Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Livlig diskussion om spännande utredning

FÖRBUNDSBLOGGEN: Förslaget om farmaceutens utökade roll vid receptexpedition stod i fokus när apoteksutredningen debatterades igår kväll. Clary Holtendal, professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter, refererar diskussionen.

Vilka blir de mest genomgripande förändringarna för apoteksbranschen om apoteksmarknadsutredningen genomförs?

Hur påverkar de farmaceuternas roll och var det något som saknades i utredningen?

Detta och mycket annat debatterades under en kväll anordnad av Sveriges Farmaceuter och Sveriges Apoteksförening, som inleddes med en kort genomgång av Cristina Eriksson Stephanson och Anna Montgomery som båda agerat sekreterare i utredningen.

”Apoteksmarknaden kan betraktas som mogen nu. Det är dags att utveckla apotekens roll för bättre läkemedelsanvändning”, sade Anna Montgomery och presenterade vissa av utredningens förslag som stödjer detta.

Alla paneldeltagare hyllade utredningens tydliga fokus på farmaceuters kompetens och biföll flera av utredarnas förslag.

Inte helt oväntat var det frågan om farmaceutens utökade roll vid receptexpedition som diskuterades livligast.

”Hur ska man göra det här?” undrade Johan Wallér, vd för Sveriges Apoteksförening, och Kristina Billberg, ordförande i Sveriges Farmaceuter, kontrade med att situationen är alldeles för okontrollerad idag då helt okvalificerad personal tillåts medverka vid receptexpeditioner och ombesörja kundmöten.

En annan fråga som engagerade var utredningens förslag att i föreskiftstext reglera vad som ska ingå i en receptexpedition.

Utredningen menar att dagens krav ”så långt som möjligt säkerställa att patienten kan ta sina läkemedel på rätt sätt” är alltför otydligt formulerat och följaktligen lämnar utrymme för en alltför stor spännvidd av tolkningar.

Bra, tycker Sveriges Farmaceuter. Dåligt, tycker Apoteksföreningen och menar att detta borde åstadkommas genom incitament istället. Det senare reagerade Sveriges Farmaceuter emot och menade att ett system där man ger särskilda belöningar för att farmaceuter på apotek ska utföra sitt grunduppdrag ter sig märkligt. En person i publiken, hemmahörande på Läkemedelsverket, lyfte problematiken med att utföra inspektionsverksamhet på rådgivning.

På den slutliga frågan om vad som saknades i utredningen tryckte både Kristina Billberg och publiken på vikten av att dokumentera vad som utförs på apotek för att höja patientsäkerheten samt apoteksfarmaceuters möjlighet till uppföljning av läkemedelsbehandling.

Jag själv framhöll att utredningen gett många bra förslag rörande LMA:s roll, men att ett förslag som omöjliggör att chef och LMA är samma person hade varit välkommet.

Cristina Eriksson Stephanson lyfte behovet av att på myndighetsnivå ännu djupare analysera orsaker till att patienter upplever att direktexpeditionsgraden är så låg när undersökningar visar att den är hög.

När utredningens förslag går ut på remiss är i skrivande stund oklart, men sannolikt blir det inom kort.

Clary Holtendal

Mest läst