Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apoteksappar ger full koll på tonåringars läkemedel

GRANSKNING: Apotekspersonal har ett särskilt ansvar att skydda barn och tonåringar som riskerar att fara illa om deras föräldrar får koll på deras användning av exempelvis p-piller. Men via apoteksbolagens appar kan nyfikna föräldrar få full koll på sina tonåringars giltiga e-recept.

Hälso- och sjukvårdspersonal, inklusive apotekspersonal, har enligt Patientsäkerhetslagen ett särskilt ansvar för barn som riskerar att fara illa.

I vården ska sekretess tillämpas ”om det inte står klart att uppgifter kan röjas utan att den enskilde eller närstående lider men”. För underåriga gäller i många fall även sekretess i förhållande till deras vårdnadshavare.

Frågan kan aktualiseras på apotek när en förälder exempelvis begär att få se sin tonårsdotters recept.

– Sammanfattningsvis är det i sådana fall upp till den expedierande farmaceuten att göra en lämplighetsbedömning baserad på omständigheterna i det enskilda fallet, exempelvis barnets förmodade mognadsnivå, en eventuell risk för repressalier från föräldrarna eller annat. I många lägen är det förstås av medicinska skäl nödvändigt att informera, säger Viktoria Juzovitskaja, förbundsjurist på Sveriges Farmaceuter, som berört frågan vid föreläsningar om arbetsrätt och etik för förbundets medlemmar.

– JO har i ett enskilt beslutsärende uttalat att vårdnadshavaren inte borde ha informerats när en 17-åring önskade få p-piller på apoteket. I ett annat fall med en 13-årig flicka ansåg man dock att föräldrarna borde informerats, då flickan inte ansågs ha tillräcklig mognad för att själv fatta beslutet.

Samma reglering gäller för utdrag ur e-receptregistret som visar giltiga recept och för Läkemedelsförteckningen, som innehåller information om de läkemedel som en person har hämtat ut på recept de senaste 15 månaderna.

Via e-hälsomyndighetens tjänst Läkemedelskollen kan en vårdnadshavare få tillgång till information från receptregistret och läkemedelsförteckningen som avser egna barn. Myndigheten har dock satt en gräns på 12 år – vårdnadshavare har endast rätt att per automatik få ut information om läkemedel för ett barn fram till att det nått denna ålder.

1177 har valt en liknande tolkning av regelverken i sin e-tjänst som omfattar journalhandlingar.

Men om man som förälder vill kolla upp sin tonårings läkemedel via någon av apoteksbolagens appar är det enklare. Här visas aktuella recept upp, oavsett åldern på barnet.

Svensk Farmaci har testat Apoteket AB:s, Hjärtats och Kronans appar, och i samtliga fall utan problem fått fram information om vilka giltiga recept som två separata vårdnadshavares barn i övre tonåren har.

Den lämplighetsbedömning som apoteksfarmaceuten är ålagd att genomföra i varje enskilt fall på apoteket görs alltså inte.

– Kedjorna tycks ha gjort en annan tillämpning än E-hälsomyndigheten och 1177. Jag tycker personligen att det här är olyckligt. Man kan tänka sig fall där en dotter fått preventivmedel utskrivna, men att sådana preparat är bannlyst i hennes familj, kanske av religiösa skäl. Kanske kan dottern rentav råka illa ut om det uppdagas att hon debuterat sexuellt och tar preventivmedel, säger Viktoria Juzovitskaja.

– Det här gör ju också att farmaceuter på apotek i värsta fall gör bedömningen att det inte är så allvarligt att lämna ut information, och inte gör någon bedömning av den individuella situationen, eftersom informationen ändå finns tillgänglig via appen. Frågan har varit mycket omdiskuterad på mina seminarier, säger hon.

Ynette Gustavsson är affärsutvecklare inom recept på Kronans Apotek.

Hon förklarar att det bara är 12-18-åringarnas giltiga recept i e-receptdatabasen som per automatik kan ses av vårdnadshavare via företagets app – inte läkemedelsförteckningen.

– Föräldrarna har rätt att se utdrag ur e-receptdatabasen för sina barn, här lutar vi oss mot ett skriftligt besked från e-hälsomyndigheten. Det finns dock en lösning, förskrivaren kan använda pappersrecept om man bedömer att situationen kan vara problematisk. Jag vet att apotekspersonal ofta upplyser kunder om möjligheten att begära pappersrecept. Dessutom är det ju så att om man hämtar ut ett engångs-e-recept på en gång är risken liten att föräldrarna hinner begära ut information, säger Ynette Gustavsson.

Faktum kvarstår att e-hälsomyndigheten, i sitt eget gränssnitt Läkemedelskollen, inte rutinmässigt möjliggör för föräldrar till barn mellan 12 och 18 år att se barnens aktuella e-recept, medan apotekskedjorna gör det. En mer restriktiv tolkning av lagstiftningen är alltså möjlig.

Borde ni inte göra samma tillämpning som e-hälsomyndigheten?

– Vi är ett apotek som ska expediera läkemedel och E-hälsomyndigheten är en myndighet. Vi har olika roller. Att omöjliggöra för föräldrar att se sina barns aktuella recept får stora konsekvenser. Barn är inte myndiga och kan inte ge ut fullmakter till andra att hämta sina recept till exempel. Vi följer det gällande regelverket för apotek, säger Ynette Gustavsson.

Viktoria Juzovitskaja tycker inte att det är tillfredsställande att tillämpningarna skiljer sig åt.

– Flera olika lagar reglerar området, vilket gör att rättsläget är komplicerat och tillämpningarna varierar. Man får intrycket att systemet inte hänger ihop. Å ena sidan finns föräldrarnas rätt att ta del av information, och å andra sidan vårdpersonalens skyldighet att skydda utsatta barn. Jag tycker att det bästa vore om kedjorna gjorde samma tillämpning som e-hälsomyndigheten i sina appar. Dessvärre skapar kedjornas tillämpning av regelverket i apparna en liten men dock risk för förödande konsekvenser i enskilda fall, säger Viktoria Juzovitskaja.

Andra läser