Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

V: “Låt Apoteket AB växa, och ge dem nya samhällsuppdrag”

VALET 2018: Vänsterpartiet är först ut i Svensk Farmacis utfrågning av riksdagspartierna inför valet. Partiet kritiserar omregleringen av apoteken, vill förse Apoteket AB med nya samhällsuppdrag och välkomnar att receptkedjan på apotek regleras ytterligare. Karin Rågsjö, hälsopolitisk talesperson, svarar för V:s räkning.

Samhällets kostnader för läkemedel har ökat kraftigt de senaste åren, och de medicinska behandlingsmöjligheterna likaså. Hur ser ni på denna utveckling?

– Vi anser att denna utveckling är problematisk. Sverige byggde från 1970-talet upp ett av världens mest moderna, kostnadseffektiva och säkra apotekssystem. Eftersom staten upphandlade alla läkemedel centralt hölls kostnaderna nere genom att inga mellanhänder kunde profitera på att förse apoteken med läkemedel. Systemet ledde därför till relativt låga priser på läkemedel för apotekens kunder, samtidigt som producenterna fick bra betalt. Det premierade produktion och utveckling av nya och allt bättre läkemedel.

– Den tidigare borgerliga regeringen har i samband med avregleringen i praktiken betalat apotekskedjorna för att de ska öppna fler apotek. Detta genom att staten gav ägarna rätt att själva förhandla om inköpspriser för originalläkemedel inklusive parallellimport. En stor del av läkemedelsmarknaden – cirka två tredjedelar – har därmed försvunnit från det transparenta och kostnadseffektiva traditionella svenska prisregleringssystemet. Detta innebär att inköpsrabatten på dessa läkemedel – ca 500 miljoner kronor per år – nu tillfaller ägarna till apoteken och inte skattebetalarna. Resultatet har blivit högre priser för dessa läkemedel, något som staten får betala eftersom läkemedlen är subventionerade.

– Den tidigare kostnadseffektiva modellen bör återinföras. I stället för att subventionera grossistkedjorna på apotekskundernas och skattebetalarnas bekostnad bör staten ta över ansvaret för all upphandling av läkemedel.

Vad, om något, vill ni förändra på dagens apoteksmarknad?

– Vänsterpartiet sa nej till avregleringen av Apoteket, eftersom den innebar att ett välfungerande system med internationellt sett hög kostnadseffektivitet, säkerhet och kundnöjdhet slogs sönder av marknadsideologiska skäl. För att gynna framväxten av de privata apoteken lades en rad begränsningar på Apoteket AB i samband med avregleringen. En begränsning är att bolaget inte får öppna fler apotek så länge deras marknadsandel är högre än 36 procent, vilket i praktiken innebär etableringsstopp.

– Vänsterpartiets uppfattning är att staten även fortsättningsvis bör behålla och utveckla Apoteket AB samt ge företaget nya samhällsuppdrag. Det nuvarande etableringstaket bör slopas, och Apoteket AB bör få i uppdrag att etablera nya apotek där det finns behov hos befolkningen. Apoteket AB ska få växa. Vi anser även att staten ska ta över rätten att förhandla läkemedelspriserna och ansvaret för distribution.

– Det är även viktigt att det på varje apotek ska finnas kunniga farmaceuter som kunderna kan fråga. Detta är särskilt viktigt vid expediering av recept. Så främjar vi kvalitet och service samtidigt som vi pressar ner läkemedelspriserna.

Hur ser ni på farmaceuternas (apotekare och receptarier) roll i samhället? Bör den utvecklas och i så fall hur?

– Vi ser positivt på att det inom kort kommer att regleras så att det är farmaceuter som ska expediera recept samt ge råd. I övrigt har vi för närvarande inga förslag på hur farmaceuternas roll bör utvecklas.

Hur vill ni verka för att Sverige har en fortsatt stark läkemedelsindustri?

– Genom att stödja och skapa goda förutsättningar för forskning och utveckling.

Många nyanlända farmaceuter har svårt att få legitimation och därmed kvalificerade jobb. Vill ni underlätta för dem att nå den svenska arbetsmarknaden, och i så fall hur?

– Ja, det vill vi. De nyanländas kunskap, kompetens och erfarenhet måste tas tillvara. För att underlätta för nyanlända att komma i arbete behöver vi satsa mer på utbildning och individanpassade åtgärder. En nyckel är språkundervisningen.

– Under mandatperioden har vi tillsammans med regeringen kommit överens om stora resurser för att stödja föreningslivets verksamhet för asylsökande och nyanlända, effektivare validering av utländsk utbildning och språkundervisning. Vi ser dock att det finns behov av ytterligare åtgärder på dessa områden.

– Bostadsbrist och arbetslöshet drabbar dem som är nyanlända i Sverige extra hårt. Därför krävs både en kraftfull politik för generell välfärd och individuella lösningar för att ta till vara erfarenheter och resurser. I Vänsterpartiets Sverige ska det vara nolltolerans mot diskriminering och den som diskriminerar ska tvingas betala för det, säger Karin Rågsjö.

Mest läst