Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Så ska förbundet arbeta med att skapa en bättre arbetsmiljö

Farmaceuter ska ha de bästa förutsättningarna för att kunna göra ett bra jobb och trivas på sin arbetsplats.
- Vi vill att fler ska ha en bra känsla när de kommer till jobbet, säger Annika Hage Nederström, förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter.

Under hösten genomförde Sveriges Farmaceuter en digital arbetsmiljöenkät. Enkäten skickades till alla förbundets yrkesverksamma medlemmar och av 5635 mottagare besvarades den av 1477 personer.

Frågorna handlade bland annat om hur du trivs på arbetet och om du är stolt över att jobba på din arbetsplats.

Arbetsmiljöenkäten bygger på sju faktorer som forskare har funnit är gemensamma nämnare inom organisatorer med låg sjukfrånvaro, dessa kallas för friskfaktorer.

Friskfaktorerna handlar om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Resultaten av enkäten visar bland annat att:

• Knappt 6 av 10 har en positiv känsla när de kommer till jobbet.

• Drygt 6 av 10 anser att stämningen på arbetsplatsen är bra.

• Drygt 6 av 10 är stolta över att arbeta på sin arbetsplats.

• Drygt 8 av 10 anser att kvinnor och män behandlas jämlikt på sin arbetsplats.

• Knappt 6 av 10 känner sig trygga inför framtiden på sin arbetsplats.

Resultaten från enkäten som helhet och resultaten gällande friskfaktorerna visar att arbetsmiljön på apotek upplevs som sämre än arbetsmiljön inom lifescience branschen och offentlig sektor.

Två av tio medlemmar som arbetar inom lifescience branschen och inom offentlig sektor instämde helt i påståendet att arbetsbelastningen var acceptabel.

Men bara en av tio på apotek medlemmar instämde helt.

Många medlemmar upplever att arbetstiderna passar dem men allt för få har ork kvar att göra andra saker efter arbetsdagens slut och kan lägga bort tankarna på arbetet på ledig tid. På samtliga frågor som rör återhämtning har medlemmarna på apotek lägst resultat.

De svarande uppfattar att chefen uppmuntrar till delaktighet och behandlar personalen med respekt. Majoriteten av de svarande ansåg att de får hjälp att prioritera, samtidigt är det få chefer som ingriper när personal har för mycket att göra.

Svaren från medlemmar som arbetar på apotek utmärker sig då de generellt svarar lägre på samtliga frågor som rör ledarskap.

De svarande anser att de har tillräckligt med kunskaper för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Samtidigt upplever fyra av tio svarande att de inte har möjligheter till regelbunden kompetensutveckling.

Agnieszka Madej, ordförande för Sveriges Farmaceuter, anser att det kan finnas flera orsaker att arbetsmiljön på apotek får sämre betyg än den i lifesciencesektorn och offentlig sektor.

— Tänkbara orsaker kan vara mindre enheter med längre öppethållande. Svårigheter att rekrytera farmaceuter till apotek inverkar också. Det är också väldigt olika arbeten, på apotek är kundkontakten dominerande vilket gör att man som farmaceut blir mer utsatt. Å andra sidan så tar man inte jobbet med sig hem vilket kan vara fallet i andra sektorer, säger Agnieszka Madej.

Hon anser att vad som är en bra arbetsmiljö är en komplex fråga.

— Det vi vet är att en god arbetsmiljö kännetecknas av en rimlig arbetsbelastning, en god stämning på en arbetsplats som är fri från hot, våld och andra oönskade beteenden samtidigt som det erbjuds möjligheter till återhämtning mellan arbetspassen. Vi vet också att vi behöver prata mer om vilka förutsättningar farmaceuter behöver för att göra ett bra jobb, säger Agnieszka Madej och fortsätter.

— I den bästa av världar kunde du som enskild farmaceut prata med din chef om vilka förutsättningar du behöver och ni tillsammans tittar på hur ni kan skapa dem. Där är vi inte idag utan många medlemmar upplever att de inte blir lyssnade på.

När det gäller arbetssituationen på öppenvårdsapotek så återkommer ett tema och det är frågan om bemanning, många verksamheter brottas med utmaningar på grund av för låg bemanning.

— Det tar energi från både chefer och medarbetare att ständigt oroa sig för bemanningen och inte få välbehövlig återhämtning, säger Agnieszka Madej.

Annika Hage Nederström, förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter:

— Enkäten har gett oss ett bra underlag att arbeta vidare med, ett arbete vi ska göra tillsammans med våra medlemmar. Tillsammans med våra förtroendevalda kommer vi att analysera resultatet för att förstå vad som finns bakom, säger Annika Hage Nederström och fortsätter.

— Inflytandet över den egna arbetssituationen är viktig för upplevelsen av arbetsmiljön. Det handlar bland annat om att etablera dialogen mellan chef, medarbetare och kollegor om vilka förutsättningar som är nödvändiga för att vi ska kunna göra ett bra arbete.

Annika Hage Nederström berättar att under 2024 kommer fokuset att ligga på att skapa effekt i medlemmarnas vardag. Förbundet vill att fler ska ha en bra känsla när de kommer till jobbet.

— Vi kommer att ha ett nära samarbete med våra förtroendevalda för att kunna ställa tydligare krav på arbetsgivarna som är ansvariga för medlemmars arbetsmiljö. Vi behöver också uppmärksamma cheferna och deras ledarskap då de är nyckelpersoner för hur medlemmarna upplever sin arbetsmiljö och i förlängningen vilken möjlighet de har att påverka sin arbetssituation.

Mest läst