilket också innebär att missnöje inte ligger och bubblar under en längre tid.

Rasmus Nerman, vd för Apoteket AB.

Orsakerna till att arbetsmiljön upplevs som sämre på apotek kan vara flera, anser bolagens företrädare.

— Det är en komplex fråga för branschen med många aspekter. Det är stor skillnad att jobba på apotek med kundmöten jämfört med att exempelvis arbeta på ett läkemedelsföretag. Vi har en utmanande säkerhetssituation i samhället som gäller all handel och även apoteksbranschen, säger Rasmus Nerman och fortsätter.

— Sen skapar även restsituationen av läkemedel utmaningar. Farmaceuter behöver lägga ansenligt med tid på att jaga och byta ut läkemedel. Kunder blir också frustrerade och vi lägger tid på att förklara att det är ett globalt problem och inte kopplat kundens lokala apotek.  Brist på farmaceuter och låga marginaler i branschen är också anledningar. Konkurrensen om farmaceuter har ökat över åren – från myndigheter, företag, regioner och även kommunal omsorg vilket gör att vi på vissa orter har svårt att bemanna.

Rasmus Nerman anser att det här kan vara delförklaringar till svaren i Sveriges Farmaceuters arbetsmiljöenkät, medan de i Apotekets egna undersökningar inte ser samma bild.

— Men även hos oss är arbetsmiljö ett stort fokusområde som vi önskar förbättra, säger Rasmus Nerman.

Doz Apoteks Stig Tornell och Apotek Hjärtats Per Bergman delar uppfattningen om att bristen på farmaceuter är en av orsakerna till att arbetsmiljön upplevs som sämre på apotek.

— En utmaning som hela branschen brottas med är den farmaceut-brist som råder och den påverkar även våra apotek. I vissa regioner i Sverige är det svårt att få personalschemat att gå ihop med de resurser som finns tillgängliga och det är klart att det skapar stress och hög arbetsbelastning för våra kollegor. Brist på farmaceuter leder till en kamp mellan apotekskedjorna om att attrahera kompetent personal och personalomsättningen blir därför orimligt hög, något som också kan bidra till upplevd stress, säger Stig Tornell.

— Vi har i Sverige en farmaceutbrist och det är sådant som kan skapa utmaningar för bemanningen. Det jobbar vi på flera sätt med att lösa. När något händer, det finns en vakans, någon blir sjuk, så samarbetar apoteken med varandra för att lösa utmaningarna. När det inte räcker har vi också en nationell pool med farmaceuter som är rörliga och vi har också rörliga resurser i varje region, säger Per Bergman.

Samtliga företrädare för de stora kedjorna påpekar vikten av en bra arbetsmiljö, och att de arbetar för att den ska vara så bra som möjligt för medarbetarna.

— Vi tycker att arbetsmiljön över lag är bra, det är utgångspunkten. Sedan måste vi fortfarande jobba med de frågorna för de är så viktiga. Medarbetarna är vår allra viktigaste resurs och för att vi ska lyckas så måste vi hela tiden ha fokus på arbetsmiljön. För oss som företag är det alldeles självklart att vi måste se till våra medarbetare är engagerade, trivs och har rätt förutsättningar, säger Per Bergman.

— En god arbetsmiljö är en förutsättning för att trivas på jobbet. Vi jobbar tillsammans med våra huvudskyddsombud för att identifiera förbättringsområden. Här följer vi upp avvikelser och gör även egna och fackliga enkäter som berör vår arbetsmiljö. Att lyssna och ta in förbättringsförslag från våra medarbetare är en viktig del i att införa åtgärder där de gör störst skillnad. Vi har nyligen infört ett nytt mer effektivt sätt att ta in och åtgärda förslag som kommer in, exempelvis förenklar vi arbetssätt och utvecklar IT-stöd i nära dialog med användarna, säger Rasmus Nerman.

— Vi har en omfattande struktur för hur vi jobbar med att förbättra arbetsmiljön inom företaget, och vår HR-avdelning jobbar nära både driften och chefer för att stötta i detta arbete. Vi genomför skyddsronder, har utbildning i stresshantering och arbetsmiljörätt, följer upp på våra regelbundna temperaturmätningar och det finns forum på lokal och central nivå för att lyfta situationer eller frågor, säger Stig Tornell.

Farmaceutbristen är något som de alla återkommer till, och något som de arbetar med kontinuerligt. Dels för att locka nya farmaceuter att anställa, dels för att behålla de man har.

Per Bergman berättar att för locka nya farmaceuter arbetar Apotek Hjärtat mycket med farmaceutstudenterna på de mässor som finns, mot universiteten och genom att vara aktiva på sociala medier.

Även med de nyanlända farmaceuterna som kommer både inom och utanför EES-området till Sverige. Tillsammans med Apoteksföreningen arbetar de för att locka gymnasieelever att söka receptarie eller apotekare som högskoleutbildning.

— Vi jobbar också långsiktigt för att apoteken ska få en breddad roll. När apoteken får i uppdrag att ännu tydligare bidra med tjänster och service kopplad till läkemedelsanvändning då tror vi att det i framtiden kommer att bli ännu fler som väljer att vara farmaceut på apotek, säger Per Bergman.

— Det är dessvärre ett branschproblem med brist på farmaceuter och vi jobbar aktivt inom Apoteket i kombination med att tillsammans med Apoteksföreningen försöka locka fler att söka till universitetsutbildningarna. På samma sätt jobbar vi långsiktigt mot både studenter såväl som lärosäten, säger Rasmus Nerman och fortsätter.

— Apoteket erbjuder branschens bredaste utvecklingsmöjligheter med attraktiva förmåner och vi ser att många söker sig till oss för möjlighet till varierade arbetsuppgifter i kombination med god möjlighet till kompetensutveckling. Här har vi ett arbete i gång för att ytterligare tydliggöra det för både studenter och de som söker nya utmaningar samt säkra kompetenstiden på alla våra apotek.

Doz Apoteks vd Stig Tornell:

Doz Apoteks Stig Tornell:

— Som en mindre apotekskedja är en av våra styrkor att vi är en platt organisation med högt i tak och ”open door policy”, där alla känner alla. Det blir en mer familjär stämning och vi märker att det är något som är viktigt för unga nyutexaminerade idag, att de vill trivas på sin arbetsplats. Men givetvis behöver vi erbjuda marknadsmässiga löner, ersättningspaket och förmåner också, säger Stig Tornell.

Hur får ni de farmaceuter som redan jobbar hos er att stanna kvar?

— Vi försöker erbjuda en varierad och utvecklande arbetsmiljö för våra farmaceuter. För att uppnå det är det nära ledarskapet viktigt, genom det skapas förutsättningar att växa inom sin roll eller ta ett steg vidare. Med vår breda verksamhet finns det många möjligheter, utöver den reglerade rollen läkemedelsansvarig erbjuder vi också karriärvägar som farmaciledare, varuansvarig och säljledare, på både lokal och regional nivå. Ett exempel på variation är att vi orderbereder för e-handeln på många apotek vilket har varit mycket uppskattar av våra farmaceuter. Självfallet har vi också en stor intern rörlighet mellan våra affärsområden och centrala funktioner, säger Rasmus Nerman och fortsätter.

— Att skapa en trygg arbetsplats där alla får vara sig själva, bidra till gruppen och hjälpa våra kunder till ett liv i hälsa är målet. Jag vill också nämna att vi på övergripande nivå driver frågan kring farmaceutens roll och hur vi vill utveckla apotekens roll i samhället.  Det tror jag kan öka intresset för både utbildningar och rollen samt skapa nya utvecklingsområden.

Apotek Hjärtats Per Bergman:

— Delaktighet, att få känna att just jag är viktig. De möten man har med teamet ska vara ett tillfälle att få göra sin röst hörd och att få tillfälle att tillsammans växa som grupp. Vid de individuella mötena är det är viktigt att få feedback på det jag gör, få möjlighet att gå in och ta ett ansvar om jag vill det men också få möjlighet att diskutera vad är det jag behöver för att jag ska lära mig mer och lära mig nytt, säger Per Bergman och fortsätter.

— Det är superviktigt för oss med lagarbete. Det ser vi på våra 390 apotek där teamen fungerar riktigt bra tillsammans, där trivs medarbetarna bäst och vill stanna och verka.

— Den tredje delen som är viktig är att det finns bra utvecklingsmöjligheter, att det finns bra förutsättningar för lärande och roller som jag kan ta mig an för att få en ny utmaning. Sedan är förstås ledarskapet viktigt i alla de här delarna. Vi jobbar mycket med att utveckla våra ledare och stötta dem. Det handlar mycket om att leda och tillsammans med sitt team skapar en riktigt, riktigt bra arbetsmiljö på det lokala apotekeket.

En viktig del i att få medarbetare att stanna kvar är regelbunden kompetensutveckling, något som fyra av tio i Sveriges Farmaceuter arbetsmiljöenkät enkäten att de inte har möjligheter till.

— Kompetensutveckling och att ha möjlighet att utvecklas inom sin roll tror jag är kritiskt för att vi ska ha kollegor som trivs och väljer att stanna hos oss, det är också avgörande för patientsäkerhetsarbetet. Vi har därför under lång tid arbetat för att ha ett gediget utbildningsprogram. Vi adderar nu digitala seminarier inom olika terapiområden och här uppmuntras våra farmaceuter att delta för att diskutera kundfall, etiska dilemman och nya terapier, säger Rasmus Nerman och fortsätter.

— Enkätens fyra av tio är oroväckande, när jag tittar på Apotekets siffror har vi drygt sju av tio som upplever att de har hög eller mycket hög möjlighet till lärande och utveckling i sitt jobb. Med detta sagt är det ett område som även vi behöver utveckla. 

Doz Apoteks Stig Tornell:

— Vi erbjuder våra medarbetare kompetensutveckling, internutbildningar och leverantörsutbildningar. Vi fokuserar även mycket på att våra värderingar ska genomsyra hela vår organisation så att medarbetarna ska trivas och vilja stanna kvar hos oss.

Vilka möjligheter finns det till att göra karriär på era öppenvårdsapotek?

— Handlar det om ledarskapet och att du brinner för att leda då finns det möjligheter att bli apoteks-, sälj- eller farmacichef som vi har på några av våra större apotek. Vi har ett särskilt internt traineeprogram för våra medarbetare som är intresserade av att gå den banan för att stötta och rusta dem inför att kunna ta det steget, säger Per Bergman och fortsätter.

— Men karriär och utveckling är inte bara att bli ledare och chef. Vi jobbar mycket med roller på våra apotek där medarbetare får möjligheter att specialisera sig och ta ett extra ansvar för det just jag vill, jag brinner för. Det kan vara rollen som läkemedelsansvarig men det kan också vara säljansvarig, farmaciansvarig eller varuansvarig. Det är också en utvecklingsväg.

— Inom vår organisation finns det flera möjligheter att utveckla sin karriär. De roller som finns är: farmaceut, läkemedelsansvarig, lageransvarig, egenvårdsansvarig, (man kan även bli ansvarig på regional nivå för de sista tre), regional resursplanering, apotekschef och regional försäljningschef. Vi rekryterar gärna internt när det blir tjänster lediga på service- (huvud)kontoret, säger Stig Tornell.

— Apoteket är ensamma om att erbjuda utveckling och karriärvägar inom samtliga segment i apoteksbranschen. Jag ser det som en stor fördel och många kollegor rör sig mellan våra arbetsplatser och roller för att utvecklas, säger Rasmus Nerman och fortsätter.

— Inom våra öppenvårdsapotek finns otroligt många möjligheter – läkemedelsansvarig, farmaciledare och specialistapotekare är exempel. Vi har även regionala mer seniora roller som verkar som viktigt stöd till regionchefen i olika specialistområden. De rollerna nätverkar med centrala kvalitetsavdelningen och får en bred inblick i våra processer.

— Utbildning är en viktig del i utvecklingen här har vi ett nytt chefsförberedande program och även ett omvänt mentorprogram där kollegor på våra apotek är mentorer till vår försäljnings ledningsgrupp.

— Jag vill också ta upp möjlighet att gå från apotek till andra roller inom Apoteket, vi har kollegor från våra öppenvårdsapotek som nu arbetar inom andra affärsområden men också inom stödfunktioner som logistik, HR, inköp och IT för att nämna några exempel. Det är något vi uppmuntrar och ser positivt på.

Sveriges farmaceuter anser grundbemanningen är för låg, att det måste finnas luft i systemet för att människor ska må bra och vilja jobba kvar. Hur ser du på det?

— Vi har apotek med otroligt olika förutsättningar, där vi har utmaningar med att hinna med jobbar vi intensivt för att underlätta och stötta. Vi gör mycket men jag kan konstatera att vi behöver göra än mer, vi skulle behöva mer luft på vissa apotek, säger Rasmus Nerman.

— Jag anser inte att det är grundbemanningen som är utmaningen, utan att det är bristen på farmaceuter som utgör problemet. Det leder till utmaningar som jag beskrivit här ovan, säger Stig Tornell.

Per Bergman, chef HR och säkerhet, Apotek Hjärtat.

Sveriges Apoteksförening berättade nyligen att ett växande problem på apotek är hat och rasism gentemot apoteksmedarbetare. Oftast handlar om kunder som uppför sig illa men det kan även handla om personal, kollegor som uppför sig illa mot varandra. Hur jobbar ni med de här frågorna?

— Inom Apoteket har vi nolltolerans mot hot, hat och rasism och vi står bakom Apoteksföreningens arbete i kampanjen ”Tillsammans”. Nolltoleransen gäller även internt och vi sätter omgående in åtgärder där vi får kännedom om konflikter på våra arbetsplatser, säger Rasmus Nerman och fortsätter.

— Alla som arbetar i handeln märker av ett hårdare klimat och vi inom Apoteket är inte förskonade. Det här är ett samhällsproblem som vi som bransch lyfter med gemensam kraft inom Apoteksföreningen. Det finns ofta även lokala samarbeten som är viktiga. Hittills har Apoteket varit relativt förskonat från incidenter jämfört med handeln i övrigt. 

— Som du nämner är vi en del av branschinitiativet ”Tillsammans”. Vi har en dekal uppsatt vid varje kassa där vi tydligt beskriver vad vi står för. Vi har nolltolerans mot hat och rasism både gentemot apoteksmedarbetare och mellan kollegor. För oss är det väldigt viktigt att vår personal känner sig trygg och har en säker arbetsplats. Om det uppstår en situation mellan kund och personal ute på våra apotek, eller om vi får kommentarer via sociala media så kommunicerar vi tydligt vår ståndpunkt. Om kunden anser sig ha rätt att uppträda på ett annat sätt så ber vi dem gå någon annanstans, säger Stig Tornell.

— Det här är en jätteviktig fråga som vi har arbetat med i flera år. Vi har sett den här utvecklingen och från oss är det viktigt att skapa trygghet på våra apotek. Vi jobbar dels med dialogmaterial för våra apotek: hur ska vi agera om något sådant här händer, hur hjälper vi varandra och vilket stöd kan vi ge. Dels jobbar vi med utbildning för våra medarbetare. Vi ser också till att det finns ett bra stöd för apoteken från oss på HR och Säkerhet både förebyggande och när någonting inträffar, säger Per Bergman och fortsätter.

— Ett tillfälle är ett tillfälle för mycket. Det är verkligen viktigt att ha en nollvision. Rasism är inte OK någonstans. Det är jätteprioriterat för oss att hela tiden hitta lösningar. Sedan kan vi inte helt och hållet ta bort rasismen som finns i samhället men det är viktigt att vi stöttar apoteken och rustar dem. Hur kan vi agera, hur tar vi stöd av varandra och vilket stöd kan vi få. Då känns det jättebra med det branschgemensamma samarbetet “Tillsammans” som vi gör med Apoteksföreningen.

Jag träffade Vårdkompetensrådet som jobbar med kompetensförsörjningen inom hela hälso- och sjukvården och vilka utmaningar som finns i dag. De har en rad preliminära förslag kring fortbildning och kompetensutveckling för professionerna inom hälso- och sjukvården. Hur ser du på det?

— Sveriges Apoteksförening har inte varit med i arbetet med Vårdkompetensrådet. Apoteksbranschen är en del av vården, men glöms tyvärr ofta bort i dessa sammanhang. Det är bra att dessa behov tydliggörs och att frågorna lyfts. Hela vården är i behov av att kompetensförsörjningen är i paritet med våra framtida behov, säger Stig Tornell.

— Vi behöver sätta oss in mer i de här förslagen men självklart är vi positiva till fortsatt utveckling inom området, säger Rasmus Nerman och fortsätter.

— Att utveckla och motivera alla medarbetare är kritiskt för att vi ska behålla våra talanger och fortbildning behövs för att upprätthålla ett patientsäkert arbete. Vi jobbar aktivt med kompetensutveckling där exempelvis alla får en egen kompetensutvecklingsplan, här kvarstår dock ett arbete med att säkra kompetenstiden under alla delar av året.

Vårdkompetensrådet anser att arbetsmiljön är den enskilt viktigaste faktorn för att attrahera och behålla medarbetare. Delar du den uppfattningen?
– Arbetsmiljön är helt avgörande för att attrahera och behålla medarbetare. Det i kombination med möjlighet till utveckling ger välmående arbetsplatser där kollegor stannar länge, säger Rasmus Nerman.

Vårdkompetensrådet ser även att arbetsgivaren i högre grad bör utveckla insatser som främjar en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv och att arbetsgivaren i högre grad bör genomföra insatser i syfte att öka förutsättningarna att seniora medarbetare vill arbeta kvar. Hur arbetar ni med det?

— Vi jobbar utifrån individuella målsättningar och ersättningsnivåer för att medarbetare ska känna sig stimulerade och vilja fortsätta arbeta hos oss. Som beskrivits tidigare så är vi en platt organisation, vilket innebär att beslutsvägarna är korta och varje medarbetare har stora påverkansmöjligheter. Framför allt finns det stor påverkansgrad inom varje lokalt apoteket, något vi uppmuntrar och som vi ser uppskattas bland våra seniora medarbetare, säger Stig Tornell och fortsätter.

— För oss handlar det om att se till de individuella apotekens förutsättningar och ge stöttning därefter. Vissa medarbetare har varit hos oss länge och behöver stimulans och utveckling. Vissa regioner har större utmaningar med personalomsättning och då är det där stöttningen behövs. Att aktivt jobba med att förbättra arbetsmiljö och uppnå ett hållbart arbetsliv tar sig uttryck på många olika sätt.

— Vi följer trivsel, arbetsbelastning, utveckling med mera noga i våra medarbetarundersökningar och ser att vi har en god arbetsmiljö på majoriteten av våra apotek, vi arbetar för att det ska råda på alla våra arbetsplatser, säger Rasmus Nerman och fortsätter.

— Närmare 30 procent av våra tillsvidareanställda har arbetat hos oss i tio år eller mer och det är ett fint kvitto på hög trivsel med ett gott ledarskap. Vi ser också att många pensionärer kommer tillbaka och vill jobba, fantastiskt att se hur de bidrar med sin erfarenhet och kompetens till yngre kollegor. Men, med detta sagt, har också Apoteket brister som vi behöver jobba vidare med.

Vårdkompetensrådet föreslår även att ledarskapet i hälso- och sjukvården ska stärkas. Hur arbetar ni med det?
— Jag är stolt över att majoriteten av våra arbetsplatser är välfungerande med uppskattat ledarskap – faktum är att ledarskap är det område där Apoteket sticker ut på ett positivt sätt. När vi frågor våra kollegor i vår anonyma medarbetarundersökning har cirka 85 procent högt eller mycket högt förtroende för sin chef. Vi ser att trenden ökar över tid och att Apoteket ligger över snittet i detaljhandeln när ledarskapet mäts. Men samtidigt så konstaterar jag att brister finns, vi har såklart löpande tillfällen där ledarskapet inte har fungerat och även där våra ledare inte ges rätt förutsättningar, säger Rasmus Nerman och fortsätter.

— Vi erbjuder ledarskapsutbildningar för alla chefer och vi arbetar systematiskt med individuell utveckling för våra ledare.

— Ett starkt ledarskap är jätteviktigt för organisationen och för alla medarbetare. Att våra ledare kan skapa tydlighet och struktur samtidigt som de har förmågan att möta olika typer av människor är något som vi jobbar aktivt med i vår interna ledarskapsutbildning. Denna utbildning genomgår alla våra chefer och ledare. För att sedan skapa rätt förutsättningar för våra ledare så jobbar vi med delegerande av ansvar och tydliggörande av befogenheter, säger Stig Tornell.

När det gäller ledarskap så får vi på Svensk Farmaci ibland signaler från våra läsare som arbetar på öppenvårdsapotek att de inte vill medverka i tidningen med namn för att de är rädda för repressalier från sina chefer, samt att de som har medverkat får negativ feedback från sina chefer kring detta? Hur ser du på den typen av upplevd tystnadskultur?
— Det är i så fall mycket allvarligt. Vår företagskultur bygger på tillit och trygghet – ingen ska bli orättvist behandlad eller straffad för att man säger sin mening, säger Rasmus Nerman.

— För oss på Hjärtat, är det superviktigt med transparens. Att få uttrycka sina åsikter, att kunna tala om problem, det är grundläggande för en bra arbetsmiljö. Det är också viktigt för oss som företag. Medarbetarna är det viktigaste vi har och vi är superintresserade av alla deras tankar, idéer och feedback, säger Per Bergman.

Så medarbetarna ska kunna prata med media utan att vara rädd för repressalier?

— Ja, absolut! Vi arbetar för transparens. Vi vill ha feedback, tankar och synpunkter från våra medarbetare. Vi vill även ge möjligheterna till att åsikterna kommer fram i de möten vi har, i dialogerna man har med sin chef och sitt team. Det är det bästa vägen för att vi också ska kunna göra något åt det som eventuellt är ett problem, säger Per Bergman.

Läs mer>> Så ska förbundet arbeta med att skapa en bättre arbetsmiljö

“Låg bemanning är ett arbets­miljöproblem – personal gråter”

“Patient­säkerheten äventyras när arbetsmiljön inte fungerar”

Apotekens bristande arbetsmiljö fråga för Arbetsmiljö­verket

5000 farmaceuter får göra sin röst hörd för framtiden

Mest läst