Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Bred kritik mot skärpta regler för e-handeln

Läkemedelsverkets förslag till skärpt regelverk för e-handel med läkemedel får bred kritik i remissrundan. Många remissinstanser pekar på att problemen som de nya reglerna ska lösa är för dåligt beskrivna och att konsekvenserna av förslagen för dåligt utredda.

Apoteksaktörer inom e-handelsbranschen ställer sig skarpt kritiska till Läkemedelsverkets nya föreslagna föreskrifter för e-handel med läkemedel, som presenterades i november i fjol. Branschen menar att de nya föreskrifterna är alltför långtgående och får alltför stora konsekvenser utan att de problem som de skärpta reglerna är tänkta att lösa är tillräckligt väl kvantifierade och dokumenterade.

Att de som drabbas av en skärpt reglering har invändningar mot detta är knappast förvånande, men det är inte bara branschföreträdare som har negativa synpunkter. Av närmare ett 30-tal remissinstanser är cirka en tredjedel positiva medan resten har kritiska synpunkter antingen på utformningen av de nya föreskrifterna eller på deras innehåll.

Till exempel efterlyser Konkurrensverket en konsekvensanalys av förslaget om möjligheten att återföra läkemedel som inte hämtats ut och, om en sådan rutin fortfarande bedöms kunna införas, bör en liknande reglering införas även för fysiska apotek, menar verket.

Regelrådet ger å sin sida Läkemedelsverket en total bakläxa och menar att deras konsekvensutredning inte uppfyller lagstadgade krav.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har också synpunkter på konsekvensanalysen och menar att det är omöjligt att bedöma om förslagen är motiverade eller proportionerliga i förhållande till de problem som de syftar till att lösa. Myndigheten kan därför varken tillstyrka eller avstyrka förslaget.

Också Sveriges Farmaceuter menar att förslagen är för dåligt underbyggda och konsekvenserna för dåligt analyserade. Förbundet pekar på en rad problem i Läkemedelsverkets förslag. Ett av förslagen handlar till exempel om att farmaceuter ska göra en helhetsbedömning av hela beställningen, det vill säga både receptbelagda och receptfria läkemedel. En reglering som förbundet pekar på kan vara problematiskt då det inte är självklart att de receptfria läkemedlen är till den som beställer de receptbelagda läkemedlen utan lika gärna kan vara till någon annan i familjen. Att då stoppa beställningen i väntan på att få kontakt med beställaren riskerar att försena leveransen av viktiga receptbelagda läkemedel, menar förbundet.

Sveriges Farmaceuter lyfter också fram att den skärpta regleringen sannolikt kommer att leda till att mer läkemedel kommer att kasseras, att apoteksservicen i glesbygd försämras och att det är otydligt vilka personalkategorier på apotek som ska ansvara för de extrauppgifter som tillkommer.

Bland de som ställer sin positiva till Läkemedelsverkets förslag hör patientorganisationer som Svenska Diabetesförbundet och Psoriasisförbundet. Andra instanser som kortfattat meddelar att de är positiva finns till exempel LOK (Nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer), IVO, Folkhälsomyndigheten och Sveriges Läkarförbund.

Till de som är direkt negativa till förslaget till nya föreskrifter och inte kan tillstyrka det hör Apotekarsocieteten som menar att förslaget i vissa fall skulle leda till ”omständliga och kostsamma processer som riskerar att försämra tillgången till läkemedel utan att de potentiella fördelarna med förändringarna är tydliga”.

SPF Seniorerna är starkt kritiska till kravet på dokumentation vid överlämnandet vilket de pekar på omöjliggör leverans via varubrev, något som är ett uppskattat och väl använt alternativ idag, särskilt i glesbygd. Genom att ta bort den möjligheten skulle beställarna tvingas till, ibland, långa resor till ett utlämningsställe. Därför kan inte SPF Seniorerna stödja förslaget.

Men den mest omfattande kritiken kommer från branschföreträdarna själva. Sveriges Apoteksförening beskriver i en 16-sidigt remissvar hur förslaget till ny reglering kommer att påverka tillgängligheten till läkemedel negativt särskilt i glesbygd, påverka konkurrensförhållandet mellan apotek och övrig detaljhandel på ett omotiverat sätt, innebär stora kostnadsökningar för returer och så vidare. Allt grundat på en problembild som inte är tillräckligt väl beskriven eller byggd på otydliga hypoteser, enligt föreningen. Sveriges Apoteksförening ifrågasätter även det hastigt föreslagna ikraftträdandet den 1 september, vilket man menar är alltför kort tid för att hinna genomföra de förändringar som ett ändrat regelverk kräver.

Övriga branschaktörer som har svarat på remissen som Svensk Handel, Kronans Apotek, Apotea, Meds och Early Bird stödjer, i stort, Sveriges Apoteksförenings analys och har, i vissa fall, ytterligare synpunkter på förslaget.

Dessutom påpekar Svensk Dos att de och de andra dosaktörerna vare sig har bjudits in till remissomgången eller omnämns någonstans i förslaget, men att de, som öppenvårdsapotek med distanshandelstillstånd, rimligen också kommer att omfattas av de föreslagna regeländringarna. Något som Läkemedelsverket inte verkar ha tagit hänsyn till.

Nu återstår att se hur mycket av kritiken som Läkemedelsverket tar till sig och hur ett slutligt förslag till förändrade föreskrifter kommer att se ut.

Läs mer >> 2022-11-04 Läkemedelsverket vill skärpa reglerna för e-handel

Mest läst