Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Kravet: Ge svar på läkemedelsbristen

Hur ska Sverige säkerställa tillgången på basala läkemedel? Det vill två läkemedelsexperter ha svar på.

Det är i en debattartikel på SvD Debatt som Mikael Hoffman, ordförande för Svenska Läkare­sällskapets kommitté för läkemedels­frågor, och Lars Rocksén, ordförande för Läkar­förbundets råd för läkemedel och medicin­teknik, skriver att de vill ha svar från sjukvårdsministern och läkemedelsindustrin hur Sverige ska säkerställa tillgången på basala läkemedel.

De skriver att det saknas allt fler läkemedel och att “läkemedelsföretagen rapporterar brister på flera av de mest basala läkemedlen och en rad behandlingar som är centrala för vården är otillgängliga. Risken för att patienter kommer att komma till skada ökar men för att säkert få leveranser är vi helt i händerna på läkemedels­företagen.”

Bland annat är det enligt artikelförfattarna brist på en rad grundläggande antibiotika och flera vanliga lokalbedövningsmedel. De skriver också att det rapporteras “en dramatisk ökning av brist på läkemedel mot bland annat högt blodtryck, epilepsi, diabetes samt smärt­lindrande läkemedel.”

Mikael Hoffman och Lars Rocksén skriver att läkemedelsföretagen i många fall undviker att uppge skälen till varför dessa läkemedel saknas. De kräver nu nationella lösningar som minskar följderna för patienterna och skriver att “det saknas en genomförd nationell strategi för att säkerställa tillgång till viktiga läkemedel under såväl fred som vid krig och katastrof.”

De kräver därför svar från sjukvårds­ministern och från läkemedels­industrin på hur Sverige som nation ska säkerställa tillgången på basala läkemedel för sjukvården. 

I en replik skriver sjukvårds­minister Acko Ankarberg Johansson, också på SvD Debatt, att regeringen delar Mikael Hoffmanns och Lars Rockséns uppfattning om att läkemedels­bristen är allvarlig och brådskande. Hon menar dock att flera myndigheter fått uppdrag för att säkerställa tillgången på läkemedel. 

Ministern pekar på att Läkemedelsverket tidigare fått i uppdrag att “förstärka den nationella samverkan kring potentiellt kritiska läkemedels­brister för öppenvården och att stödja hälso- och sjukvården i framtagandet av nationella kliniska rekommendationer.” Regeringen har också gett myndigheten i uppdrag att “kartlägga, analysera och föreslå åtgärder som syftar till att förebygga och hantera rest- och brist­situationer avseende läkemedel i alla delar av landet.”

Vidare skriver Acko Ankarberg Johansson att Folkhälsomyndigheten tidigare haft ett uppdrag att genomföra en förstudie om en ersättnings­modell för att säkerställa tillgång till ett antal specifika godkända antibiotika. 

Hon skriver också att Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket fått i uppdrag att göra en analys av takprissystemet avseende reglering för antibiotika för att säkra tillgång av läkemedlet på den svenska marknaden. 

Ministern avslutar med att nämna att “frågan om läkemedelsbrist var i fokus under Sveriges ordförandeskap i EU tidigare i år och regeringen kommer ta det arbetet vidare som påbörjades med få till en ny läkemedels­lagstiftning.”

Mest läst