Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Patientens perspektiv lika viktigt som vår kunskap”

Hur tar vi tillvara patientens berättelse? Det stod i fokus när farmaceuter som arbetar inom öppenvården i olika regioner möttes för att utbyta erfarenheter.

– Vid läkemedelsgenomgångar ligger fokus ofta på läkemedelsinteraktioner och andra biomedicinska aspekter. Nu ville vi lyfta den del av patientsamtalet som handlar om patientens egen berättelse – och hur vi tar tillvara patientens tidigare erfarenheter, inställning och tankar kring läkemedel. Den delen av patientsamtalen har också ett värde och kan påverka vilka åtgärder och mediciner man väljer, säger Lina Hellström, klinisk apotekare inom Region Kalmar län och forskare vid Linnéuniversitetet.

Lina Hellström och kollegan Malin Johansson Östbring arrangerade det digitala mötet i helgen den 17–18 september. Upprinnelsen till mötet var att Malin Johansson Östbring disputerade i våras med en avhandling om hur samtal med apotekare kan stödja hjärtpatienter att ta sina läkemedel.  

Men någon fest var det inte tal om mitt i pandemin.

– Då tänkte vi att vi i stället kunde ha festen nu i höst med en vetenskaplig happening samtidigt, även om allt nu fortfarande behövde bli digitalt, säger Lina Hellström som var handledare för avhandlingen.

Patienten är expert på sin kropp och sin upplevelse – och det perspektivet ska vara av lika stor vikt som vårdpersonalens kunskap om läkemedel.

Lina Hellström

Deltagarna på mötet var drygt 60 kliniska farmaceuter som arbetar inom öppenvården i olika regioner samt forskare verksamma på området. 

Bland talarna fanns flera forskare som gav ett internationellt perspektiv. En av dem var doktoranden Lisa Hillman från Minnesota University i USA, där man arbetat med vad som kallas pharmaceutical care, eller ”farmaceutisk omvårdnad”, betydligt längre än i Sverige.

– Det gav nya perspektiv kring hur patienter kan uppleva en ambivalens över att ta läkemedel: Å ena sidan är det bra för mig, å andra sidan kan jag drabbas av biverkningar. Läkemedlen påminner också om sjukdomen och kan påverka det dagliga livet ganska mycket, till exempel att jag ska komma ihåg att ta medicinen, säger Lina Hellström och fortsätter:

– Det handlar om att patienten är expert på sin kropp och sin upplevelse – och att det perspektivet ska vara av lika stor vikt som vårdpersonalens kunskap om läkemedel.

Patientens upplevelser och behov stod även i centrum när forskaren Marianne Möller från Syddansk universitet i Odense talade. Ämnet var de modeller som Marianne Möller tagit fram för att lättare kunna individualisera vilken information patienten får om sina läkemedel, beroende på vilka behov hen har.

– Detta är något som alla som har samtal med patienter kring läkemedel kan ta intryck av – även farmaceuter på apotek, säger Lina Hellström.

Dagen avslutades med att Malin Johansson Östbring och Thomas Kempen, forskare vid Linnéuniversitetet respektive Uppsala universitet, talade om hur man i Sverige kan utveckla “pharmaceutical care” och arbetet med läkemedelsgenomgångar.

Mötets andra dag ägnades framför allt åt diskussioner i grupper utifrån två ämnen. Ett av dem handlade om barriärer vid läkemedelsbehandling och vilka orsaker som finns bakom låg följsamhet.

Den andra rörde hur farmaceuter kan arbeta med personcentrerad vård – något det talas mycket om att sjukvården ska anamma, men frågan är hur den enskilda farmaceuten kan arbeta med.

Lyssna på patientens berättelse och ha fokus på relationen och partnerskapet med patienten.

Lina Hellström

Diskussionerna kom enligt Lina Hellström att handla mycket om vad å ena sidan sjukvårdsorganisationerna behöver stötta upp med för att det ska bli möjligt att arbeta mer personcentrerat, å andra sidan vad man som enskild farmaceut kan göra här och nu. Med på mötet fanns två forskare från Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet som lyfte fram en modell de arbetat med i regionerna.

– Sådant vi pratade om som vi kan göra här och nu, är att lyssna på patientens berättelse och ha fokus på relationen och partnerskapet med patienten. Men även att skapa en plan tillsammans med patienten som ska dokumenteras, säger Lina Hellström.

Ett syfte med mötet var även att skapa ett forum för att utbyta erfarenheter, berättar Lina Hellström. Eftersom farmaceuter inom primärvården blir allt vanligare, men fortfarande är en relativt ny företeelse i många regioner, finns ett stort behov av att byta tankar och idéer.

– Vi behöver alla få höra vad som fungerat och inte i andra regioner. Till exempel har vi här i Kalmar nyligen fått våra första två tjänster för kliniska apotekare i primärvården, till en början inom ramen för ett projekt. Då är det värdefullt att få höra hur man har gått till väga på andra håll för att hitta de bästa sätten att jobba kring patienterna, säger Lina Hellström.

Se mötet i efterhand

Är du nyfiken på att ta del av mötet för farmaceuter inom öppenvården i efterhand? Mejla till malin.johansson.ostbring@regionkalmar.se för att få tillgång till en inspelning.

Mest läst