Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Förseningen av NLL blir ännu dyrare

E-hälsomyndighetens extrakostnader för en försening av den Nationella läkemedelslistan till den 1 december 2025 kommer att landa på mellan 125 och 140 miljoner kronor, istället för de 104 miljoner kronor som regeringen räknat med, visar myndighetens remissvar. Samtidigt flaggar SKR för ytterligare förseningar i sitt remissvar.

Införandet av den Nationella läkemedelslistan, NLL, kommer att försenas på grund av att regionerna inte har klarat att ansluta sig i den takt som var tänkt. Enligt nu gällande lagstiftning skulle alla regioner vara anslutna senast den 1 maj 2023.

Men enligt regionernas bedömning kan de vara redo att ansluta sig tidigast 2028 och i vissa fall så sent som 2030. Det är för lång tid, menar regeringen, som har gått med på att flytta det senaste anslutningsdatumet till den 1 december 2025.

I ett utkast till proposition där den nya tidplanen föreslås anger regeringen att förseningen leder till extrakostnader hos E-hälsomyndigheten på 104 miljoner kronor. Men det räcker inte, menar E-hälsomyndigheten nu i sitt remissvar på propositionen.

”Det preliminärt uppskattade finansieringsbehovet om 104 miljoner täcker sannolikt inte myndighetens resursbehov. Myndigheten uppskattar kostnaden till mellan 125–140 miljoner.”

Dels handlar det om att förseningen innebär att E-hälsomyndigheten måste köra läkemedelslistan i två parallella miljöer där all teknisk utveckling måste göras i båda systemen, personal måste jobba kvar för att sköta båda systemen och så vidare. Dels handlar det om att den så kallade ”transformatorn” måste köras under längre tid där både förvaltning och utveckling kommer att kosta mer pengar.

Förutom ökade kostnader lyfter E-hälsomyndigheten även ökade risker kring säkerhetsskydd, dataskydd och integritetsskydd. Den äldre lösningen, som nu måste köras parallellt har inte samma säkerhetsnivå som den nya lösningen.

Regeringen har redan öppnat för möjligheten att låta regionerna stå för den merkostnad de orsakar genom att i proposition ange att det bör ”utredas på vilket sätt särskilda avgifter skulle kunna införas från 2024 för aktörer som saknar en anslutning till nationell läkemedelslista i syfte att fördela de merkostnader som uppstått på grund av att övergångsperioden förlängs”.

Något som regionerna inte är positiva till; ”Förslaget att regionerna skulle medfinansiera statens merkostnader för en senareläggning är orimligt”, menar Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, i sitt remissvar. De menar att regionerna också får merkostnader på grund av förseningen i form av förlängda kontrakt med nyckelkompetenser.

Dessutom flaggar SKR för att det föreslagna datumet 1 december 2025 inte kommer att räcka till för dem utan att ytterligare försening, och kostnadsökning, är trolig.

”Det måste finnas en beredskap för att i ett senare skede ytterligare förlänga transformatorns livslängd till dess att alla vårdgivare kan ge alla användare tillgång till ett mer fullständigt anslutet vårdinformationssystem.”, skriver SKR bland annat.

Läs >> E-hälsomyndighetens remissvar här (pdf).

Läs >> SKR:s remisssvar här (pdf).

Läs även >> Försening av NLL kostar över 100 miljoner kronor

Mest läst