Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Farmaceuter underutnyttjade i primärvården”

Apotekare och receptarier borde vara en naturlig del av första linjens vård. Det argumenterar Sveriges Farmaceuter för i sitt remissvar till utredningen God och nära vård.

Primärvården ska vara första vårdinstans, rymma fler professioner och ha bättre tillgänglighet än i dag.

Det var några av huvudbudskapen i delbetänkandet från regeringsutredningen God och nära vård, som nu varit ute på remiss för att olika intressenter ska få lämna synpunkter.

Sveriges Farmacenter är i sitt remissvar i huvudsak positiv till utredningens förslag om hur tyngdpunkten i vården ska förflyttas från sjukhusen till den så kallade första linjen.

Samtidigt betonar förbundet att primärvården måste bemannas med rätt kompetens och att farmaceuterna borde vara en naturlig del här. Särskilt med tanke på att allt fler patienter, ofta med krävande läkemedelsbehandlingar, vårdas i hemmet eller på särskilda boenden.

Utredningen har inte specificerat vilka kompentenser som behövs för att primärvården ska kunna uppfylla sitt uppdrag, och risken är att det leder till att ”utbudet” av kompetens kommer att variera på olika håll, påpekar förbundet.

Öppenhet för att arbeta interprofessionellt är nyckeln till att detta ska fungera, inte minst mot bakgrund av att redan i dag ha problem med kompetensförsörjning inom primärvården, säger Clary Holtendahl, apotekare och professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter.

Förbundet lyfter även fram att kompetensen på öppenvårdsapoteken borde utnyttjas på ett annat sätt än i dag. Inte minst skulle de kunna bidra till en ökad kontinuitet i vården.

Apoteken har ofta generösa öppettider och många fler patientkontakter varje år än vad primärvården har möjlighet till.

Det gör att apotekare och receptarier på apotek har förutsättningar att följa upp läkemedelsbehandlingar ur både effekt- och säkerhetsperspektiv och här finns en underutnyttjad resurs, konstaterar förbundet i remissvaret.

Andra läser