Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Motion om mandatfördelning delar förbundet

En motion till Sveriges Farmaceuters fullmäktige föreslår en omfördelning av sektionsmandaten så att ingen sektion ska kunna få egen majoritet. Förslaget innebär minskad makt till apotekssektionen och förväntas leda till diskussioner under fullmäktige.

Under fullmäktige 2020 kunde apotekssektionen föreslå och välja en motkandidat till valberedningens förslag till ordförande i kraft av sin dominerande storlek i förbundet. Apotekssektionen är förbundets största och har idag 17 av totalt 30 mandat och därmed egen majoritet.

Vid extrafullmäktige 2021 tillsattes en stadgegrupp med uppdrag att titta på hur denna situation skulle kunna hanteras på ett tillfredsställande sätt för alla sektioner. Gruppen kom fram till ett förslag som innebär att antalet mandat i förbundet skulle utökas till 31 samtidigt som en begränsning skulle införas som gör det omöjligt för någon sektion att ha fler än 15 mandat.

Sveriges Farmaceuters förbundsstyrelse tog dock inte med förslaget till årets fullmäktige då de menar att det behövs en bredare diskussion innan det tas upp för beslut.

Industrisektionen och offentligsektionen valde då att lämna in förslaget som en motion så nu kommer frågan att tas upp ändå.

— Detta är en central fråga för både offentligsektionen och industrisektionen. Det här är inte något vi kan vänta med utan det måste tas upp på fullmäktige. Vi måste kunna försvara för våra medlemmar att deras röster blir hörda på fullmäktige. Därför valde vi att skicka in det som en motion som ska behandlas, säger Erik Andersson, ordförande i offentligsektionen.

Erik Andersson, ordförande i offentligsektionen.

— Genom en mandatbalansering i fullmäktige får vi breda och väl förankrade beslut. Det motverkar splittring och oenighet. Sedan kommer ju apotekssektionen fortfarande ha flest röster, men det vi inte vill är att någon sektion ensam kan ha egen majoritet, säger Parshin Saadatirad, ledamot i industrisektionen.

Apotekssektionen, som enligt förslaget skulle förlora makt, är inte positiva till motionen.

— Som princip så tycker vi att det här förbundet bygger på demokratiska principer. Och vi är flest medlemmar och borde ur den aspekten ha flest mandat. Våra medlemmar bidrar ju också och betalar full avgift. Varför ska våra röster vara värda mindre, säger Karin Gummesson, ordförande i apotekssektionen.

Hon har förståelse för de andra sektionernas känsla av maktlöshet, men menar att lösningen inte är att ta bort mandat från apotekssektionen.

Karin Gummesson, ordförande i apotekssektionen.

— Det är inte bra att ha medlemmar som inte tycker att de blir hörda, men det är ju heller inte bra att ha medlemmar som tycker att de inte får full valuta för sitt medlemskap, eller blir nedvärderade, säger hon.

Erik Andersson i offentligsektionen har å sin sida förståelse för apotekssektionens argument, men hoppas att de ska kunna se det större målet med förslaget.

— Vi ber dem se syftet med förslaget och att det kommer att krävas en eftergift. De kommer fortfarande vara den största sektionen, får de med sig bara en enda delegat från en annan sektion så kan de fortfarande uppnå majoritet.

— Vi ser behovet av att ha ett förbund där ingen enskild sektion har tillräckligt med mandat för att, utan att samverka med övriga sektioner, kunna fatta beslut. Genom att få in en sådan struktur så skapar vi, inte bara förutsättningen utan också behovet av samverkan över sektionsgränserna, när vi ska ta fram förslag och lösningar på problem ska diskuteras. Då kommer vi kunna hitta positiva lösningar där alla sektioner går vinnande ur diskussionen, säger han.

Parshin Saadatirad i industrisektionen menar också att sektionerna i förbundet behöver samverka mer.

Parshin Saadatirad, ledamot i industrisektionen.

— Om man lägger fram ett förslag ska beslutet stödjas av minst två sektioner, enligt stadgegruppens förslag. Som det är nu blir vi ju alltid överkörda om vi inte tycker som den största sektionen.

— Om inte alla sektioner får höras och påverka inom förbundet blir det i praktiken ett förbund för endast en sektions medlemmar. Vi är en sammanslutning av farmaceuter från olika verksamhetsområden där alla tillsammans ska kunna fatta de bästa besluten, säger hon.

Erik Andersson är fullt medveten om det kan bli svårt att få igenom motionen om apotekssektionen är negativ.

— Lösningen som vi ser det är denna omfördelning av mandat och det innebär en eftergift ifrån apotekssektionen, det är vi absolut medvetna om. Det här är inte ett krav, vi vill inte tvinga igenom något, och det har vi inte heller någon möjlighet till, som mandatfördelningen är. Det här är istället en vädjan till apotekssektionen att se att om vi ska kunna ha ett enat förbund där sektionerna samarbetar så måste vi kunna känna att vi har möjligheten att påverka besluten på fullmäktige, säger han.

Men Karin Gummesson i apotekssektionen menar att man istället borde ta ett större grepp kring organisationsfrågan och tänka helt nytt.

— Vi ser hellre att man organiserar om förbundet och ser över hela organisationen med sektioner eftersom den verkar splittra oss. Det kanske är dags att ha något annat och då behöver man se över stadgarna i sin helhet, säger hon.

Hon pekar på att förbundsstyrelsen har förberett inledande workshops på fullmäktige för att diskutera det missnöje som finns med demokratifrågorna i förbundet.

— Det är ju ett ypperligt tillfälle att komma med idéer för jag har inga färdiga svar. Det viktigaste är att vi hittar en organisation som tar tillvara alla medlemmar och deras intressen, säger hon.

Erik Andersson menar dock att man inte kan börja om processen nu.

— Vi ser inte att vi ska fortsätta att stöta och blöta denna fråga. Vår inställning är att stadgegruppen har gjort ett fullgott arbete och att det finns ett tillräckligt underbyggt förslag för att kunna gå till beslut i fullmäktige, säger han.

Mandatfördelningen i fullmäktige 2022

Så här ser mandatfördelningen ut i Sveriges Farmaceuters fullmäktige 2022.

SektionAntal medlemmarMandat
Apotekssektionen3 76917
Industrisektionen1 1835
Offentligsektionen1 1475
Studentsektionen7053
Källa: Sveriges Farmaceuter

Sveriges Farmaceuters fullmäktige

Fullmäktige är Sveriges Farmaceuters högsta beslutande organ. Sedan 2021 hålls ordinarie fullmäktige varje år.

Årets fullmäktige kommer att genomföras den 25–26 november i Stockholm. I år ska fullmäktige välja ny förbundsstyrelse och besluta om den övergripande inriktningen för förbundets verksamhet de kommande tre åren. De gångna tre årens verksamhet ska avrapporteras. Vidare ska fullmäktige se över arbetet med förbundets stadgar.

Källa: Sveriges Farmaceuter

Mer om Fullmäktige 2022

Mest läst