Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Varannan patient behövde hjälp med sin inhalationsmedicin

Inhalationstjänsten, som testades på apotek i Sverige i våras, har nu utvärderats. Runt hälften av patienterna behövde hjälp att ändra något i sin hantering av inhalationsmedicinen.

Den farmaceutiska tjänsten Inhalationsvägledning, som genomfördes på 150 apotek under mars – juni, har nu utvärderats. Totalt genomfördes 7 905 insatser, jämfört med målsättningen 5 000, och vid nära hälften av dem, 49 procent, krävdes det att farmaceuten hjälpte kunden att korrigera något i sin hantering. Slutsatsen är att det är en bra tjänst att genomföra på svenska apotek. Den kan införas brett på landets apotek, den kan nå en stor målgrupp som nu även visats ha ett stort behov av den.

Fredrik Boström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening har skrivit en rapport om försöket och han beskriver det som framgångsrikt.

— Ja, det skulle jag vilja säga. Med tanke på att vi överträffade den uppsatta målsättningen på antal genomförda tjänster, att många engagerade sig och att det var så många som 49 procent av alla insatser som resulterade i att kundernas hantering behövde korrigeras, säger han.

Fredriks Boström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening.

Han lyfter också fram engagemanget bland farmaceuterna på apoteken som visar att det finns stora möjligheter att införs den här typen av tjänster.

De farmaceuter som besvarade enkäterna om hur det varit att arbeta med tjänsten är genomgående positiva. De svarande var nöjda med utbildningen och de rutiner som fanns över hur tjänsten skulle utföras. En stor majoritet, 97 procent, ansåg att tjänsten passade att utföra på apotek. Att rekrytera kunder ansåg de vara medelsvårt och tjänsten tog i de flesta fall cirka tio minuter att genomföra. En majoritet gav också positiva signaler kring hur tjänsten påverkade arbetsglädjen och hur de tyckte att deras kompetens utnyttjades.

Ett problem när det gäller att tolka svaren är dock att svarsfrekvensen var ganska låg. För de två enkäter som skickades ut, den ena mitt i försöket och den andra i slutet var svarsfrekvenserna 40 respektive 30 procent. Det innebär att 60–70 procent av farmaceuterna som medverkade i försöket lät bli att svara.

— Det är mycket. Detta är ju enkäter som skickades ut och besvarades anonymt och därför kunde vi inte skicka ut riktade påminnelser. Men det är så det ser ut med enkäter nu, säger Fredrik Boström.

Totalt var sju apoteksaktörer med i försöket där de som genomförde flest tjänster var Apotek Hjärtat, Apoteket AB och Kronans Apotek, som också hade flest apotek med. De genomförde mellan 1 700 och 2 600 tjänster. E-handelsapoteket Apotea deltog också, men trots att de har en förhållandevis stor andel av apoteksmarknaden genomförde de enbart 34 tjänster.

— De genomförde det mål som de hade. Trots att de är mycket större än de andra apoteken så räknades de som ett apotek i försöket, säger Fredrik Boström.

Samtidigt menar han att det är lite svårare att genomföra den farmaceutiska tjänsten vid e-handelsapotek generellt.

— Dels måste man få tag på patienten och boka in en tid. Det är lite högre tröskel för det än att ta det direkt vid besöket på ett apotek. Dessutom måste man boka in tiden när patienten har läkemedlet hemma. Nu är det ju snabba leveranser så det är kanske inte är det stora problemet. Men lite högre tröskel är det att boka in tiden, säger han.

En stickprovsundersökning visar också att endast vid 80–90 procent av insatserna bad farmaceuterna kunderna att demonstrera sin inhalationsteknik, något som Fredrik Boström menar är märkligt.

— Demonstrationen är själva kärnan i tjänsten och vi skulle gärna vilja veta mer om hur man har resonerat när man tycker att man har genomfört tjänsten trots att man inte har genomfört demonstrationen. Det är ju en sak som blir väldigt viktig om man ska få ersättning för en tjänst, att man verkligen genomför den som det är tänkt, säger han.

Han berättar att de nu har skickat ut en extraenkät till deltagarna för att försöka få någon klarhet i frågan.

— Man kan ju spekulera kring att patienten kanske inte ville eller kunde göra demonstrationen, till exempel om det är en förälder till ett barn som behandlas, men att farmaceuten ändå fick fram information som gjorde att det gick att genomföra tjänsten, säger han.

Slutsatsen är ändå att 80-90 procent är en hög följsamhet till rutinerna och att de avvikelser som ses kan vara helt rimliga.

Läs rapporten: Försöksverksamheten med Inhalationsvägledning på svenska apotek våren 2022

Mer om Farmaceutiska tjänster

Mest läst