Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Åtgärder krävs för ökad patient­säkerhet i kommunerna

Ny rapport visar hur nödvändig kompetensen är för säker läkemedelshantering inom hälso- och sjukvård.

Många brukare inom kommunal hälso- och sjukvård får behandling med läkemedel men både Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ser risker för patientsäkerheten när det gäller läkemedelshantering.

I en ny rapport har Socialstyrelsen analyserat läkemedelshantering och delegering inom hemtjänst, särskilt boende och LSS-boenden.

I rapporten beskriver Socialstyrelsen att delegering av läkemedelshantering är mycket vanligt, och ofta en förutsättning för att verksamheten ska fungera.

Vilka läkemedel som anses möjliga att delegera med bibehållen patientsäkerhet skiljer sig åt mellan kommunerna, och även mellan verksamheter i respektive kommuner.

Socialstyrelsen anser att resultatet tydligt visar att kompetensförsörjningen har blivit ett allt större problem och många av de intervjuade upplever kompetensbrist som en riskfaktor för en säker läkemedelshantering.

Resultatet visar också att upplevelsen av delaktighet i kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet varierar mellan yrkeskategorierna och i de olika verksamheterna.

Det varierar också vem som ansvarar för avvikelsehanteringen, hur avvikelser hanteras och diskuteras i verksamheterna samt vilka som deltar i arbetet med att utreda rapporterade avvikelser.

Socialstyrelsens bedömning är att det finns utmaningar när det gäller tydlighet i ledning och styrning i kommunerna för säker läkemedelshantering. Om ledningen saknar den kompetens som behövs kan det få negativa effekter för patientsäkerheten.

Arbetet kring arbetsmiljö och patientsäkerhet behöver integreras mer. I en arbetsmiljö med hög arbetsbelastning och där många saker ska utföras samtidigt kan det vara svårt att uppnå en säker läkemedelshantering

”Säker läkemedelshantering måste genomsyra alla verksamheter”, står det att läsa i rapporten.

Det krävs adekvat kunskap och kompetens för en säker läkemedelshantering.

”Kommunerna måste säkerställa att det i de verksamheter som kommunen är ansvarig för finns förutsättningar för en säker läkemedelshantering så att patienterna inte riskera att drabbas av vårdskador”.

Socialstyrelsen konstaterar i sin rapport att brist på kompetens och låg bemanning är riskfaktorer för patientsäkerheten, och en stor utmaning i kommunerna.

– Vi vet att det är svårt att rekrytera och behålla personal med adekvat kompetens. Men det vi framförallt lyfter i vår rapport är att ansvariga chefer för hälso- och sjukvården på flera nivåer behöver skapa goda förutsättningar för en säker läkemedelshantering, säger Carina Skoglund, sakkunnig i patientsäkerhet på Socialstyrelsen i ett uttalande.

Läs mer >>”Farmaceuter borde vara en självklar del i hela vårdkedjan”

Läs mer >> Farmaceuterna lyfter kommunen

Mest läst