Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ny kategori receptfritt föreslås

Apoteksbranschen, LIF och Läkemedelsverket vill satsa stort på egenvård inom nationella läkemedelsstrategin (NLS) nästa år. Aktörerna vill se nationella riktlinjer för egenvård och utreda en helt ny kategori receptfria läkemedel där köp måste föregås av rådgivning från en farmaceut.

Idag, den 28 maj, skickar Sveriges apoteksförening in förslag på insatsområden och aktiviteter inom nationella läkemedelsstrategin (NLS) inför 2015 till det så kallade CBL-kansliet på Läkemedelsverket.

Apoteksföreningen argumenterar för att apoteken bör användas mer för att uppnå målen i NLS.

Föreningen vill därför bland annat bygga vidare på det pågående projektet strukturerade läkemedelssamtal på apotek. Man föreslår att TLV får i uppdrag att utreda finansiering och implementering av en nationell farmaceutisk tjänst enligt modellen som nu testas.

– Vi skulle gärna se att det här införs som en likriktad, nationell tjänst under nästa år. Parallellt med att den utförs bör den effektutvärderas, säger Robert Svanström, chefsfarmaceut på Sveriges apoteksförening.

I övrigt föreslår föreningen tillsammans med LIF och Läkemedelsverket ett helt nytt insatsområde inom strategin: Egenvård.

Aktörerna har, på uppdrag av expertgruppen i NLS, kommit överens om fem konkreta förslag.

Ett av dessa är att nationella riktlinjer för egenvård tas fram. Idag finns inga nationella heltäckande sådana, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket har separat utarbetat egenvårdsråd och rekommendationer.

Ett annat förslag är att utreda möjligheten att införa en ny kategori receptfria läkemedel. Aktörerna vill göra en ”översyn – utifrån regulatoriskt, tillgänglighets-, kvalitets- och patientsäkerhetsperspektiv – av den regulatoriska indelningen av läkemedel i syfte att öka möjligheterna till egenvård”.

– Vår tanke är att utreda om det går att, utifrån brittisk förebild, skapa en ny kategori läkemedel som får köpas först efter att kunden fått rådgivning från en farmaceut, säger Robert Svanström.

Ett tredje förslag är att ta fram och implementera en modell för kontinuerlig uppföljning av användningen av receptfria läkemedel.

Målet är en ”modell/verksamhet som kontinuerligt, proaktivt och kostnadseffektivt följer försäljningen av receptfria läkemedel och incidens och prevalens av biverkningar i samband med användning av receptfria läkemedel rapporterade av allmänhet och vårdpersonal”. Läkemedelsverket föreslås få ansvaret för arbetet.

2013 presenterade Läkemedelsverket en kvalitativ studie som visade på potentiella patientsäkerhetsproblem i ungdomars attityd till receptfria läkemedel. Som ett fjärde förslag på egenvårdsområdet föreslår apoteksföreningen, LIF och Läkemedelsverket nu att en uppföljande kvantitativ studie genomförs.

Målet är att föreslå åtgärder som förbättrar nyttan och säkerheten vid ungdomars användning av receptfria läkemedel.

Ett femte förslag på egenvårdsområdet från intressenterna, också det efter brittisk förebild, är ett så kallat egenvårdsforum.

Det är tänkt som en ny ”plattform för samverkan mellan berörda intressenter för att säkerställa en ändamålsenlig och utvecklad egenvård i Sverige”.

Här är det tänkt att patienter/kunder, allmänläkare, sjuksköterskor, farmaceuter och branschorganisationer med flera ska ingå.

– För att ta ett aktuellt exempel skulle frågan om självtester på apotek kunna diskuteras av kundrepresentanter och företrädare för olika professioner i detta forum. Andra frågor som skulle kunna diskuteras är nya egenvårdsläkemedel, nya rön på egenvårdsområdet samt hantering av switchar från receptbelagt till receptfritt, säger Robert Svanström.

Andra läser