Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Stor bredd på årets förslag

Bättre kommunikation om restnoteringar, piktogram för att hjälpa personer med språksvårigheter och en systematisk översyn av äldres läkemedelsanvändning. Årets förslag till NLS är många och i vissa fall nytänkande. Svensk Farmaci ger ett axplock av årets inspel.

I tidigare artiklar har vi skrivit om några av förslagen från Lif, apoteksföreningen och Sveriges Farmaceuter till den Nationella läkemedelsstrategin (NLS) inför 2017.

Dessa aktörer vill bland annat skapa ett evidensbaserat kunskapsstöd för rådgivning kring receptfria läkemedel och göra en kartläggning av de internationella trenderna kring patientens användning av receptfritt, som skulle kunna bana väg för ett så kallat pharmacist only-sortiment.

Nu kan vi översiktligt berätta om några av de andra aktivitetsförslagen inför uppdateringen av NLS handlingsplan.

SKL vill se samordning av evidensbaserade råd kring egenvård i en aktivitet som har likheter med Lif med fleras förslag enligt ovan. SKL vill lägga ansvaret för detta på Socialstyrelsen.

E-hälsomyndigheten har ett förslag som är tänkt att öka patientsäkerheten vid generiskt utbyte. En ny så kallad följdaktivitet föreslås som ska se över möjligheten att införa substansnamn på apoteksetiketten generellt, alltså även i de fall där ett utbyte inte har skett.

Andra förslag siktar in sig på äldres läkemedelsanvändning. Socialstyrelsen föreslår utveckling av en praktiskt användbar checklista som listar viktiga symtom hos äldre och deras vanligaste orsaker. Socialstyrelsen föreslår också att en kontinuerlig och systematisk översyn av läkemedelsanvändningen hos äldre inleds, via statistik som publiceras.

På uppföljningsområdet föreslår TLV en pilot för att studera den ofta diskuterade överförbarheten mellan randomiserade kliniska prövningar och den kliniska verkligheten. I det föreslagna projektet ska så kallad real world data samlas in för ett läkemedel klinisk vardag och sättas i relation till data från kliniska studier enligt en modell som SBU föreslagit. TLV föreslår också en ”kvalitetsregisterpilot” med inriktning på effekt av cancerbehandlingar.

Även Sveriges Kommuner och Landsting har förslag på cancerområdet. SKL vill bidra till utveckling av de lokala/regionala registren för uppföljning av cancerläkemedelsanvändningen till den nationella nivån. Organisationen vill också ge Läkemedelsverket uppdraget att analysera möjligheterna till att skapa ett bättre system för kommunikation av restnoteringar enligt norsk modell.

Lif vill etablera en handlingsplan för att realisera den svenska potentialen för klinisk forskning baserad på register och strukturerad vårddokumentation.

Flera förslag till NLS berör också vidareutveckling av arbetet med den nationella källan för ordinationsorsak.

Andra förslag berör säkerställande av en god tillgång till vacciner (Lif) och ökad medvetenhet om läkemedel bland unga (Sveriges Farmaceuter) genom utbildningsprogram för skolelever.

För att hjälpa asylsökande och andra med otillräckliga språkkunskaper föreslår Sveriges Farmaceuter ett projekt där användning av piktogram på apotek utvärderas.

Läs mer om Sveriges Farmaceuters förslag på aktiviteter i kommande artiklar här på sajten.

Den 21 november träffas NLS högnivågrupp för att fatta formellt beslut om nästa års handlingsplan.

FOTNOT: Ovanstående utgör endast förslag till NLS på olika aktiviteter från aktörer inom läkemedelssektorn.

Andra läser