Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Svaret: “Studenter ska vara rustade för att möta vårdens behov”

När apoteksstudenter vid Göteborgs universitet, som är intresserade av klinisk farmaci, larmade om att de motarbetas av det egna universitetet var det många som reagerade. Nu vill Sjukhusapoteket i Västra Götalands regionen med ett debattinlägg slå fast hur viktiga farmaceuter inom vården är.

Apotekares och receptariers kompetens bidrar till kvalitet och patientsäkerhet!

På Västra Götalandsregionens sjukhus har vi idag drygt 50 receptarier och närmare 20 apotekare som arbetar kliniskt med läkemedelsanvändning och läkemedelshantering på vårdenheter samt som stöd till läkare och sjuksköterskor i farmaceutiska frågor. De samlas under begreppet Vårdfarmaci. Av dessa arbetar 60 personer varav 16 apotekare och 44 receptarier på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU).

Efterfrågan på farmaceutisk kompetens är hög och nya rekryteringar görs successivt. Som exempel har SU, baserat på efterfrågan, rekryterat fem nya medarbetare hittills i år och fler är på gång. I nuläget får vi flest förfrågningar på receptarietjänster och beredningsfarmaceutiska tjänster.

Chefläkare och utvecklingschefer stödjer det farmaceutiska arbetet med läkemedelsfrågor i sjukvårdsverksamheten. Tillsammans tittar vi på uppkomna avvikelser och hur de kan förhindras att hända igen och hur läkare ska bli bättre rustade vid in och utskrivning av patienter i Pascal.

I en sammanställning av chefläkare Thomas Brezicka presenterades orsaken till avvikelser (under 2012-2017). De mest betydande faktorerna som bidrar till fel i läkemedelshantering (antal utredningar 156) var: Rutiner 103 (66 %), kompetens 58 (37 %), samverkan/kommunikation 46 (29 %), dokumentation 36 (23 %), arbetsmiljö 32 (21 %). Som åtgärd föreslås bland annat att receptarier och apotekare i vården som en viktig resurs vad gäller kompetensförstärkning.

Exempel på åtgärder i rapporten är för det första återkommande utbildningstillfällen om läkemedelshantering (anpassad efter yrkesgrupp) och fler farmaceuter för iordningställande och fler kliniska apotekare som stöd.

Under 2021 startades ett regionalt arbete i Västra Götalandsregionen med syfte att utarbeta en regiongemensam struktur för organisation och finansiering av farmaceutresurser på regionens sjukhus. Beslutet baseras på en intern utredning samt förankringsarbete bland annat i de regionala funktionsgrupperna för chefläkare och utvecklingschefer.

Apotekare- och receptariestudenterna som examineras vid GU ska vara väl rustade för att tillgodose sjukvårdens framtida behov.

Marie Rasmuson

Samtliga sjukhusdirektörer i VGR står bakom. Arbetet syftar till att skapa likvärdiga förutsättningar och tillgång till farmaceutisk kompetens och för att kunna bedriva jämlik vård i regionen. Våra resurser ska användas där de gör mest nytta. Det går i linje med VGRs satsning på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.

Verksamhet Läkemedel på SU och det regionala sjukhusapoteket i VGR har inlett ett samarbete med Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola för att under hösten 2022 kunna erbjuda en 7,5 hp utbildning i extemporetillverkning för receptarier. Vidare dialog med universitetet för uppdatering av och anpassning till de nya förutsättningarna som finns inom sjukvården i VGR kommer att ske.

Apotekare- och receptariestudenterna som examineras vid GU ska vara väl rustade för att tillgodose sjukvårdens framtida behov. En översyn av utbildningen sker i samarbete med övriga universitet inom landet (Umeå, Uppsala och Malmö).

Marie Rasmuson
Regionområdeschef Sjukvårdsapotek och hjälpmedel och chef Sjukhusapoteket VGR

Läs mer:

“Vi har fått höra att vi inte har i vården att göra”

Ny studie: Kliniska farmaceuter viktiga för vårdteamet

“Sjukhusläkarnas argument känns föråldrade”

Mest läst