Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Farmaceuter på distans är ett dåligt förslag”

Anders W Jonssons förslag om att en digital farmaceut ska kunna ersätta en fysisk farmaceut för att apoteket ska kunna ha öppet är ogenomtänkt och utgör en patientsäkerhetsrisk, anser Sveriges Farmaceuters Björn Södergård.

En utmaning för att kunna driva apotek i glesbygd är att kunna rekrytera och behålla farmaceuter. Idag får apotek enligt lag enbart hålla öppet om en legitimerad farmaceut finns på plats under hela öppethållningstiden. 

Vid de fall där apotek i glesbygd har tvingats stänga eller dra ned på sina öppettider har det framför allt berott på att avsaknaden av legitimerade farmaceuter. 

Sveriges apoteksförening samt arbetsgivarna har under en tid argumenterat för att det ska vara tillåtet att en digital farmaceut ska kunna ersätta en fysisk farmaceut för att apoteket ska kunna ha öppet enligt lagkravet. 

— Om regeringen möjliggjorde för farmaceuter att expediera på distans när annan utbildad personal finns på plats fysiskt så skulle fler glesbygdsapotek kunna hålla öppet. Detta skulle vara i likhet med hur andra delar av vården fungerar, sa Johan Wallér, vd för Sveriges Apoteksförening 2020

Nu har även frågan lyfts politiskt.

2020 motionerade Socialdemokraterna om att se över möjligheten att kontakta en farmaceut på distans.

I januari 2024 lyfter socialdemokraten Mikael Dahlqvist frågan att ”farmaceuter på distans ska införas” under en debatt i riksdagen och får medhåll av Anders W Jonsson, sjukvårdspolitisk talesperson för Centerpartiet.

Anders W Jonsson driver även frågan på Centerpartiets hemsida.

— Brist på farmaceuter och den växande e-handeln med apoteksvaror har gjort det svårare att driva fysiska apotek på landsbygden. Därför vill vi göra det möjligt att driva lokala apotek med farmaceuter på distans på samma sätt som en läkare idag kan träffa dig och ordinera behandling digitalt eller över telefon. Vi vill också stärka stödet till apotek i glesbygd, skriver Anders W Jonsson på partiets hemsida. 

Björn Södergård, professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter anser att Centerpartiet har gjort en förhastad analys: 

— Det är förvisso brist på farmaceuter, men ett större problem är att hitta farmaceuter som vill arbeta på apotek. Med förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor kommer farmaceuter att vilja arbeta på apotek i högre utsträckning i stället för på andra arbetsplatser, säger Björn Södergård. 

Björn Södergård anser även att jämförelsen med digitala läkare inte håller.

— För det första behandlar inte digitala läkare svårare åkommor på grund av att det skulle kunna äventyra patientsäkerheten. Digital vård lämpar sig för lättakuta ärenden som inte behöver fysisk vård exempelvis hudutslag, ögoninflammation och urinvägsinfektion. Digitala läkare är ett komplement till traditionell fysisk vård men ersätter inte fysisk vård. Med det argumentet skulle enbart enklare läkemedelsbehandlingar kunna expedieras med farmaceuter digitalt ur patientsäkerhetshänseende.  

De delar som farmaceuter på distans skulle kunna göra av själva receptexpedieringsprocessen är även den begränsad anser Björn Södergård. De skulle kunna ge råd om hur patienten ska använda sina läkemedel vilket är en viktig del men de skulle inte kunna göra det fysiska handhavandet vid expeditionen. Även detta är i delar lagstadgade uppgifter förbehållet farmaceuter.  

— Var kommer det legala ansvaret för den fysiska expedieringen att ligga vid felexpedieringar är en viktig fråga som måste utredas innan det kan bli aktuellt med digitala farmaceuter. Utan farmaceuter på det fysiska apoteket är det endast olegitimerad personal kvar med begränsad läkemedelsutbildning som ska expediera dina och mina läkemedel vilket naturligtvis utgör en patientsäkerhetsrisk, säger Björn Södergård. 

Hanteringen av läkemedel på apotek måste också skötas enligt gängse lagstiftning, exempelvis ska vissa läkemedel kylförvaras med mera för att hållbarheten ska kunna garanteras.

— Om den olegitimerade personalen som är kvar på apoteken ansvarar för läkemedelshanteringen finns risken att lönsamhetsmålen överskuggar kvalitetsarbetet. Vi vill inte att en situation liknande den på Svea Vaccin ska uppstå på apotek. Farmaceuterna och LMA är garanten för patientsäkerheten även här, säger Björn Södergård. 

En annan fråga som Björn Södergård ställer sig är om farmaceuterna, som i dag har en god arbetsmarknad, vill arbeta som digitala farmaceuter.  

— Många av de som arbetar på apotek pratar ofta om det fysiska mötet och hur givande detta är så risken är att den här typen av jobb inte uppfattas som attraktivt. Det kommer även rimligtvis att vara ett mer enahanda arbete i jämförelse med att vara fysisk farmaceut eller att arbeta inom andra områden så som klinisk farmaci eller inom läkemedelsindustrin.  

— Förslaget med distansfarmaceuter riskerar att bli ett steg mot att stänga olönsamma glesbygdsapotek och ersätta dem helt med renodlad distanshandel. Förslaget går tvärt emot statens ambition att glesbygdsapoteken ska hållas öppna varför staten har infört ett specifikt glesbygdsstöd för apoteken. Att behålla en levande glesbygd är viktigt ur många aspekter, exempelvis ur försvarssynpunkt, och apotek med fysiska farmaceuter behöver därför finnas kvar, säger Björn Södergård.

Läs mer >> Ägarens svar: Krävs att en farmaceut är på plats

Mest läst