Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotek Hjärtat riskerar vite ­efter­ kritik från Arbetsmiljö­verket

Arbetsmiljöverket har lagt ett förslag om föreläggande om åtgärder mot Apotek Hjärtat efter en anmälan från skyddsombunden som anser att patientsäkerheten äventyras när personalen inte har en fungerande arbetsmiljö.
- Vi ser fortsatta sjukskrivningar och personal väljer att säga upp sig på grund av stress och ohälsa, säger huvudskyddsombud Jenny Theander.

Svensk Farmaci har tidigare berättat att Jenny Theander, huvudskyddsombud genom en av Sveriges Farmaceuters akademikerföreningar tillsammans med regionalt ombud och huvudskyddsombud för Unionen har begärt att Arbetsmiljöverket vidtar åtgärder kring arbetsmiljö och arbetstider på tre Apotek Hjärtat i Värmland.

Jenny Theanderberättade då att de blivit kontaktade av medarbetarna som upplever stress, oro, kommunikationsbrister, ändringar i schemat, hög sjukfrånvaro, både långtidsfrånvaro och korttidsfrånvaro, många medarbetare som säger upp sig och vakanser uppstår.

Medarbetarna upplever brist på återhämtning och känner stress över denna situation som har pågått under två års tid. Dessutom anser de att patientsäkerheten äventyras när personalen inte har en fungerande arbetsmiljö.

Skyddsombuden lämnade in en begäran om ingripande enligt 6 kap 6a § arbetsmiljölagen – brister i arbetsmiljön, vilket ledde till inspektioner. Men i april lades anmälan ned på två av apoteken efter beslut av Arbetsmiljöverket vilket Unionens medlemstidning Kollega också har uppmärksammat.

På Apotek Hjärtat vid Arvika sjukhus har myndigheten däremot lagt ett förslag om föreläggande om åtgärder. 

— Kravet är att se till att farmaceuter, apotekstekniker och apoteksassistenter har kännedom om vilka arbetsuppgifter de ska utföra, vilka resultat de ska uppnå, sättet de ska arbeta på, prioriteringar som ska göras när tiden inte räcker till och vem de kan vända sig till för att få stöd och hjälp samt vilka befogenheter den enskilda har att bestämma över de här punkterna jag just har räknat upp, säger Arbetsmiljöverkets sektionschef Anders Ringqvist till Svensk Farmaci.

— Det vi ser överlag på de här apoteken är att det är en personalomsättning och chefsfrånvaro som är ganska hög. När chefen är frånvarande på olika sätt finns det en otydlighet hur ska de ska prioritera, vem som har hand om vad, vem som ska besluta och vem som har mandatet. Då blir det ofta slitningar och det är det vi har sett här med chefer som är frånvarande av olika skäl vilket har skapat slitningar tillsammans med att arbetstagare har slutat. Det blev en obalans mellan krav och resurs.

Anders Ringqvist berättar att de här bristerna har de kommit till rätta med på de två andra apoteken.

— Där har de jobbat på ett väldigt bra sätt med frågorna. Men det finns saker kvar att göra på Arvika sjukhus.

Arbetsmiljöverkets sektionschef Anders Ringqvist. Foto: Arbetsmiljöverket

Förslaget om föreläggande om åtgärder lades den 22 mars, och Apotek Hjärtats ledning har haft på sig fram till den 12 april att komma med synpunkter vilket de har gjort. Vilka synpunkter de har haft kan inte Anders Ringqvist berätta eftersom ärendet är under handläggning.

Efter det kommer Arbetsmiljöverket att besluta om ett föreläggande ska läggas eller inte bland annat beroende på om arbetsgivaren redan vidtagit åtgärder.

Om myndigheten beslutar om ett föreläggande har Apotek Hjärtat fram till den 21 juni på sig att vidta åtgärder. Efter det sker en ny inspektion, och myndigheten stämmer av med skyddsombuden för att därefter kunna göra en samlad bedömning.

Visar det sig att Apotek Hjärtat inte har löst problemen då riskerar de att få betala vite. Hur stort det vitesbeloppet är beslutas i samband med förläggandet.

Arbetsmiljöverket beslutade som tidigare nämnts att lägga ned anmälan mot de två andra apoteken.

— I det här fallet har skyddsombuden valt att slå ihop tre stycken apotek i en och samma 6:6a. Det ställdes olika krav på de olika apoteken och en del krav är gemensamma, säger Anders Ringqvist.

Det fanns förslag om att stänga en dag i veckan på två av apoteken, större kontinuitet i personalgruppen, tydlig ansvarsfördelning och att säkerställa återhämtning.

— Vi har valt att gå dels till avslag, dels till avvisning. När det blir avslag bedömer vi att det här finns inom vår lag för tillsyn, men vi anser att den brist skyddsombudet tagit upp inte är befogad eller att arbetsgivaren redan har vidtagit åtgärder.

Det andra fallet har de avvisat vilket myndigheten kan göra med ett helt ärende eller delar när arbetsmiljölagen inte kan användas. 

— En sådan sak som att stänga apoteket vissa dagar, en sådan sak kan vi inte kravställa på något sätt och där pratar vi då om avvisning. På samma sätt kan vi inte ställa krav på att en arbetsplats exempelvis ska ha 20 anställda. Vi kan ställa krav på att det ska finnas en balans mellan krav och resurser men vi kan inte ställa krav på antalet arbetstagare, säger Anders Ringqvist.

Arbetsmiljöverket har även en tredje väg att gå och det är en avskrivning av ärendet vilket är när skyddsombudet tar tillbaka sin begäran.

Hur ser du generellt på arbetsmiljön inom apoteksbranschen?

— Det är inget som sticker ut jämfört med andra branscher. Vi har ett fåtal ärenden kring apotek som vi har att arbeta med likt det vi har i andra branscher. Jag kan spekulera i att det som har hänt i apoteksbranschen är att privata aktörer kom in och då blev det en annan konkurrenssituation, man vill spara pengar, göra större vinster och glädja sina aktieägare. Det kan göra att man slimmar organisationer och då kan det leda till att det uppstår problem, säger Anders Ringqvist.

— Det som jag alltid brukar uppmuntra att lägga fokus på är att om man har en arbetsorganisation bör man jobba löpande med riskbedömningar. Det kan vara en väldigt liten riskbedömning på en kvart eller en större riskbedömning som är mer omfattande. Men gör man det tillsammans med skyddsombud och medarbetare så kommer man väldigt, väldigt långt och löser de flesta problemen på vägen. Att känna in och att försöka se och tänka på problemen innan de uppstår är väldigt välgörande för en verksamhet.

Jenny Theander, huvudskyddsombud genom en av Sveriges Farmaceuters akademikerföreningar:. Foto: Privat

Jenny Theander, huvudskyddsombud genom en av Sveriges Farmaceuters akademikerföreningar:

— Jag tycker att vår arbetsgivare har gjort åtgärder på de apotek som Arbetsmiljöverket har valt att inte gå vidare med och arbetsmiljön på dessa apotek har blivit bättre, då känner jag att vi har uppnått vad vi ville genom att lägga den här 6:6a. Vi kommer inte att släppa bevakningen på apoteken utan har fortsatt uppföljning så att vi inte hamnar i samma situation igen, säger Jenny Theander och fortsätter.

— När det gäller det tredje apoteket har arbetsgivaren fortfarande inte gjort tillräckligt tillfredsställande åtgärder och personalen mår inte bra på detta apotek. Vi ser fortsatta sjukskrivningar och personal väljer att säga upp sig på grund av stress och ohälsa. Därför är det glädjande att Arbetsmiljöverket har samma syn som vi på problemet och trycker på arbetsgivaren så att de åtgärder som förhoppningsvis görs, gör att personalen vill stanna kvar på apoteket och må bra när man är på sitt jobb.

Annika Hage Nederström, förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter.

Annika Hage Nederström, förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter:

— Jag upplever att det som många gånger tappas bort är ömsesidigheten och balansen mellan verksamhetens och medarbetarnas behov, säger Annika Hage Nederström och fortsätter.

— Som arbetsgivare har du mycket att vinna på att ge medarbetarna inflytande över sin arbetssituation och möjlighet att påverka hur ni löser utmaningar. Att arbeta med teamet och teamets samhörighet ökar medarbetarnas benägenhet att uppleva arbetsmiljön som hanterbar även om arbetssituationen är utmanande.  

Per Bergman, chef HR och säkerhet, Apotek Hjärtat.

Per Bergman, chef HR och säkerhet på Apotek Hjärtat:

— Vi tar de här frågorna på stort allvar, och arbetar givetvis med detta, men vill inte kommentera ärendet specifikt eftersom det är pågående, säger Per Bergman.

Läs mer>>“Patient­säkerheten äventyras när arbetsmiljön inte fungerar”

Apotekens bristande arbetsmiljö fråga för Arbetsmiljö­verket

Mest läst