Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Studie: Farmaceutledda team kan rädda liv

När tvärprofessionella team på sjukhus utvidgas med farmaceutisk kompetens kan antalet dödsfall efter utskrivning minskas med en tredjedel. Det visar en norsk studie.

Studien som leddes av Marianne Lea, postdoktor vid farmaceutiska institutet på Universitetet i Olso, utfördes på avdelningen för internmedicin vid Oslo universitetssjukhus Ullevål. De 386 patienterna som studerades delades slumpmässigt in i två grupper, där den ena gruppen fick vård enligt arbetsmetoden IMM, Integrated Medicines Management, medan den andra fick vård enligt standardförfarandet.

Marianne Lea, apotekare och postdoktor vid Universitetet i Oslo. Foto: Universitetet i Oslo

Den stora skillnaden mellan metoderna är just farmaceutens roll. I IMM-modellen leds det tvärvetenskapliga arbetet kring läkemedel av en farmaceut. Arbetet är systematiserat i tre faser: När patienten läggs in kartläggs vilka läkemedel patienten har använt. Under sjukhusvistelsen utförs kontinuerliga uppföljningar, där läkemedelsbehandlingen skräddarsys för den enskilda patienten och läkemedel läggs till eller dras ifrån utifrån hur patientens tillstånd utvecklas. När patienten skrivs ut planeras den framtida läkemedelsanvändningen. Det kommuniceras muntligt och skriftligt till patienten, eller den person eller aktör som är ansvarig för patientens medicinering.

I standardförfarandet är inga kliniska farmaceuter inblandade i den nära vården.

Vi vet att varje dag på sjukhus ofta är fulltecknad, och både läkare och sjuksköterskor har många uppgifter relaterade till varje patient. Apotekaren kan däremot tillåta sig ett snävare fokus på endast läkemedlen.

Efter utskrivning konstaterades 34 procent färre dödsfall i gruppen som fått IMM, jämfört med kontrollgruppen. Även när det gäller mediantiden för en eventuell ny inläggning efter utskrivningen var siffran bättre för IMM-gruppen – 184 mot 116 dagar. Här är urvalet dock inte tillräckligt stort för att resultatet ska vara statistiskt säkerställt.

Marianne Lea menar att resultatet inte bara beror på farmaceuterna, utan på att apotekarens kompetens och expertis kompletterar det tvärvetenskapliga lagarbetet som alltid utförs på ett sjukhus.

– Vi vet att varje dag på sjukhus ofta är fulltecknad, och både läkare och sjuksköterskor har många uppgifter relaterade till varje patient. Apotekaren kan däremot tillåta sig ett snävare fokus på endast läkemedlen, säger hon till Universitetet i Oslos nyhetstidning Titan.uio.no.

Marianne Lea arbetar på Sykehusapotekene HF, som tog initiativet till studien, och var själv en av de deltagande farmaceuterna. Men resultaten är hämtade ur nationella register, av personer utan insyn i studien.

Samtliga patienter i studien var multisjuka och använde minst fyra läkemedel. Patienterna följdes under 20–41 månader.

LÄS MER: Den vetenskapliga artikeln om studien är publicerad i British Medicine Journal Open.

Andra läser