Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Stadgekommission föreslås som vägen ut ur det låsta läget

Sverige Farmaceuters förbundsstyrelse har ännu inte beslutat om ett datum för det extra fullmäktige som sköts fram tidigare i januari. Då angavs brist på kandidater som skälet till förseningen, men det finns fler. Delar av styrelsen vill att extra fullmäktige även ska fatta beslut om en stadgekommission som ska se över förbundets stadgar, en fråga som har gjort att beslutet har dragit ut på tiden.

Läget inför det extra fullmäktige i Sveriges Farmaceuter som ska utlysas någon gång i vår är fortfarande låst. Ännu finns inget datum bestämt och det är fortfarande svårt att hitta kandidater till de poster i förbundsstyrelsen som ska väljas.

– Det beror ju på den kupp som var på fullmäktige i september där det valdes en ny ordförande på sittande möte som inte blev så populärt. Det är det som det hela handlar om, säger Carin Svensson, valberedningens ordförande.

Hon kämpar för att hitta villiga kandidater till styrelseposterna, men med liten framgång. Hon berättar att en central stötesten är förbundets stadgar som möjliggjorde det dramatiska ordförandebytet vid ordinarie fullmäktige.

– Just för att undvika att något sådant händer igen så planerar styrelsen att tillsätta en stadgekommission som ska se över stadgarna. Styrelsen kommer att lägga fram ett förslag till extra fullmäktige om att tillsätta en stadgekommission. Och när vi har kommit så långt, då tror jag att det kommer att lossna så att det kommer att komma nya kandidater, säger hon.

Inger Näsman, andre vice ordförande i förbundsstyrelsen, bekräftar att ett arbete med en stadgekommission är på gång.

– Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp om tre personer som ska jobba med att ta fram vilket uppdrag en stadgekommission ska ha, säger hon.

De tre som sitter i arbetsgruppen är; Lisa Ekstrand, vice ordförande, Karin Gummesson, ledamot apotekssektionen och Marianne Andersson, suppleant industrisektionen.

– Det förslag som de arbetar fram ska fullmäktige sedan ta ställning till. Vi kommer att fastställa datum för extra fullmäktige så fort vi känner att detta är någorlunda färdigt, säger Inger Näsman.

I arbetet har man jämfört Sverige Farmaceuters stadgar med andra liknande organisationers stadgar, stämt av med SACO och försökt ta till vara goda idéer, berättar hon.

– Det är ju till exempel inte ovanligt att man kräver att man har två-tredjedels majoritet vid viktiga beslut. Det är ju en sak att fundera över. Och sedan kan man ju fundera över hur man får föreslå personer till styrelsen. Det kanske ändå ska vara med i handlingarna som skickas ut till fullmäktige, säger hon.

På extra fullmäktige ska sedan beslut fattas om en stadgekommission ska tillsättas. Först därefter ska de som faktiskt ska ingå i kommissionen utses.

– De kommer att utses av sektionerna, men det behöver inte vara någon i styrelsen utan bara någon som är intresserad av stadgar. Det blir en representant ifrån varje sektion samt möjligen någon som utses av presidiet, vi får se hur beslutet blir till slut, säger Inger Näsman.

Arbetet med direktiven till kommissionen går framåt och Inger Näsman hoppas att man kan komma fram till ett datum för det extra fullmäktige relativt snart.

– Det är avhängigt hur det går för arbetsgruppen. Vi hoppas att vi kan besluta om ett datum innan nästa ordinarie styrelsemöte, som är den 11 februari, säger hon.

Enligt uppgifter till Svensk Farmaci ifrån flera källor är förbundsstyrelsen dock inte enig i frågan om en stadgekommission, något som också har bidragit till att det har tagit tid.

Som tidigare ordförande i förbundet och nu valberedningens ordförande är Carin Svensson lite bedrövad över att förbundet har hamnat i den situationen man har hamnat i.

– Jag tycker att det är tråkigt att vi har landat här. Men å andra sidan är ju detta med att man kom komma med förslag på sittande fullmäktige inte något som går emot stadgarna utan ur ett rent demokratiskt perspektiv är ju det helt okej. Och där får man ju fundera på om det är fel på våra stadgar eller inte, säger hon.

Hon är ändå hoppfull om att det finns en väg ut ur dagens något låsta situation.

– Det är klart att allting går att lösa, man måste se positivt på framtiden, säger Carin Svensson.

Mer om Extra fullmäktige 2021

Mest läst