Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nya etiska riktlinjer riskerar splittra yrkeskåren

BLOGG: Farmaciförbundets snabbt framtagna etiska riktlinjer riskerar bidra till ytterligare splittring i yrkeskåren. En gemensam diskussion hade varit mer konstruktiv, bloggar Etikrådet.

Etikrådet, ett fristående permanent organ inom Sveriges Farmaceuter, har sedan lång tid försett landets farmaceuter med etiska riktlinjer.

Dessa riktlinjer är huvudsakligen kopplade till den traditionella farmaceutens yrkesutövande, det vill säga öppenvårdsfarmacin.

De riktlinjer som utarbetats inom Etikrådet och som färdigställdes 2003 har föregåtts av ett brett och gediget arbete som har sina rötter både inom den internationella farmaceutiska federationen – FIP – och biomedicinens etiska grunder – kärnan för många andra medicinska professioners etiska riktlinjer.

De av Etikrådet sammanställda riktlinjerna fick en tydlig nationell status och är därmed av vikt för alla landets farmaceuter 2011, då det beslutades att de utgör en del av svensk GPP – God Apotekssed.

Ambitionen vid utveckling av dessa riktlinjer har varit att de ska vara tydliga, konkreta och lätta att ta med sig i vardagen. De ger en vägledning för att skapa ett förhållningssätt i yrkesutövningen.

Farmaciförbundet har nyligen utarbetat och publicerat egna riktlinjer. Grunden för dessa nya riktlinjer utgörs, enligt information i förbundets egen tidsskrift, av diskussioner inom ramarna för förbundet.

En bräcklig konstruktion där de djupgående etiska diskussioner som ligger till grund för Etikrådets riktlinjer uppenbarligen har kunnat hanteras snabbt och rationellt.

Det speglas också i slutresultatet, som är en blandning av sådant som redan torde vara uppenbart för farmacevter och ingår i professionen – för visst är det så att man redan nu jobbar för att inte göra fel, det vill säga med största möjliga säkerhet i alla moment?

Flera av de regler som skapats är samma som de som redan finns utarbetade. Andra rör, som nämnts, säkerhet i receptexpedition och kompetensutveckling – sådant som säkerställs inom det regelverk som idag finns för apoteksverksamhet. Och som farmacevter är skyldiga att följa – var finns etiken i detta?

Etisk problematik uppstår snarare när man inte följer lagar – är FF bekymrade över att medlemmar inte följer föreskrifterna?

De nya reglerna ska vara till stöd i yrkesutövningen och hjälpa arbetstagaren att tänka rätt. Det förefaller därmed som om FF:s etiska regler strävar efter att förenkla arbetslivet för medlemmarna.

Detta är vällovligt men frågan är om man då skriver etiska riktlinjer eller om man försöker hjälpa medlemmarna till enkla lösningar i en omvärld med bristande förståelse för farmacevtisk profession?

De nya etiska riktlinjerna kallas omväxlande för riktlinjer och regler, vilket öppnar för frågor kring hur man ska förhålla sig till detta nya regelverk. Hur gör man när någon gör fel och bryter mot en regel – ska detta anmälas någonstans?

Farmaceutisk profession inom öppenvårdsfarmacin är idag utsatt för stora förändringar och har introducerats till en ny värld där marknadskrafterna styr och vinstmarginalen är minst lika viktig som att expediera läkemedel.

En stark och enad profession kan gemensamt åstadkomma mycket, men tyvärr bidrar dessa nyligen konstruerade etiska regler ytterligare till splittring i yrkeskåren.

En gemensam diskussion och levande debatt till befintliga etiska riktlinjer hade kunnat föra oss betydligt längre!

Etikrådet

Andra läser