Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotekare minskade återinläggningar på sjukhus

I en ny studie från Danmark minskade antalet återinläggningar på sjukhus när apotekare deltog i vården av patienter med flera läkemedel.

I studien lottades 1 500 patienter på danska sjukhus till tre grupper. Antingen fick de vanlig sjukvård, sjukvård med tillägg av en läkemedelsgenomgång eller sjukvård med en utökad farmaceutisk intervention. Samtliga patienter behandlades med minst fem läkemedel och var arton år eller äldre.

De patienter som fick en farmaceutisk intervention fick sina läkemedelslistor granskade av apotekare och hade dessutom tre motiverande samtal samt följdes upp. Intervjuerna och läkemedelsgranskningen skedde på sjukhusen där patienterna var inlagda och uppföljningen utfördes i samarbete med primärvården.

Enligt resultaten var det signifikant färre som blev återinlagda på sjukhus bland de patienter som hade fått den utökade farmaceutinterventionen. Det gällde både 30 dagar och 180 dagar efter inskrivning på sjukhus, vilka var de primära effektmåtten. Även för det primära kombinerade effektmåttet, återinläggning eller besök på akutavdelning inom 180 dagar efter inskrivning, uppnåddes signifikanta resultat.

Några signifikanta resultat uppnåddes däremot inte för de sekundära effektmåtten som var läkemedelsrelaterad återinläggning och läkemedelsrelaterad respektive total dödlighet.

Forskarna bakom studien drar slutsatsen att en mångfacetterad farmaceutisk intervention kan minska antalet återinläggningar och akutbesök.

Studien är publicerad i Jama Internal Medicine. Här kan du läsa abstract till studien.

Andra läser