Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Förbundet kritiskt till ny version av GPP

Sveriges Farmaceuter borde ha involverats från början i framtagandet av GPP, anser förbundet som i ett remissvar kritiserar det nya dokumentet på flera punkter.

Sveriges Apoteksförening och Apotekarsocieteten har skickat en uppdaterad version av ”Svensk GPP” på remiss. GPP står för Good Pharmacy Practice och ska vara en vägledning för god apotekssed. Dokumentet riktar sig till medarbetare på apotek, apoteksägare och de som driver apotek.

I dokumentet slås det fast att medarbetare på apotek ska verka för en säker och hållbar läkemedelsbehandling och samverka med andra professioner för konsumentens och samhällets bästa. Det ska ske genom att patienten får rätt läkemedel och får de råd som behövs för att läkemedelsbehandlingen ska ge maximal nytta.

I GPP konstaterar man också att apoteken är en del av hälso- och sjukvården och att medarbetarna har ett lagstadgat ansvar som bland annat innefattar sekretess och tystnadsplikt. I skriften framhålls betydelsen av att medarbetare på apotek arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. När etiska dilemman uppstår och GPP, regelverk eller föreskrifter inte räcker till ska etiska riktlinjer för farmaceuter ge vägledning.

Rollen för läkemedelsansvarig farmaceut, LMA, lyfts särskilt fram:

”LMA ska ha den kompetens och erfarenhet som krävs för att ta självständiga beslut rörande kvalitetsfrågor”, skriver arbetsgruppen som har tagit fram GPP.

GPP tar också upp apotekens grunduppdrag:

– Att säkerställa att konsumenten så snart det kan ske får tillgång till förordnade läkemedel och varor.
– Att ge sakkunnig och individuellt anpassad information och rådgivning.
– Att genomföra och upplysa om utbyte av läkemedel.

Bland annat påpekas det att apoteken i möjligaste mån ska anpassa sitt lager efter konsumentens behov.

Sveriges Farmaceuter är i sitt remissvar kritiskt på flera punkter till den reviderade versionen av GPP.

Förbundet framhåller att man tycker att arbetet med GPP är viktigt då det berör många medlemmar. Men enligt Sveriges Farmaceuter är syftet med GPP i nuläget otydligt:

”I de flesta delar är den en vägledning till föreskrifter och inget annat. Om ambitionen är att vara något utöver vägledning till föreskrifter borde dokumentet kunna utvecklas och konkretiseras omgående”, skriver Sveriges Farmaceuter.

Sveriges Farmaceuter kritiserar också att förbundet inte har bjudits in att delta i framtagandet av skrivelsen. Förbundet med cirka 4 000 medlemmar i apotekssektionen borde vara en naturlig samarbetspartner, enligt remissvaret.

Erika Larsson, professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter, framhåller att idén om GPP kommer från den internationella organisationen för farmaceuter FIP och hon anser att Sveriges Farmaceuter måste vara delaktiga från början i arbetet med GPP

Varför räcker det inte med de två organisationer som redan står bakom GPP?

– Nu är det arbetsgivarnas branschorganisation, Sveriges Apoteksförening, och en intresseorganisation, Apotekarsocieteten, som tar fram GPP. Men farmaceuter utgör den största personalgruppen på apotek och då borde även farmaceuternas fack- och professionsförbund vara delaktigt i den arbetsgrupp som tar fram skriften eftersom den i allra högsta grad berör våra medlemmar.

Enligt Sveriges Farmaceuters remissvar används GPP knappt på apoteken.

”Vi tror att en stor anledning till denna brist är att GPP-dokumentet som det är utformat idag är på en mycket hög och svepande nivå. Det behöver konkretiseras och utvecklas för att spela roll i praktisk apoteksverksamhet”, skriver Sveriges Farmaceuter.

Förbundet efterlyser en rad förtydliganden, bland annat vilka etiska riktlinjer som GPP hänvisar till.

– Vårt etikforum ger ut etiska riktlinjer som man skulle kunna använda. Sveriges Farmaceuter som förbund vill gärna bidra med konstruktiva och konkreta riktlinjer i ett framtida samarbete, säger Erika Larsson.

Svensk Farmaci återkommer i senare artikel med ett svar på kritiken.

Andra läser