Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ny studie: Kliniska farmaceuter viktiga för vårdteamet

Kliniska farmaceuter anser att de är väletablerade, accepterade och viktiga inom vården, enligt en ny studie.
"Farmaceuterna värderar sig själva ganska högt, det tror jag inte att de hade gjort om de inte kände att de bidrog med något," säger apotekaren och professorn Tommy Eriksson, som ligger bakom studien.

Kliniska farmaceuter känner sig som en viktig och accepterad del av vårdteamet, enligt en ny studie.

Svensk Farmaci har tidigare skrivit om den kritik som företrädare för yrkesföreningen Sjukhusläkarna riktade mot kliniska farmaceuter inom vården. De efterfrågade då en utvärdering för att undersöka hur farmaceuterna faktiskt bidrar till patientsäkerheten.

Men en ny studie publicerad i European Journal of Hospital Pharmacy visar nu att kliniska farmaceuter i de flesta regioner är väletablerade inom vården, accepterade bland kollegor och viktiga som en del av vårdteamet.

– Vår studie bekräftar den starka position som kliniska farmaci och kliniska farmaceuter har i Sverige. Vi kunde se att det fanns vissa skillnader mellan regionerna gällande vilka arbetsuppgifter som farmaceuterna hade, men deras roller i vårdteamen är väletablerade, accepterade och viktiga, säger Tommy Eriksson, som är apotekare och professor i klinisk farmaci och farmakologi vid Malmö universitet, och som ligger bakom studien.

Studien genomfördes med hjälp av en onlineundersökning med kliniska farmaceuter i Sverige. 118 personer, vilket motsvarade 66 procent av de som tillfrågats, svarade på undersökningen. Frågorna handlade om vilka kliniska arbetsuppgifter de har och hur de själva såg på sin roll inom vårdteamet.

Farmaceuterna ansåg att deras mest betydelsefulla arbetsuppgifter var att ge förslag till läkare om läkemedelsförändringar, läkemedelsgenomgång, läkemedelsavstämning och patientinformation. Många farmaceuter uppgav att de var villiga att ta större ansvar för receptförändringar, utan behov av vidareutbildning.

– Vi kan se att farmaceuterna värderar sig själva ganska högt i teamet. Det tror jag inte att de hade gjort, om de inte kände att de bidrog med något. Den här studien visar att apotekarna har tagit stor plats i nästan alla regioner, att man är en interagerad del av sjukvården både som specialist och som stöd för läkare och sjuksköterskor, säger Tommy Eriksson.

Vad bidrar kliniska farmaceuter inom vården framför allt med?

– Ett ökat fokus på läkemedel. Om en patient skrivs ut med felaktig information kring sina läkemedel, så ställer det till med problem i patientens övriga vård, säger Tommy Eriksson och fortsätter:

– Jag har jobbat på vårdavdelningar och det har varit självklart för mig vad jag som kliniska farmaceut kan bidra med. Jag har haft ett läkemedelsfokus som varken sjuksköterskor eller läkare har. Min utbildning är inte som deras och vice versa. De har litat på mig och min kunskap och jag har känt att jag har accepterats och varit uppskattad. Samarbetet med läkarna och sjuksköterskorna har känts fullständigt naturligt, säger han.

Tommy Eriksson ställer sig frågande till varför Sjukhusläkarna vill se fler utredningar kring farmaceuternas roll, när det finns flera som visar på att de redan är etablerade och uppskattade av läkare och sjuksköterskor.

– Just nu anställs många receptarier inom vården för administrativt arbete kring läkemedel, vilket är ett helt nytt sätt för receptarier att finnas inom vården. De håller koll på bland annat läkemedelsförråden och sköter logistiken kring läkemedel, vilket tar ifrån sjuksköterskorna arbetsuppgifter. Men det har jag inte sett någon diskussion om alls.

Kort om studien

Titel: Clinical pharmacists’ services, role and acceptance: a national Swedish survey

Mål: Att beskriva och jämföra mellan landets regioner hur farmaceuternas arbetsroller ser ut, och hur de själva ser på sin roll och sin betydelse inom vårdteamet.

Metod: En onlineundersökning med kliniska farmaceuter i Sverige som jobbar inom vården.

Resultat: 118 personer, vilket motsvarade 66 procent av de som tillfrågats, svarade på undersökningen. Hälften av de tillfrågade hade minst ett års formell träning i klinisk farmaci och arbetslivserfarenhet i över fem år. Studien visar att kliniska farmaceuter i de flesta regioner är väletablerade inom vården, accepterade bland kollegor och viktiga som en del av vårdteamet.

Farmaceuterna ansåg att deras mest betydelsefulla arbetsuppgifter var att ge förslag till läkare om läkemedelsförändringar, läkemedelläkemedelsgenomgång, läkemedelsavstämninga och patientinformation. Många farmaceuter uppgav att de var villiga att ta större ansvar för receptförändringar, utan behov av vidareutbildning.

Andra läser