Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Klart för substans­namn på utbytbara läkemedel

Grunddata för 14 000 läkemedel finns nu förberedda för att patienten ska möta samma substansnamn på etiketter och recept för utbytbara läkemedel.
- Läkemedelsanvändningen blir mer patientsäker, särskilt i de fall då patienten har fått sitt läkemedel utbytt på apoteket, säger Catarina Bernet, utredare på Läkemedelsverket.

Att apotekare och receptarier på apotek ska lämna ut det billigaste alternativet av flera likvärdiga läkemedel spar pengar.

Men det kan också skapa förvirring bland patienterna som inte alltid förstår vilket läkemedel som är vilket. Något som ökar risken för felmedicinering.

En lösning för att minska förvirringen som Svensk Farmaci uppmärksammat tidigare är att använda ett eget substansnamn för varje grupp av läkemedel som får bytas ut mot varandra på apotek.

Sveriges Farmaceuter, tillsammans med sex andra företrädare för professioner som arbetar med läkemedel, lyfte detta förslag 2018 på Dagens Nyheters debattsida.

Regeringen gav i juni 2023 Läkemedelsverket i uppdrag att förbereda för att substansnamn ska kunna ingå i de register som Läkemedelsverket tillhandahåller till E-hälsomyndigheten och som används vid förskrivning och expediering av läkemedel till patient.

Senast i 31 maj 2024 skulle uppdraget slutredovisas till regeringskansliet och nu är ett första steg förberett mot målet mot en mer patientsäker användning.

Läkemedelsverket har tagit fram en så kallad substansbeskrivning för samtliga omkring 14 000 godkända humanläkemedel vilken i de allra flesta fall anger den aktiva substansen i läkemedlet.

Substansbeskrivningen blir en bärare av information i hela kedjan i kommunikationen mellan förskrivare och patient samt mellan farmaceut och patient på apotek och ska användas på apoteksetiketter, på utskrifter till patient och i digitala kanaler, men även i vårdinformationssystem och apotekssystem.

— Den röda tråden i behandlingen för patienten blir nu den aktiva substans som läkemedlet innehåller. Det är viktigt eftersom vi då kan minska de missförstånd som idag kan uppstå på grund av olika namn på utbytbara läkemedel, med felaktig läkemedelsanvändning som följd. Vi har sett över benämningarna så att de ska vara mer enhetliga genom patientens hela behandlingsresa, säger Catarina Bernet, utredare på Läkemedelsverket i ett pressmeddelande.

— Vad vi vill förmedla genom det här regeringsuppdraget är att läkemedelsnamnet spelar mindre roll. Det är medicinens verksamma ämne som är poängen, det är det som ger läkemedlet dess effekt. Detta har vi tagit fasta på genom att arbeta igenom substansbenämningarna för 14 000 läkemedel, säger Catarina Bernet, i ett annat pressmeddelande.

Arbetet med att ta fram information baserat på den aktiva substansen i läkemedlet har Läkemedelsverket gjort i samarbete med E‍-‍hälsomyndigheten i dialog med aktörer inom hälso- och sjukvården och apotek.

Genom att det verksamma ämnet benämns på samma sätt i mötet mellan patient och förskrivaren och vid dialog med farmaceuten på apotek ökar patientens möjlighet att känna igen sitt läkemedel.

— Målet är att samma substansbaserade namn också ska finnas på apoteksetiketten och på olika läkemedelslistor som patienten har tillgång till. Detta kommer vara fokus i det fortsatta arbetet tillsammans med vård- och apoteksaktörer, säger Annika Forsén, senior rådgivare på E‍-‍hälsomyndigheten i pressmeddelandet.

Grunddata för alla humanläkemedel finns förberedda. När IT‍-‍systemen inom apotek och hälso- och sjukvården är uppdaterade med denna information kommer denna data bli tillgänglig för patienten.

— De allra flesta läkemedel innehåller endast en aktiv substans men för övriga finns det en större komplexitet med olika sammansättningar där vi har arbetat fram regler för hur de ska benämnas. Ambitionen är att denna förbättring ska tas i bruk så snart som möjligt, men införandet kräver uppdateringar av befintliga systemstöd både inom hälso- och sjukvården och apotek, vilket gör det svårt att i nuläget ange när införandet är klart hos alla berörda, säger Catarina Bernet.

— Vi hoppas att den här viktiga detaljen ska minska risken för missförstånd och felanvändning. Därmed blir läkemedelsanvändningen mer patientsäker, särskilt i de fall då patienten har fått sitt läkemedel utbytt på apoteket, säger Catarina Bernet.

Parallellt pågår också ett separat arbete med att i ett senare skede möjliggöra förskrivning med substansnamn.

Läs mer>> Vill minska förvirringen vid utbyte på apotek

Mest läst