Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Läkemedelsverket: ”Fortsätt ta blodtrycksläkemedel”

Det finns i nuläget inga belägg för att blodtryckssänkare som ACE-hämmare och A-II-blockerare skulle påverka sjukdomsförloppet vid en covid-19-infektion, menar Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket har nu analyserat farhågorna som framfördes i Lancet Respiratory Medicine om att läkemedel som påverkar renin-angiotensinsytemet, det vill säga vanliga blodtryckssänkare som ACE-hämmare och A-II-blockerare, skulle kunna öka risken att drabbas av covid-19-infektion och, eller förvärra effekten av en sådan infektion. Myndigheten menar att det i dagsläget inte finns någon anledning att ge några nya rekommendationer.

– Det finns inga belägg från patienter om en reell risk, utan det bygger endast på teoretiska resonemang från prekliniska försök, och i andra vågskålen har vi den väldigt etablerade nyttan av dessa läkemedel. Vi kan inte ändra några rekommendationer baserat på det som stod i Lancet. Ska man avråda patienter från att använda de här läkemedlen så måste man ha en solid grund för ett sådant beslut och vi är ju lång ifrån det, säger Ulla Wändel Liminga, vetenskaplig ledare för området läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket.

Hon menar att tankarna som förs fram i Lancet kring det nya coronavirusets bindning till enzymet ACE2 och hur en behandling skulle kunna påverka sjukdomsförloppet är intressanta, viktiga och hypotesgenererande, men ingenting som förändrar situationen idag. För det krävs kliniska belägg.

– Jag har jobbat med preklinik i alla år och jag vet att det finns många projekt där man haft jättefina prekliniska resultat eller sett potentiella toxiciteter, men sedan när man kommer till klinik så är det ju inte allt som infriar förhoppningar eller orsakar skada, säger hon.

Dessutom finns det kliniska studier på gång där A-II-blockeraren losartan tvärtom testas som behandling mot akuta lungbesvär orsakade av covid-19.

– Vi känner till att studierna pågår och vi kommer att följa de resultat som framkommer med stort intresse, säger hon.

Ute på apoteken kommer personalen att möta oroliga patienter som kommer att undra hur de ska göra. Ulla Wändel Liminga säger att myndighetens linje är tydlig och enkel att följa.

– I nuläget finns det inte belägg för att dessa läkemedel direkt skulle påverka sjukdomsförloppet vid covid-19 infektion och därför ändrar vi inga rekommendationer för förskrivare eller patienter så budskapet apoteken kan ge är att patienterna ska fortsätta sin behandling som tidigare, säger hon.

Det har även föreslagits att patienter som står på dessa blodtryckläkemedel skulle kunna byta till andra blodtrycksbehandlingar som inte påverkar renin-angiotensinsystemet som kalciumflödeshämmare till exempel. Men många hypertonipatienter står idag redan på kombinationsbehandlingar av flera olika behandlingar så alternativen är begränsade.

– Dessutom är det inte helt enkelt att byta hjärtmediciner, det kan vara besvärligt att ställa in och det är också förknippat med risker. Man bör därför hålla sig till den medicin man har, säger Ulla Wändel Liminga.

Andra läser