Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Minskad sekretess välkomnas men delar av branschen är kritisk

Många vill släppa läkemedelsstatistiken fri, några mer än vad som föreslås. Sveriges Apoteksförening anser att utredningen kommer till en felaktig slutsats.

Den 1 januari 2014 ersattes det statliga bolaget Apotekens Service AB av E-hälsomyndigheten. I samband med det började statistiksekretessen i offentlighets- och sekretesslagen hos myndigheter gälla och läkemedelsförsäljning som kan härledas till enskilda företag blev belagd med sekretess.

2018 kom en dom i kammarrätten i Stockholm som avslog ett överklagande från Apotekstjänst AB som hade begärt ut en statistikrapport från E-hälsomyndigheten.

Under 2019 meddelade både Socialstyrelsen och E-hälsomyndigheten att deras tolkning av lagstiftningen innebar att det inte längre var möjligt att lämna ut läkemedelsstatistik som riskerade att röja enskildas ekonomiska intressen.

2021 beslutade den dåvarande regeringen att ge juristen Ulrika Sandén i uppdrag att undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att ”skapa en långsiktigt och hållbar rättslig reglering för utlämnande av försäljningsstatistik som avser läkemedel för människor”.

I februari 2023 lämnade Ulrika Sandén över utredningen Tillgång till försäljningsuppgifter om humanläkemedel till regeringen. I den går att läsa att ”intresset av offentlighet väger tyngre än intresset av att skydda enskilda juridiska personers ekonomiska förhållanden” och utredaren föreslår att undanta läkemedelsstatistiken ifrån statistiksekretessen i offentlighets- och sekretesslagen.

Med enskilda juridiska personer menas exempelvis läkemedelsföretag och apoteksföretag, vad gäller sekretess som gäller enskilda fysiska personers förhållanden vill utredaren att sekretessen ska vara kvar.

Förslaget gäller dock endast offentligt finansierade läkemedel. Det vill säga sådana som säljs inom förmånen, smittskyddsläkemedel och läkemedel som säljs till regioner eller andra som bedriver offentligt finansierad sjukvård vilket Svensk Farmaci tidigare har berättat.

Receptfria läkemedel eller receptbelagda läkemedel som säljs utanför förmånen ingår inte.

Utredningen remitterades i slutet av mars 2023 och när remisstiden gick ut den 4 augusti hade 35 myndigheter och organisationer svarat.

Flera av dem anser att undantaget från statistiksekretessen bör gälla alla receptläkemedel.

”Apotekarsocieteten anser som att undantaget för statistiksekretessen måste vidgas till att omfatta även läkemedel utanför läkemedelsförmånen” skriver just Apotekarsocieteten.

” Grunden för vår invändning är att behovet av statistik för läkemedel baserat på deras medicinska användning inte nödvändigtvis överensstämmer med deras förmånsstatus, därmed blir möjligheterna till uppföljning inte tillräckligt god med den föreslagna begränsningen av sekretessundantaget”.

Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) delar uppfattningen att läkemedel utan förmån ska undantas från statistiksekretessen. ”Vår bedömning är att fördelarna med att ha tillgång även till denna statistik tydligt överväger nackdelarna”.

Föreningen för generiska läkemedel, FGL, vill inkludera alla läkemedel även receptfria.

”Sverige gick på ett par år från att ha varit ett av de länder med mest pålitlig statistik till att vara en medelmåtta på området” skriver de i sitt svar.

Läkemedelsindustriföreningen (Lif) har varit drivande för att en lösning för utlämnande av läkemedelsstatistik ska komma till stånd. Lifs analyschef Karolina Antonov som utsågs till Årets Farmaceut 2022 just för sitt arbete med läkemedelsstatistik har varit förordnad som expert i utredningen.

Lif är positiva i sitt svar.

”Läkemedelsföretag behöver detaljerad information till exempel om försäljningen av företagets egna läkemedel som parallell-importeras /-distribueras av andra företag. Utan sådan information ökar risken för bristsituationer och försvåra hanteringen av uppkomna sådana”

Till skillnad från läkemedelsindustrin är Sveriges Apoteksförening mer kritisk till att lätta på statistiksekretessen. Föreningen skriver att de “tillstyrker i huvudsak att det införs ett undantag från statistiksekretessen”. Läkemedel som idag sälja på rekvisition till privata vårdgivare har fri prissättning, även om de ingår i förmånen. Apoteken, för att vinna avtal med dessa vårdgivare, kan ge rabatter på läkemedelskostnaden. Om dessa läkemedelspriser i just dessa affärer blir offentliga riskerar det att skada konkurrensen på marknaden, menar Sveriges Apoteksförening och motsätter sig därför att dessa läkemedel ska omfattas av undantaget och därmed bli offentliga.

— Det är i princip det som vi generellt är kritiska till att det genom den valda lösningen blir en väldigt detaljerad nivå på tillgänglig statistik där det går att begära ut uppgifter kring vilka läkemedel som sålts på ett enskilt apotek en viss dag, säger Fredrik Boström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening.

Föreningen anklagar även utredningen för en bristfällig konsekvensanalys ”då utredningen kommer till en felaktig slutsats när de bedömer att förslagen inte påverkar apoteksföretagens konkurrensförutsättningar”.

”För läkemedel med fastställda priser är det inte priset som öppenvårdsapoteken konkurrerar om utan kunderna, dvs. försäljningsvolymerna. Det kan därför vara av stort intresse för en konkurrent att få reda på vilka läkemedel/volymer som säljs hos ett visst apotek/aktör. Det har aldrig tidigare förekommit att statistik på den detaljeringsnivån tillgängliggjorts på den konkurrensutsatta apoteksmarknaden. Inte heller på monopoltiden lämnades uppgifter om ett enskilt apoteks försäljning av specifika läkemedel ut”.

Remissvaren ska tillsammans med slutbetänkandet beredas inom socialdepartementet och de nya lagförslagen föreslås börja gälla den 1 juli 2024. 

Läs mer: Läkemedels­statistik föreslås undantas från sekretess

Släpp läkemedelsstatistiken fri – det är ju vår

Mest läst