Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Regionen vill göra om lagen och ta över leveranser av läkemedel

Västra Götalandsregionen vill ändra lagen och själva ta över hela läkemedelsförsörjningen.
"Omvägen via receptförskrivning och öppenvårdsapotek blir i dessa fall en onödig omväg utan syfte", anser regionstyrelsen.

I dag levererar Apoteket AB läkemedel till sjukhusen i Västra Götalandsregionen. Men för att spara pengar beslutade regionstyrelsen den 19 december 2023 att läkemedelsleveranser till sjukhus från och med 1 september 2025 ska ske i egen regi.

Men Västra Götalandsregionen vill gå längre än så.

I en hemställan till socialdepartementet skriver regionstyrelsen att de vill att lagen om handel med läkemedel ska ändras, något som Läkemedelsmarknaden tidigare har uppmärksammat.

Regionstyrelsen skriver att med nuvarande lag kan en sjukvårdshuvudman antingen upphandla en extern apoteksaktör för läkemedelsförsörjning till både sjukhusenheter och övriga vårdenheter. Samma apoteksaktör verkar då både som öppenvårdsapotek och sjukhusapotek.

Regioner kan även bedriva läkemedelsförsörjning till sjukhusenheter genom sjukhusapotek i egen regi och upphandla med en extern apoteksaktör, öppenvårdsapotek, för övriga vårdenheters läkemedelsförsörjning.

Problemet med det andra alternativet är enligt regionstyrelsen att “det hindrar ansvarig vårdgivare från att leverera läkemedel inköpta via rekvisition hem till patient. Omvägen via receptförskrivning och öppenvårdsapotek blir i dessa fall en onödig omväg utan syfte”, skriver regionstyrelsen.

De anser även att det andra alternativet innebär problem genom att det krävs två separata flöden för läkemedelsförsörjningen inom en och samma region, ett för sjukhus och ett för vårdenheter utanför sjukhus.

“Två parallella spår innebär bland annat separata beställnings- och ordersystem, transportlösningar, kvalitetssäkringsarbete och dubbelt arbete för att hantering restsituationer och leverera ersättningsprodukter för att inte patienter ska bli utan läkemedel”, skriver regionstyrelsen.

För att vårdenheter utanför sjukhus i dag ska få tillgång till de läkemedel som behövs krävs att en region upphandlar en extern apoteksaktör för utlämnande av läkemedel.

“Behovet av en extern aktör innebär i sig utmaningar”, skriver regionstyrelsen.

Västra Götalandsregionen anser därför att regelverket ska ändras för att regionen ska kunna hantera läkemedelsförsörjningen till samtliga ingående vårdenheter, och ansvara för läkemedelsförsörjningen till kommuner och privata vårdaktörer inom regionens ansvar.

Region Örebro län tar i oktober 2024 över sjukhusapoteket som förser länets alla sjukhus med läkemedel. Region Dalarna, Region Jönköpings län, Region Blekinge och Region Värmland driver sedan tidigare läkemedelsförsörjningen i egen regi.

Så här vill regionen ändra lagen

Här är några av de lagändringar som Västra Götalandsregionen föreslår:

  • Avskaffa uppdelningen av regelverket för läkemedelsdistribution till sjukhus respektive till annan vårdenhet gällande vårdgivare som är en sjukvårdshuvudman enligt hälso- och sjukvårdslagen.
  • Inför en ny regel om att vårdgivare som är sjukvårdshuvudman ska organisera läkemedelsförsörjningen till och inom samtliga ingående verksamheter där läkemedelsbehandling sker, och inte endast till och inom sjukhus som idag.
  • Omformulera begreppet ”sjukhusapotek” till ”sjukvårdsapotek”så att apoteksfunktionen får förutsättning att lämna ut och distribuera läkemedel till samtliga verksamheter där läkemedelsbehandling sker samt att leverera läkemedel mellan vårdenheter under vissa omständigheter, såsom att omfördela läkemedel vid akut bristsituation.

Läs mer>> Region Örebro tar över sjukhusapoteket

Förbundet djupt bekymrade över regionernas besparingar

Mest läst