Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nya mål för förbundet skjuts upp

FULLMÄKTIGE Hur ska farmaceuterna synliggöras mer? Det var en av frågorna som vållade en debatt som slutade med att nya strategiska mål för förbundet fick bordläggas. Även nya stadgar bordlades.

I helgen hölls Sveriges Farmaceuters fullmäktige där inriktningen för förbundets framtid skulle stakas ut. Bland annat skulle delegaterna, som representerar medlemmarna, ta ställning till förslag om ett nytt strategiskt program som skulle vägleda arbetet med bland annat villkor och professionsfrågor fram till 2020.

Ett av målen rörde att förbundet ska fortsätta arbeta för att lyfta fram apotekarna och receptarierna som samhällets läkemedelsexperter.  Ämnet ledde till en livlig debatt, där många var positiva till målet i sig, men kom med inspel kring hur de olika medlemsgrupperna ska synliggöras.

Företrädande för industrisektionen var tydliga med att deras sektion bör lyftas fram specifikt, eftersom de ansåg att det finns en risk att de annars glöms bort.

– Vi vill verka för att alla sektioner ska bli mer synliga, sa industrisektionens ordförande Tuulikki Lindmark, som var en av dem som stod bakom förslaget.

Från offentligsektionens sida påpekade en delegat risker med att förbundet använder begreppet ”farmaceuter” i sjukvården, utan skilja på receptarier och apotekare, vilket kan bidra till den begreppsförvirring som redan finns i vården kring deras respektive kompetenser.

Att öka antalet medlemmar och förtroendevalda inom förbundet var ett annat mål i förslaget till strategiskt program.

Lisa Ekstrand, vice ordförande i förbundsstyrelsen, började med att konstatera att kurvan för medlemsantalet pekar uppåt och att nu behöver förbundet rekrytera fler förtroendevalda för att komma närmare medlemmarnas vardag och bättre kunna ta till vara deras intressen.

En knäckfråga som diskuterades var hur förbundet tydligare ska kunna visa på nyttan med att vara medlem. Bland annat genom att tydliggöra skillnaden mellan att vara med i ett förbund som är specialiserat på farmaceuternas frågor, jämfört med andra förbund.

– Vi ska hitta fler argument till varför man ska vara med i ett professionsförbund – det tar vi med oss, sa Lisa Ekstrand.

Ett annat mål i förslaget handlade om arbetsmiljö och rättvis ersättning.

Här rörde diskussionerna bland annat att mycket av fokus i förslaget låg på apotekssektionens villkor. Nu höjdes röster för att förtydliga att förbundet ska arbeta för samtliga medlemmar inom både apotek, industri och offentligsektion, eftersom alla brottas med utmaningar på området, även om problemen delvis ser olika ut.

Det fjärde målet var att Sveriges Farmaceuter ska ta fram en strategi för hur förbundet vill att den svenska läkemedelsmarknaden ska fungera. Hur strategin ska utformas hade inte utvecklats närmare och därför bordlades den delen av förslaget på en gång.

Delegaterna fick slutligen ta ställning till ifall det nya strategiska programmet i övrigt skulle antas, med tillägg av de synpunkterna som kommit fram. Alternativt att hela förslaget skulle bordläggas.

– Är detta så viktigt för oss att vi borde jobba igenom det ännu mer med tanke på de värdefulla argument vi fått nu? Det är en naiv demokratisk tanke jag har – att alla ska med, sa den tillträdande förbundsordföranden Ulf Janzon, som också var mötesordförande.

Efter en livlig diskussion röstade delegaterna för att bordlägga hela förslaget och att en ny version ska tas fram till ett extrainsatt fullmäktige under 2019.

Fram till dess ska förbundets arbete bedrivas utifrån huvudtankarna i det nuvarande förslaget och de synpunkter som kom fram under fullmäktige.

Även ett förslag till nya stadgar gick samma öde till mötes. Efter en lång diskussion röstade delegaterna för att bordlägga även detta förslag, som ska omarbetas och skickas ut på remiss inför det extra fullmäktigemötet nästa år.

Andra läser