Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ny rapport: Ökad försäljning trots färre apotek och brist på personal

Sjunkande lönsamhet, färre apotek och stora utmaningar med kompetensförsörjningen. Det visar årets branschrapport från Sveriges Apoteksförening.

Den svenska apoteksmarknaden hade vid årsskiftet 1 407 fysiska öppenvårdsapotek, sju e-handelsapotek samt 28 sjukhusapotek och tre dosapotek. Det rör sig om fyra rikstäckande kedjor; Apoteket AB, Apotek Hjärtat, Kronans Apotek och Doz Apotek. Under 2022 blev det klart att Kronans apotek och Apoteksgruppen slås samman under namnet Kronans Apotek.

Dessutom finns det tre ren­odlade e-handelsapotek; Apotea, Meds och Apohem samt 48 enskilt drivna apotek.

Allt det går att utläsa ur årets branschrapport som Sveriges Apoteksförening har publicerat som beskriver utvecklingen på marknaden under 2022.

Antalet apotek har minskat och 1 407 apotek är fyra färre än året innan. De fyra apotek som lades ner under förra året har alla funnits i storstadskommuner. 

— Den sakta nedgången av antalet apotek har pågått under de senaste två åren. Apotek i glesbygd har inte påverkats vilket annars är en vanlig missuppfattning, säger Johan Wallér, vd på Sveriges Apoteksförening i ett pressmeddelande.

Johan Wallér, vd för Sveriges Apoteksförening.

En minst lika viktig faktor för tillgängligheten som antalet apotek är vilka öppettider de har. Sedan 2009 har apotekens öppethållande ökat dramatiskt – från cirka 45 timmar i veckan till 56 timmar i genomsnitt 2022, vilket innebär en ökning med 24 procent.

Antalet söndagsöppna apotek har sedan omregleringen ökat från 154 till 560, vilket motsvarar en ökning med över 260 procent. Många apotek i landet har i dag öppet nära 100 timmar i veckan, nästan alla årets dagar.

Apotekstätheten mätt i antal apotek per invånare har också minskat de senaste åren. Det beror framför allt på att befolkningsmängden har ökat, och har lett till att vi 2022 hade samma antal apotek per invånare som 2012 det vill säga 7 500 personer per apotek.

Det innebär i sin tur att Sverige fortfarande har tredje lägsta apotekstäthet per antal invånare i Europa. 

Sverige har Europas mest utvecklade e-handel med läkemedel och de sju e-handelsapoteken stod för 20 procent av omsättningen. Mätt i antalet sålda varor stod e-handeln för 30 procent.

Branschtillväxten skedde både i e-handeln och fysiska butiker vilket är en skillnad från pandemiåren 2020 och 2021, då all tillväxt skedde i e-handeln.

— Att försäljningen ökade i apotekens e-handeln går emot trenden i övrig detaljhandel, där e-handeln har minskat märkbart, säger Johan Wallér.

Branschrapporten visar även att försäljningen av läkemedel återhämtade sig under året men den samlade rörelsemarginalen sjönk till 1,8 procent. Hela branschen omsatte 70 miljarder kronor, 58 miljarder av dessa omsattes av öppenvårdsmarknaden. 

— Den samlade rörelsemarginalen har fortsatt att sjunka i branschen och ligger under 2 procent vilket är oroande lågt och sårbart. Särskilt nu när apoteken drabbas av ökade kostnader samtidigt som de inte kan öka intäkterna i samma takt, säger Johan Wallér. 

Under 2022 genomfördes totalt 130 miljoner kundbesök och 89 miljoner recept hämtades ut. Fler än var tredje besökare hämtade ut ett recept.

Apoteks­branschen har vuxit kraftigt sedan omreg­leringen och antalet anställda i branschen har ökat. Under 2022 jobbade totalt cirka 12 300 personer med apoteksverksamhet i Sverige, varav drygt 10 100 personer arbetade specifikt på öppenvårdsapotek.

Inför omregleringen motsvarade de anställda på de dåvarande 930 öppenvårdsapoteken drygt 6 200 heltidstjänster. År 2022 var motsvarande siffra cirka 8 800 heltidstjänster på 1 414 fysiska apotek och e-handelsapotek.

Däremot har antalet anställda per apotek sjunkit något, vilket beror på att apoteken har blivit fler, ofta något mindre i storlek men även mer effektiva i sin samlade bemanning och schemaläggning.

Branschrapporten slår fast att apoteksbranschen kännetecknas av personal med hög kompetens och stor expertis och därför är de anställda apotekens viktigaste resurs. Svenska apotek ligger i framkant i Europa när det gäller personalens utbildningsnivå. Knappt 52 procent av de anställda på öppenvårdsapotek är högskoleutbildade farmaceuter och drygt 20 procent är yrkeshögskoleutbildade apotekstekniker.

Arbetslösheten i branschen är i princip obefintlig och löneutvecklingen har varit god de senaste åren visar rapporten. Däremot finns det utmaningar med kompetensförsörjningen. Arbetsgivarna menar att bristen på farmaceuter är fortsatt stor både vad gäller nyexaminerade och mer erfarna farmaceuter.

Under 2022 arbetade knappt 370 farmaceuter som uppnått eller närmar sig pen­sionsåldern, varav cirka 270 var 67 år eller äldre. Dessutom väntas pensionsavgångar under kommande år då framför allt många receptarier kommer att pensioneras.

Bristen på farmaceuter är särskilt stor utanför storstäderna. Redan i dag finns flera exempel på apotek som inte kunnat öppna eller tvingats stänga på grund av att det är svårt att rekrytera farma­ceuter till mindre orter runt om i landet. Dessutom efterfrågas farmaceuter i större utsträckning i andra delar av vården och i läkemedelsindustrin.

Branschen arbetar gemensamt för att antalet utbildningsplatser ska bli fler och söktrycket till de farmaceutiska utbildningarna öka. Branschen samarbetar med Sveriges Farmaceuter och Läkemedelsakademin i bland annat projekt Senna som är finansierade av staten för att skynda på processen för nyanlända farmaceuter att få ut svensk legitimation.

Mer om Apotekens ekonomi

Mest läst