Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Gabriel Wikström vill ta apoteken in i en ny tid

Farmaceuter måste sköta alla moment i receptkedjan på apotek från start till mål, enligt apoteksutredningens förslag. Förslaget om en ny farmaceutisk tjänst är inte så specifikt utan handlar om ett uppdrag till TLV att utreda frågan. Svensk Farmaci bad sjukvårdsminister Gabriel Wikström ge sin vision för framtidens svenska apotek.

Utredaren Åsa Kullgren har nu överlämnat sitt delbetänkande till sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S), och det har därmed blivit offentligt.

Svensk Farmaci deltog vid eftermiddagens pressträff på Rosenbad med utredaren och statsrådet, där mer än vad som presenterades i gårdagens debattartikel i DN lyftes fram.

Gabriel Wikström underströk som han gjort tidigare att han helst sett att omregleringen av apoteken inte genomförts.

– Men nu är den gjord, och Socialdepartementet har sedan länge arbetat med att adressera de problem och olösta frågor som uppstått efter omregleringen. Utredaren har tagit fram en rad intressanta förslag, bland annat med syfte att öka tillgängligheten till läkemedel. Detta är viktigt inte minst för äldre personer. Utredningen verkar gedigen, jag ser fram emot att sätta mig in i förslagen och ta del av remissinstansernas synpunkter, sa Gabriel Wikström.

Åsa Kullgren berättade att utredningen identifierat kommittédirektivet om att höja kvaliteten och patientsäkerheten på apoteksmarknaden som sin viktigaste uppgift.

– Vi har velat förtydliga apotekens grunduppdrag och bland annat fokuserat på rådgivningen. Ett viktigt förslag som vi lägger fram är att farmaceuter ska sköta hela recepthanteringen, från det att receptet tas emot tills att läkemedlen lämnas ut, sa Åsa Kullgren.

– Frågan kan ha betydelse för apotekens bemanning och kravet ska enligt vårt förslag inte gälla fullt ut förrän 2020, fram till dess föreslår vi övergångsregler.

Utredningen innehåller också ett förslag på att avsätta 4 miljoner kronor av befintliga medel hos Vetenskapsrådet till samhällsfarmaceutisk forskning.

Som vi skrev i morse vill utredningen utreda införandet av en farmaceutisk tjänst på apotek.

Vad innebär förslaget konkret?

– Det handlar inte om ett konkret förslag på en tjänst, utan ett föreslaget uppdrag till TLV att utforma ett förslag på en tjänst som efter en utvärdering eventuellt kan göras permanent. Det är viktigt för staten att veta vad man betalar för, säger Åsa Kullgren.

Hon bedömer att förslagen om 24-timmarsregeln och returrätt kan få stora positiva konsekvenser för apotekens kunder i hela landet. Returrätten föreslås gälla för alla läkemedel utom narkotiska läkemedel och kylvaror.

Gabriel Wikström har tidigare uttryckt kritik mot apotekens utveckling i riktning mot försäljning av andra produkter än läkemedel efter omregleringen.

Hur ser din vision ut för de svenska apoteken i ett femårsperspektiv?

– Jag skulle vilja ta apoteken in i en ny tid. Jag vill att de får tillbaka ett tydligare fokus på läkemedelsrådgivning och får en mer naturlig roll i vårdkedjan. Apoteket skulle kunna vara en plats dit man ofta väljer att gå i stället för att besöka vårdcentralen. I dag finns möjligheten för landstingen att samverka med apoteken, men det görs inte i så stor utsträckning. Jag skulle vilja se mer av samarbete mellan landstingen och apoteken, säger Gabriel Wikström.

Utredningen vill även skärpa kraven på apotekens läkemedelsansvariga (LMA), berättar Anna Montgomery, apotekare och utredningssekreterare, för Svensk Farmaci.

– LMA-rollen fungerar inte fullt ut idag, många läkemedelsansvariga har vittnat om att rollen rymmer stora utmaningar. Många har beskrivit att man hamnat i kläm mellan å ena sidan regler och föreskrifter, å andra sidan arbetsgivarens krav. En vanlig känsla tycks vara att kvalitetsarbetet har prioriterats ned.

– Vi har därför lagt tre förslag till förändringar. Vi vill införa krav på tidigare arbetslivserfarenhet även för apotekare, idag gäller detta bara receptarier. Vi vill också införa krav på genomgången LMA-utbildning samt att den läkemedelsansvariga ska ha inflytande över hur verksamheten på apoteket organiseras, säger Anna Montgomery.

FOTNOT: Utredningen menar att receptexpedition ska ses som en sammanhängande process där farmaceut krävs för samtliga moment. Enkla rena handräckningsmoment, exempelvis att plocka fram varor från en hylla, bedömer man dock kan utföras av annan personal.

Andra läser