Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Trots kritiken – nu införs Nationella läkemedelslistan

I helgen träder lagen om nationell läkemedelslista i kraft och samtidigt introduceras systemet Nationella läkemedelslistan, trots farhågor om att det hotar patientsäkerheten. Vi reder ut vad förändringarna innebär.

Det är 1 maj som lagen om nationell läkemedelslista börjar gälla. Samtidigt tas också E-hälsomyndighetens nya system Nationella läkemedelslistan (NLL) i bruk. Den är tänkt att ge hälso- och sjukvården, apoteken och patienten en gemensam bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel, men också andra varor.

“Behörig vårdpersonal får möjlighet att se information om alla patientens recept, oavsett var i landet de har förskrivits. På så sätt blir det lättare att undvika felaktiga kombinationer av läkemedel och minska risken för missbruk av narkotikaklassade läkemedel,” skriver Jenny Hellgren, vid E-hälsomyndighetens presstjänst i ett mejl till Svensk Farmaci.

Införandet av NLL har skjutits upp två gånger på gund av pandemin. Första gången flyttades införandet fram ett år och sedan meddelande E-hälsomyndigheten att införandet skulle ske stegvis. Så själva systemet är inte helt färdigt, men måste finnas på plats eftersom lagändringarna börjar gälla 1 maj, och det dröjer till november innan nästa steg tas.

Införandet av NLL betyder flera förändringar, och en av de större är att elektroniska recept inte längre ska genomföras till receptblankett genom utskrift. Syftet med denna förändring är att så mycket information som möjligt om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel ska finnas samlad i Nationella läkemedelslistan. Men det kan göras undantag från den nya regeln, och patienten kan få elektroniska recept överförda till blankett om patienten saknar svenskt personnummer eller behöver receptet för att kunna hämta ut läkemedlet i ett annat land.

En annan förändring är att apoteken måste omvandla pappersrecept till elektroniska recept innan de ska expedieras. Det kommer alltså inte längre att vara valfritt för patienten att ha elektroniska recept. Syftet med förändringen är att så mycket information som möjligt om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel ska finnas samlad i Nationella läkemedelslistan. Men även här kan det göras undantag, och en receptblankett ska inte omvandlas till ett elektroniskt recept om receptet är utfärdat av en förskrivare som är behörig i ett annat EES-land, eller om patientens personnummer är inte angivet på receptet.

En tredje förändring är krav på att använda nya receptblanketter. De äldre receptblanketterna och recept för särskilda läkemedel får inte längre användas vid förskrivning. Recept som utfärdats på äldre blanketter, till och med den 30 april i år, är däremot giltiga för expediering inom receptets giltighetstid. Receptblanketten för djur förändras inte.

En fjärde förändring från och med den 1 maj är att information om utlämnade läkemedel ska granskas vid expediering. Farmaceuten ska då göra en lämplighetsbedömning av patientens samtliga recept i elektronisk form. Den expedierande farmaceuten ska dessutom ta ställning till läkemedel som patienten har hämtat ut tidigare, och om det är rimligt att personen fortfarande använder dem.

Det har dock kommit kraftig kritik mot att den nationella läkemedelslistan införs nu. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tidigare bett om att regeringen ska vänta med den nya lagen. Bland annat hänvisar de till den pågående pandemin och den belastning den innebär för hälso- och sjukvården.

E-hälsomyndigheten skriver till Svensk Farmaci att de förstår oron, men att “det är en lag som träder i kraft, vilket vi alla måste förhålla oss till.” Myndigheten kommer därför genomföra NLL stegvis.

“Vi förstår att det är ett enormt pressat läge inom hälso- och sjukvården, och vi gör allt vi kan för att underlätta införandet. Eftersom detta är en lag som ska tillämpas av hälso- och sjukvården behöver även regioner och kommuner ha en beredskap. Vi alla, E-hälsomyndigheten, regionerna/vårdgivarna och apoteken, har ett gemensamt intresse av att såväl yrkesutövare som patienter känner sig trygga med hur den Nationella läkemedelslistan kan användas,” skriver Jenny Hellgren.

En del av kritiken handlar om att patientsäkerheten är hotad, vad säger ni om det?

“Nationella läkemedelslistans grundtanke är att höja patientsäkerheten genom att göra det möjligt för alla delar av vårdkedjan att se samma information av en patients förskrivna och uthämtade läkemedel. Samtidigt har vi  full förståelse för att förändrade arbetssätt tar lite tid att implementera och att det kan finnas ett visst motstånd mot att göra på nytt sätt. Vi har därför tagit fram ett material med checklistor, information och webbutbildningar i syfte att underlätta för vården och apoteken,” skriver Jenny Hellgren.

SKR menar också att det finns svårigheter med införandet på grund av avsaknad av infrastruktur, funktionalitet och regelverk. I en tidigare skrivelse till regeringen talar SKR om “betydande utmaningar som kvarstår” och att det nu “helt saknas förutsättningar att införa lagen”.

“För att minska risken för störningar i receptflödet har E-hälsomyndigheten beslutat att det tekniska införandet av Nationella läkemedelslistan sker successivt. Vi har sedan länge en nära dialog med SKR, regioner och företrädare för apoteken med flera för att fånga upp deras frågor, behov och synpunkter,” skriver Jenny Hellgren.

Hur tror ni att införandet kommer att gå?

“Vi är väl förberedda inför releasen i helgen, och självklart hoppas vi att det sker utan störningar,” skriver Jenny Hellgren.

Lagen om nationell läkemedelslista

  • Lagen innebär att patienten ska kunna dela samma information om sina läkemedel med vården som med apoteken. I förlängningen ska informationen också gå att nå från journalsystemen.
  • All information om patientens receptförskrivna och uthämtade läkemedel ska samlas i ett register – nationella läkemedelslistan – hos E-hälsomyndigheten.

Den 1 maj är det möjligt att:

  • Ta del av en patients förskrivna och uthämtade läkemedel, livsmedel och hjälpmedel i Förskrivningskollen.
  • Skapa och häva sekretesspärr för vårdnadshavare via Förskrivningskollen.
  • Som invånare dölja/spärra information i sin läkemedelslista via Läkemedelskollen.
  • Logga in i Förskrivningskollen med SITHS-kort.

Mest läst