Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Farmaceut­bristen bakom stark löneutve­ckling

Farmaceutbristen har inneburit att löneutvecklingen under 2022 varit mycket god och överstigit arbets­marknadens överenskommelse med god marginal i alla branscher. Men samtidigt ökar löneklyftorna mellan olika branscher.

Lönerna inom läkemedelsindustrin ökade med 7,7 procent under 2022.

Lönerna inom läkemedelsindustrin ökade med 7,7 procent under 2022.

Farmaceuter i alla branscher har haft en betydligt bättre löneutveckling under 2022 än genomsnittet på den svenska arbetsmarknaden. Under avtalsrörelsen 2022 sattes det så kallade märket, som visar hur stor löneökningen i landet kan bli, till 2,2 procent. Men ovanpå det förekommer också en viss löneglidning där lönerna, av olika skäl, ökar mer än vad som avtalats.

Enligt en ny rapport av Medlingsinstitutet har lönerna i snitt i Sverige ökat med 2,7 procent från januari till och med november 2022 och med tre procent mellan november 2021 och november 2022. Hur stor löneökningen slutligen blir för helåret 2022 återstår att se, men rimligen bör den landa någonstans i närheten av tre procent.

Sveriges Farmaceuters färska lönestatistik för förra året visar att farmaceuter i snitt fick en löne­ökning 2022 på betydligt mer: fem procent.

– Den övergripande förklaringen till den goda löneutvecklingen är farmaceutbristen. Bristen på, och konkurrensen om, farmaceuterna driver upp lönerna, säger Johan Thesslin, ombudsman och ansvarig för löneundersökningen på Sveriges Farmaceuter.

Löneökningstakten varierar dock ganska mycket mellan olika branscher. Medan anställda på apotek fick en snittlöneökning på 3,6 procent så ökade lönerna inom läkemedelsindustrin med mer än det dubbla: 7,7 procent.

Anledningarna till att farma­ceuter inom läkemedels­industrin har haft en bättre löne­utveckling är flera.

– Inom industrin har man förmågan att belöna erfarenhet. Man har en bra löneutveckling högre upp i åren. Sedan är det ju så att läkemedelsindustrin går rätt bra, det påverkar naturligtvis löneläget, säger Johan Thesslin.

Claes Jagensjö, ordförande i Sveriges Farmaceuters industrisektion.

Industrianställda har i en väldigt hög grad även en bonus på toppen av sin lön.

Claes Jagensjö, ordförande i förbundets industrisektion.


Men det finns ytterligare förklaringar till den höga löneökningsnivån inom industrin.

– Man ska komma ihåg att industrianställda i en väldigt hög grad även har en bonus på toppen av sin lön och den delen ligger utanför den avtalade löneökningen, säger Claes Jagensjö, ordförande i förbundets industrisektion.

– Det kan ju vara så att den delen blev större förra året av olika anledningar. Det är olika mellan olika företag. Men i grund och botten är det ju resultatet för föregående år, det vill säga 2021, det handlar om, säger han.

Farmaceutbristen bakom stark löneutveckling

Skillnaden i medellön för farmaceuter anställda på apotek och inom industrin ökar.

Läkemedelsindustrins försäljning ökade ganska stadigt 2021 jämfört med tidigare år. Så även om pandemin till viss del påverkade vilken vård som gavs och inte gavs så verkar inte pandemin ha påverkat läke­medelsförsäljningen i någon större utsträckning på totalen.

– Bonusarna varierar mycket mellan olika företag där vissa har patentutgångar som kan vara ödesdigra för dem medan andra istället har lanseringar som lyckas väldigt bra. Det vi ser här är ju ett sammanvägt medelvärde av löneförändringar i alla bolag, säger Claes Jagensjö.

Det gynnar samtliga farmaceuter att industrin drar löneutvecklingen.

Johan Thesslin, ombudsman och ansvarig för löneundersökningen på Sveriges Farmaceuter.

Det är också så här det brukar se ut. Lönerna inom läkemedelsindustrin är högre än inom alla andra branscher där farmaceuter jobbar och den procentuella löneökningen är också störst inom industrin, något som innebär att klyftan i lön mellan industrin och andra branscher ökar för varje år. Den aktuella lönestatistiken visar att skillnaden i medellön för farmaceuter anställda på apotek och inom industrin nu är över 25 000 kronor i månaden.

Men att det är så stora skillnader mellan olika branscher ser inte ombudsmannen Johan Thesslin som ett problem,
snarare tvärtom.

– Det gynnar samtliga farmaceuter att industrin drar löneutvecklingen. I förlängningen blir det så att de i någon mån konkurrerar med apotek och rekryterar därifrån. Som en effekt gör det inte läget på apoteken sämre utan snarare bättre, säger han.

Jag tycker att det är synd att man ska behöva byta arbetsgivare för att få upp sin lön till en vettig nivå.

Karin Gummesson, ordförande i apotekssektionen.

Men det håller inte Karin Gummesson, ordförande i apotekssektionen, riktigt med om.

– Apotekspersonalen är undervärderad. Tittar man på medellönen tycker jag att vi är både underskattade och undervärderade, säger hon.

Hon pekar på att löneskillnaderna mellan industri och apotek bara har ökat över tid. Så någon riktig draghjälp av industrin är svår att peka på.

– Att byta jobb från en kedja till en annan är det snabbaste sättet att få upp sin lön på apotek.
Men jag tycker att det är synd att man ska behöva byta arbetsgivare för att få upp sin lön till en vettig nivå. Lojalitet är verkligen inget som premieras, säger hon.

Hon menar att apoteksföretagen är för dåliga på att belöna erfarenhet och kompetens. Något som Johan Thesslin håller med om.

– Apoteken behöver kunna erbjuda utveckling under en längre del av karriären och idag upplever jag att man inte riktigt tar tillvara den kompetensen som man har rekryterat, säger Johan Thesslin.

Det är något som syns tydligt i lönespridningen mellan det som kallas tionde och nittionde percentilen. Den tionde percentilen visar den lön som tio procent av lönerna i en bransch ligger under medan den nittionde percentilen visar den lön som 90 procent av lönerna ligger under. Eller uttryckt på ett enklare sätt; de tio procent lägsta respektive högsta lönerna.

Inom industrin ligger den lön som de tio procenten sämst betalda farmaceuterna har på strax under 40 000 kronor i månaden medan de tio procenten med högst lön har en lön som ligger på 95 000 kronor i månaden eller mer. På apotek är skillnaden betydligt mindre med den lägsta tio procenten på knappt 33 500 kronor och den hösta på 46 500 kronor per månad.

– Ju större lönespridning desto bättre är det, för det möjliggör en lönekarriär och att man har möjlighet att få lön efter vad man presterar. Det finns en tumregel som jag alltid har med mig att nittionde percentilen genom tionde percentilen ska bli ungefär två för att vara en lagom lönespridning. Inom industrin når man det, men inom apoteken hamnar man på knappt 1,4, säger Johan Thesslin.

Problemet är alltså inte att industrin har för höga löner och för stor lönespridning utan att apoteken har för låga löner och för liten lönespridning.

– Utifrån lönespridningen kan man se vilken lönekarriär man kan förvänta sig  på apotek. Hur ser möjligheterna ut för en bra löneutveckling under många år? De flesta har en bra löneutveckling under några år och sedan planar det ut. Det hänger ihop med att det är svårt att erbjuda utveckling på apotek, säger han.

Något som både kan leda till problem och möjligheter.

– Om man inte kan erbjuda en bra löneutveckling på apotek kommer det att vara svårt att behålla farmaceuter över tid. Större rörlighet kan i förlängningen skapa utvecklingsmöjligheter på apoteken vilket också gynnar löneutvecklingen. Som farmaceut behöver jag ställa mig frågan om vilken utveckling och i förlängningen löneutveckling jag vill ha.

Sveriges Farmaceuters lönestatistik 2022

Lönestatistiken bygger på 3 000 besvarade löneenkäter av totalt 5 700 utskickade till yrkesverksamma medlemmar (svarsfrekvens 53 procent). Enkäten genomfördes mellan 10 november och 22 december 2022.

Läs mer >> Ökade löneklyftor riskerar att dränera apoteken på personal

Mest läst