Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Många missnöjda med utbildningsval efter tre år

Nyexaminerade apotekare har lätt att få jobb, men många ångrar sitt utbildningsval tre år efter examen, enligt en alumnirapport från Göteborgs universitet. UTÖKAD 15:40

Undersökningen genomfördes på uppdrag av utbildningskommittén i farmaci vid Göteborgs universitet.

En enkät skickade under fjolåret till 71 studenter som tog examen 2013 (”treåringar”) och 92 som tog examen 2015 (”ettåringar”). Svarsfrekvensen var kring 50 procent i båda grupperna.

Enkäten visar att apotekarna haft lätt att få jobb.

Endast en av de 82 svarande hade ingen anställning. En stor majoritet, 78 procent (”ettåringarna”) respektive 76 procent (”treåringarna”), fick sin första anställning bekräftad redan innan examen. Cirka 90 procent i båda grupperna hade vid enkättillfället tillsvidareanställningar.

Av treåringarna jobbade 57 procent på apotek, 21 procent i industrin och 3 procent i vården. Motsvarande siffror för ettåringarna var 62 procent, 11 procent respektive 2 procent. Bara totalt tre svarande var doktorander.

Många har redan efter ett eller tre år på arbetsmarknaden en ansvarsfull position på jobbet. Totalt 13 personer var läkemedelsansvariga och flera hade chefs- eller gruppchefsroller.

De flesta trivs på jobbet. 70 procent (ettåringarna) respektive 65 procent trivs bra eller mycket bra med sin anställning, medan 30 respektive 35 procent angav att de trivs mindre bra. Kunskaperna från programmet utnyttjas inte, anställningen motsvarar inte kompetensen och att fokus inom branschen har skiftats från farmaci till merförsäljning angavs ofta som skäl till missnöje.

De svarande fick också kommentera utbildningsprogrammet i allmänhet. Kritik riktades bland annat mot att kraven var för låga och att det är för många studenter som klarar kurserna utan tillräcklig ansträngning.

Apotekarna tillfrågades också om de var nöjda med sitt utbildningsval och om de skulle gjort samma val idag, med facit i hand.

Bland ettåringarna svarade en klar majoritet, 71 procent, att de skulle välja samma utbildning idag.

Utfallet för treårsalumnerna var mer anmärkningsvärt.

Hela 46 procent, nästan hälften av de svarande, angav att de inte är nöjda med valet och inte skulle göra om det.

Missnöjet motiverades enligt rapporten bland annat med att det är svårt att hitta stimulerande arbeten utanför apotek, att lönen och arbetsuppgifterna inte motsvarar kompetensen, att man inte vill jobba med människor, att ett annat yrke skulle passa bättre samt att arbetsmiljön på apotek är dålig.

Mest läst