Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Det föreslås i apoteksutredningens del två

Det nya förslaget om U-läkemedel väntas minska apotekens samlade intäkter med 100-150 miljoner om året, men utredningen anser att detta bara får små konsekvenser för apoteksmarknaden. Svensk Farmaci summerar de viktigaste förslagen i apoteksutredningens delbetänkande om läkemedel utanför förmånen.

För en stund sedan presenterade regeringens särskilda utredare Anna-Lena Sörenson sitt delbetänkande om priser på läkemedel utanför förmånen vid en pressträff i Rosenbad.

Betänkandet kan läsas i sin helhet här.

Som vi skrev i morse är huvudförslaget att införa enhetliga priser på receptläkemedel utanför förmånen.

Bakgrunden är bland annat att utredningen anser att:

Den fria prissättningen gjort att priserna varierar kraftigt mellan apoteken

Att förskrivning av ”U-läkemedel” idag är en relativt vanlig företeelse

Det faktum att läkemedel inte ingår i förmånerna betyder inte att de är mindre angelägna för de enskilda patienterna

Att det idag är krångligt att jämföra apotekens priser

Utredningen anser att problem uppstår på fyra nivåer; (a) i relation till politiskt uppsatta mål, (b) svårigheter för patienter, (c) problem för förskrivares och farmaceuters yrkesutövning, till exempel svårigheten för förskrivare att göra medvetna val utan kännedom om förmånsstatus och pris samt (d) strukturella problem som svag prispress.

Utredningen pekar också på att det är vanligt i andra europeiska länder med reglerad prissättning på läkemedel utanför subventionssystemen.

Utredningen vill att TLV ska besluta om inköpspris och försäljningspris för receptbelagda läkemedel utanför förmånerna, baserat på de priser som tillverkarna anmäler till myndigheten. Prissättningen ska alltså även fortsättningsvis i praktiken vara fri för läkemedelstillverkarna.

TLV ska ”bemyndigas att föreskriva om hur … försäljningspris ska fastställas”, men utgångspunkten bör enligt utredningen ”vara att det ska vara samma handelsmarginal utanför förmånerna som inom förmånerna”.

Positiva effekter är enligt utredningen att förutsättningarna förbättras för att hälso- och sjukvårdslagens mål om en god hälsa och vård på lika villkor ska kunna uppfyllas. Förändringen gör det också enklare för enskilda patienter eftersom de inte längre behöver göra ”krångliga prisjämförelser mellan apotek”. Dessutom minskar patienternas samlade kostnader för receptbelagda läkemedel utanför förmånerna.

Förslaget bedöms leda till att apotekens samlade intäkter minskar med 100–150 miljoner kronor per år.

De minskade intäkterna bedöms dock få små effekter på apoteksmarknaden i stort. ”TLV följer kontinuerligt lönsamheten på apoteksmarknaden och kan vid behov justera handelsmarginalen”, skriver utredningen.

Utredningen menar också att utbyte utanför förmånen kan vara ett möjligt nästa steg.

”Med förslaget om en reglerad handelsmarginal för receptbelagda läkemedel utanför förmånerna bedömer utredningen att det skapas förutsättningar för regeringen att i ett nästa steg föreslå utbyte av läkemedel utanför förmånerna”, skriver utredningen.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2019. Men eftersom det parallellt med utredningen pågår arbete med flera angränsande förslag (exempelvis nationell läkemedelslista och från utredningen fristående förslag om ökade möjligheter till utbyte på apotek av läkemedel utanför förmånerna), öppnar utredningen för att samordna ikraftträdandet mellan dessa lagändringar och utredningens förslag.

Andra läser