Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

M: Farmaceuternas roll i samhället viktig och växande

VAL 2018: Farmaceuternas roll blir allt viktigare i takt med den snabba utvecklingen av nya läkemedel, anser Moderaterna, som vill se mer samarbete mellan vården och apoteken. Idag är det M:s tur att besvara vår politikerenkät inför valet.

Samhällets kostnader för läkemedel har ökat kraftigt de senaste åren, och de medicinska behandlingsmöjligheterna likaså. Hur ser ni på denna utveckling?

– De snabba framstegen gällande läkemedel och medicinteknik är något av de mest hoppfulla inom hälso- och sjukvården. Nuvarande system för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel är dock komplicerat och svåröverskådligt och är i stort behov av att ses över. Vi kommer noggrant analysera de förslag som läkemedelsutredningen ska lägga fram i höst.

– Ett centralt problem som behöver lösas är till exempel att nya läkemedel, inte minst cancerläkemedel, fördelas och introduceras ojämlikt i Sverige. Var i landet man bor ska inte vara avgörande för att få tillgång till nya mer avancerade cancerläkemedel. Därtill gäller det att kunna hitta lämplig balans mellan å ena sidan den enskildes läkemedelskostnader och å andra sidan att staten ska kunna ha en fungerande kontroll över de totala läkemedelskostnaderna.

Vad, om något, vill ni förändra på dagens apoteksmarknad?

– Vi vill utveckla den omreglering av apoteksmarknaden som alliansregeringen genomförde. Denna reform har medfört att både antalet apotek och de genomsnittliga öppettiderna har ökat. Vi vill bland annat se till att så kallade kylvaror inkluderas i returrätten, alltså läkemedel som måste transporteras i obruten kyl. Detta har stor betydelse för apotekens beslut att köpa in och lagerhålla varor som inte finns i lager när de efterfrågas av kunder. Särskilt gäller detta dyra läkemedel, och det gäller inte minst för mindre apotek och apotek i glesbygden. Att som nuvarande regering har gjort undantagit kylvaror i returrätten minskar servicegraden hos många apotek när det gäller möjligheter att direktexpediera recept.

Hur ser ni på farmaceuternas (apotekare och receptarier) roll i samhället? Bör den utvecklas och i så fall hur?

– Farmaceuternas roll är viktig och växande, inte minst med tanke på den snabba utvecklingen av allt mer avancerade läkemedel. Samtidigt har vi gått emot regeringens förslag om att detaljreglera att endast farmaceuter ska få expediera receptläkemedel. Detta är onödig detaljstyrning och byråkrati från staten. På apoteken har farmaceuterna ett självklart ansvar för såväl recepthantering som rådgivning.

– Farmaceuternas roll som läkemedelsansvariga är central och vi ser framför oss att den stärks av den snabba utvecklingen av läkemedel framöver. Rollen bör därmed kunna stärkas gällande till exempel rådgivning och stöd. I framtiden kommer läkemedel att kunna produceras för enskilda personer. Det betyder bland annat att hälso- och sjukvården och apoteken kommer att behöva samarbeta mer och ännu bättre än idag.

Hur vill ni verka för att Sverige har en fortsatt stark läkemedelsindustri?

– En politik för en stark läkemedelsindustri står på flera ben. Ett av dessa ben är ett konkurrenskraftigt skattesystem. Vi vill se en skattereform för att bland annat öka företagens investeringar. Det är också olyckligt att inte regeringen tog chansen att sänka bolagsskatten mer när den nu reformeras. Vi hade gärna sett en större sänkning, det hade lett till fler investeringar i Sverige.

– Ett annat ben är en medicinsk forskning i världsklass. Där vill vi se högskolor med hög akademisk kvalitet ska belönas. Vi vill också bland annat se ha ett utvecklat samarbete mellan life science och medtech-branschen och akademin. Läkemedelsindustrin har också förändrats och består nu mer av mindre bolag och entreprenörer. Därför vill vi underlätta för fler att starta företag och underlätta för dessa att växa. Bland annat vill vi underlätta för särskilt mindre entreprenörskapsdrivna bolag att kunna anställa nyckelkompetens genom mer fördelaktiga regler för personaloptioner.

Många nyanlända farmaceuter har svårt att få legitimation och kvalificerade jobb. Vill ni underlätta för dem att nå den svenska arbetsmarknaden, och i så fall hur?

– Ja, och detta gäller i lika hög grad läkare, sjuksköterskor och tandläkare. Vi har betydande brister i personal- och kompetensförsörjningen inom såväl apoteken som hela hälso- och sjukvården på både kort och lång sikt. Vi vill se över nuvarande lagar och regelverk i syfte att underlätta och snabba på övergången in på den svenska arbetsmarknaden. Allt annat är slöseri med resurser.

Mest läst