Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Sveriges Farmaceuter tecknar nya kollektivavtal

Förhandlingschef Annika Hage Nederström hade önskat nå längre i förhandlingarna med Svensk Handel.
– Farmaceutbristen är en av de stora utmaningarna inom avtalsområdet att komma till rätta med, säger Annika Hage Nederström.

Under de gångna veckorna har Sveriges Farmaceuter avtalsförhandlat med motparten Svensk Handel för att teckna nytt kollektivavtal inom apotek. Avtalet omfattar cirka 2500 av förbundets medlemmar.

Förbundet har även avtalsförhandlat med motparten Almega för att teckna nytt kollektivavtal inom apotek. Avtalet omfattar cirka 540 av förbundets medlemmar.

Vad gäller de befintliga kolle­­­ktivavtalen som Sveriges Farmaceuter tecknat med Svensk Handel löpte de ut den 30 april. I avtalsförhandlingarna som inleddes den 28 februari, bestod förbundets avtalsyrkanden av fyra huvudområden:

 • God arbetsmiljö
 • Rätt kompetensutveckling
 • Bra farmaceuter ska ha bra betalt
 • Ytterligare avsättningar till flexpension

Nu har parterna undertecknat ett nytt avtal som gäller mellan den 1 maj 2023, till den 30 april 2025.

— Farmaceutbristen är en av de stora utmaningarna inom avtalsområdet att komma till rätta med. Vår uppfattning är att vägen dit går genom förbättrade villkor och en bättre arbetsmiljö, säger Annika Hage Nederström, förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter och fortsätter.

— Svensk Handel och vi delar inte synen på vilka utmaningar som apoteksbranschen står inför och vi kunde därför inte enas om villkorsändringar.

Det nya avtalet innehåller därför enbart redaktionella förändringar.

Parterna är överens om att genom systemet för deltidspension från och med den 1 maj 2023 till och med den 30 april 2025, avsätta totalt 0,4 procent, fördelat på 0,2 procent för år 1 och 0,2 procent för år 2.

Lönerevisionstidpunkt under avtalsperioden är den 1 maj 2023 och 2024, om inte lokala parter enas om annat. Lokal lönerevision ska ske skyndsamt.

Annika Hage Nederström är nöjd med att förhandlingarna nu är avslutade. Foto: Ulf Huett

Den 30 april löpte även de befintliga kollektivavtalen som Sveriges Farmaceuter tecknat med Almega ut. I avtalsförhandlingarna som inleddes den 27 februari, var förbundets avtalsyrkanden indelade i fyra huvudområden:

 • God arbetsmiljö
 • Rätt kompetensutveckling
 • Bra farmaceuter ska ha bra betalt
 • Ytterligare avsättningar till flexpension

Parterna har nu kommit överens om ett nytt avtal som består av ett fåtal förändringar.

 • Komplettering i semesterparagrafen om möjlighet att tillämpa intjänandeår/semesterår i enlighet med semesterlagen
 • Komplettering i kompetensutvecklingsavtalet, planeringssamtalet ska även innehålla uppföljning av genomförda kompetensutvecklingsinsatser
 • Komplettering i löneavtalet, lönedialogen ska även innehålla effekter av genomförda kompetensutvecklingsinsatser
 • Vid nyanställning är det möjligt att komma överens om en ny lön som ska gälla oberoende av påföljande års lönerevision
 • Parterna är också överens om att arbetsgrupper ska tillsättas för att diskutera reglerna vid natt- och tvåskiftsarbete, både avseende veckoarbetstid och ersättning för obekväm arbetstid.

Redaktionella förändringar har också gjorts i avtalet i sedvanlig ordning så att det är aktuellt.

— Avtalsförhandlingarna präglades av en god dialog och en ömsesidig förståelse för yrkandena, ändå nådde vi inte hela vägen fram. Vår främsta framgång är att lönedialogen och kompetensutvecklingsplaner nu ska kopplas ihop. Jag har förhoppningen att det kommer att gynna dialogen mellan chef och farmaceut, säger Annika Hage Nederström.

Avtalet är giltigt mellan den 1 maj 2023 – 30 april 2025.

Annika Hage Nederström är nöjd med att förhandlingarna nu är avslutade.

— Kollektivavtalen är till för att stödja verksamheten och hålla ordning och reda i villkorsfrågorna ute i verksamheterna. De förändringar som vi har fört in skapar en möjlighet för våra medlemmar att få en bättre uppföljning vad gäller kompetensutvecklingen både i planeringssamtalet menockså i lönedialogen, säger Annika Hage Nederström.

— Alla ska ha en kompetensutvecklingsplan. Nu har vi tillfört en punkt som innebär att man ska ha en uppföljning av genomförda kompetensutvecklingsinsatser. Det är viktigt att våra medlemmar har rätt kompetens gällande läkemedels- och behandlingsstrategier.

Mer om Avtalsrörelsen 2023

Mest läst