Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Miljöpremie för läkemedel föreslås införas 2025

Ett försök med en miljöpremie för läkemedelsföretag föreslås införas under perioden 2025 till 2028, enligt en slutrapport från Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och E-hälsomyndigheten har fått ett gemensamt uppdrag att utreda hur en miljöpremie i läkemedelsförmånssystemet skulle kunna införas.

Nu har en slutrapport lämnats till regeringen där en modell föreslås.

Tanken är att företag som vill få en miljöpremie ska ansöka om det till Läkemedelsverket som granskar ansökan och beslutar om företaget ska få en miljöpremie. Därefter kan företaget ansöka om ett förändrat pris hos TLV medan E-hälsomyndigheten ansvarar för att betala ut miljöpremien för de förpackningar som uppfyller kriterierna baserat på försäljningsvolym.

Läkemedelsverket har utformat kriterierna så att de inkluderar hela framställningskedjan från tillverkning av aktiv substans till tillverkning av läkemedelsprodukter med ett särskilt fokus på risker kopplade till utsläpp till vattenmiljön via utgående avloppsvatten.

Med förslaget tar Läkemedelsverket ett steg mot att kunna väga in miljöaspekter vid framställning av redan godkända läkemedel.

— Vi vet att miljön påverkas negativt av läkemedelstillverkningen. Av humanläkemedelsdirektivet framgår att miljö inte ska vägas in i nytta-riskbedömningen. Därför har man vid godkännanden av humanläkemedel enbart bedömt om läkemedlets effekt överväger riskerna för den studerade patientgruppen. Det här förslaget är ett första steg mot att kunna väga in miljörisker vid framställning av läkemedel och aktiv substans, säger Stefan Berggren, biträdande tillsynsdirektör på Läkemedelsverket i ett pressmeddelande från myndigheten.

För att kunna få en miljöpremie måste företagen uppfylla kraven inom två områden:

  • Hantering av avfall som innehåller aktiv substans
  • Utsläpp av aktiv substans till vattenmiljön.

Miljöpremien, som tidigare planerades att införas 2024, föreslås nu förskjutas ett år framåt i tiden och inrättas på försök under perioden 2025 – 2028 och gälla tre produktgrupper: könshormoner, antibiotika och icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Kostnaden för miljöpremien får uppgå till max 25,5 miljoner årligen under försöksperioden.

Läs Läkemedelsverkets slutrapport här.

Mest läst