Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Så prioriteras farmaceuterna vid vaccineringen

Farmaceuterna som grupp är inte prioriterade vid vaccineringen av sjukhuspersonal. Men vårdnära arbete och nyckelfunktion kan ge en skjuts uppåt i prioriteringen.

Relativt få farmaceuter kvalar in till vaccineringens fas 2, enligt de regioner som Svensk Farmaci har varit i kontakt med. I fas 2 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare prioriteras, medan övrig sjukvårdspersonal får vänta till fas 3.

– Vi vaccinerar sjukvårdspersonal, fas 2, parallellt med fas 1. Men det handlar framför allt om personal som jobbar med covidsjuka, säger Erik Fredholm, apotekare på läkemedelscentrum i Region Örebro län, som också sitter i centrala styrgruppen för regionens vaccinkampanj. 

 I fas 2 ingår farmaceuter som har läkemedelsservice på avdelningarna, och i viss mån även de som jobbar på sjukhusapoteket och därmed har nyckelroller både vad gäller läkemedelsförsörjning och vaccinering. 

Även farmaceuterna som jobbar på Apoteket AB:s dosapotek i Örebro prioriteras som sjukvårdspersonal.  

– De är verksamhetskritiska och om verksamheten inte fungerar är det personer inom fas 1 som inte får sina läkemedel, säger Erik Fredholm. 

Porträttbild på Erik Fredholm, apotekare på läkemedelscentrum i Region Örebro län.

Erik Fredholm, apotekare på läkemedelscentrum i Region Örebro län.

I Västra Götalandsregionen ansvarar respektive sjukhusförvaltning för prioriteringen och vaccineringen av sina sjukhusanställda.

NU-sjukvården, som innefattar NÄL i Trollhättan och Uddevalla sjukhus, prioriterar medarbetare på enheter som har huvudansvar för vården av patienter med covid-19 och medarbetare på enheter som jobbar med aerosolbildande procedurer, uppger presstjänsten.

Av NU-sjukvårdens totalt 25 anställda farmaceuter jobbar åtta som iordningsställande farmaceuter, med viss patientkontakt. De vaccineras samtidigt som avdelningen som de tjänstgör på, vilket innebär att tre av dem hamnar i den första etappen medan fem får vänta till etapp 2. Farmaceuter utan patientkontakt vaccineras samtidigt som annan administrativ personal inom ledning och stöd.

På Södra Älvsborgs sjukhus har sjukhusapoteket under fas 1 fått möjlighet att vaccinera flertalet medarbetare som har i arbetsuppgift att sköta läkemedelservice på avdelningarna med covid-vård. Dessutom har ett par personer med nyckelfunktion i arbetet med vaccinationer prioriterats, uppger presstjänsten.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset svarar man däremot att nyckelkompetens inte undantas från turordningen – med hänvisning till hälso- och sjukvårdslagen. De sjukhusfarmaceuter som arbetar patientnära ingår i fas 2 och vaccineras parallellt med övrig personal på avdelningen.

På sjukhusen i Väster ingår farmaceuterna i gruppen övrig vårdnära verksamhet och har därmed prio 2 av 3 grupper, uppger chefläkare Jacob Wulfsberg.

Även i Region Stockholm är det sjukhusen själva som beslutar hur de vill prioritera bland sina personalgrupper, och hittills har de flesta valt att prioritera medarbetare inom intensivvården, akutmottagningar och covid-avdelningar, uppger vaccinsamordnare Magnus Thyberg. Han konstaterar samtidigt att det ärfortsatt brist på vaccin och att sjukhusen därför hittills har fått relativt få doser.

Maria Landgren, läkemedelschef och vaccinsamordnare i Region Skåne svarar att de farmaceuter som arbetar på akutvårdande avdelningar har prioriterats i fas 1. Övriga prioriteras i fas 2, under förutsättning att de arbetar patientnära och därmed har en ökad risk för att utsätta sköra patienter för smitta.

Anna Skrinning, strategisk Apotekare och driftansvarig för läkemedelsberedningen i Region Värmland, påpekar att inga farmaceuter i region Värmland arbetar patientnära nu under coronapandemin. Däremot diskuterar man, liksom i andra regioner, frågan om att prioritera beredningsfarmaceuter, då gruppen sitter på nyckelkompetens som är viktig för att upprätthålla exempelvis cytostatikabehandling.

– Vi kommer inte hålla ihop sjukhusfarmaceuterna som grupp. Och de farmaceuter som prioriteras för vaccination gör det sannolikt inte utifrån att de jobbar nära covidpatienter, utan beroende på kritisk kompetens för att upprätthålla vården, säger Anna Skrinning.


Uppdaterad kl 12.23, 12 feb 2021

Mest läst