Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Många vill se farmaceut i hela receptkedjan

Ett absolut nödvändigt förslag som vi helhjärtat står bakom. Ett mycket dåligt förslag som vi beklagar att det över huvud taget letade sig in i utredningen. Utredningsförslaget om farmaceuter i hela receptkedjan på apotek väcker känslor. Svensk Farmaci har plöjt remissvar och ger en översikt av hur tankarna går om det omdiskuterade förslaget.

Remisstiden har gått ut för Nya apoteksutredningens delbetänkande ”Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden”.

Ett av de mer ingripande förslagen är att farmaceuter ska sköta hela receptkedjan på apotek. Vi har gjort en genomgång av svaren med särskilt fokus på just den frågan.

Av cirka 65 förmodat tyngre remissinstanser är ett 40-tal positiva, cirka 15 neutrala och ett tiotal negativa till förslaget.

Sveriges Farmaceuter som drivit på i frågan får bland annat stöd av tunga fackförbund och professionsföreträdare som Läkarförbundet, Vårdförbundet, Läkaresällskapet och Apotekarsocieteten.

Läkarförbundet säger dock som tidigare blankt nej till en statligt finansierad farmaceutisk tjänst. Varken Vårdförbundet eller Läkaresällskapet avvisar dock idén helt och allmänmedicinarna i SFAM välkomnar förslaget.

Båda pensionärsorganisationerna, tunga patientförbund som Reumatikerförbundet och Diabetesförbundet, Läkemedelskommittéernas ordförandeorgan LOK och SMER tycker det vore bra att låta farmaceuter sköta hela receptkedjan.

De tillfrågade lärosätena med farmaciutbildningar, Uppsala, Göteborg, Umeå och Köpenhamns universitet samt Malmö högskola, är alla positiva, medan Linnéuniversitetet inte kommenterar frågan. Applåderna är högst från Uppsala. ”Det här är ett absolut nödvändigt förslag som vi helhjärtat står bakom”, skriver universitet i sitt svar.

Myndigheter som Socialstyrelsen, IVO, SBU och TLV gillar också alla förslaget. Läkemedelsverket ställer sig mer neutral och påpekar att frågan kan bli problematisk att reglera. Vad menas till exempel med enklare handräckning, som utredningen vill låta annan personal utföra, undrar bland annat verket.

TLV är positiv men varnar för att förslaget kan vara kostnadsdrivande och vill se en konsekvensanalys före ett eventuellt införande. Myndigheten föreslås i utredningen få uppdraget att ta fram en farmaceutisk tjänst, vilket man välkomnar, men man vill se uppdraget som en tvåstegsraket med en analysdel och en försöksverksamhet.

SKL samt en stor majoritet landsting och regioner välkomnar också förslaget om bara farmaceuter i receptkedjan. Tunga Stockholms läns landsting, SLL, indikerar i klarspråk ett missnöje med hur apoteken fungerar idag: ”Det krävs en generell kompetenshöjning och fokusering på apoteken” för att “säkerställa att apotekens kunder har god kunskap om sin läkemedelsbehandling”, anser man. Först när en god basnivå på rådgivningen uppnåtts, kan det bli aktuellt med farmaceutiska tjänster, resonerar landstinget.

Bland apoteksföretagen är det bara Apoteksgruppen som välkomnar förslaget om receptkedjan, läs vår tidigare artikel om deras ståndpunkt här. SOAF, Sveriges oberoende apoteksaktörers förening, tar inte ställning eftersom ”åsikterna går starkt isär” bland föreningens medlemsföretag.

Bland de negativa instanserna finns resterande apoteksaktörer, apoteksföreningen, Svensk Handel, FGL samt två landsting (Region Halland och Region Jönköping). Apoteket AB är kanske allra mest avvisande i sitt svar, förslaget kan få ”ytterst negativa konsekvenser för tillgången till apoteksservice”, menar bolaget. Såväl Kronan som Hjärtat menar att förslaget riskerar låsa fast farmaceuter i enskilda arbetsmoment.

Även Unionen mullrar. “Vi avstyrker förslaget med bestämdhet och beklagar att det överhuvudtaget letat sig in i utredningen, mot bakgrund av den arbetsbelastning som apotekare och receptarier vittnar om på apotek”, skriver man. Unionen tycker att utredarna “underskattar den kompetens som apotekstekniker med utbildning i recepthantering besitter”.

LIF är mer försiktigt skeptisk i frågan om receptkedjan. Förslaget kan påverka läkemedelsförsörjningen negativt anser föreningen, som liksom TLV vill se en mer omfattande konsekvensanalys innan förslaget eventuellt förs vidare.

Bland de neutrala aktörerna märks E-hälsomyndigheten, Vårdanalys och Läkemedelshandlarna. Tunga Västra Götalandsregionen berör inte den kontroversiella frågan trots ett långt remissvar och Region Östergötland tycker att förslaget behöver preciseras.

Andra läser