Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Omvald styrelse och nytt idéprogram

Sveriges Farmaceuters styrelse fick förnyat förtroende vid fullmäktigemötet i fredags. Nya verksamhetsmål antogs och ett nytt idéprogram mejslades fram vid mötet på det tidigare Klosettpalatset i Uppsala.

Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi och Årets Farmaceut 2016, inledningstalade på Sveriges Farmaceuters fullmäktigemöte på Hotell Linné i Uppsala i fredags. Han uppmanade mötesombuden att ta strid för den vetenskapliga evidensen.

– Den mest utbredda pseudovetenskapen, alternativmedicinen, pågår ju inom vårt verksamhetsområde. Folk i allmänhet vet exempelvis inte hur bisarrt konceptet homeopatika är, sa Dan Larhammar.

Det anrika hotellet vid Linnéträdgården stänger för gott vid årsskiftet för att omvandlas till bostäder.

Förbundets fullmäktigemöte blev därför ett av de sista större arrangemangen i lokalerna, som en gång inhyste ett av Uppsalas första studentbostadshus. Huset fick i folkmun namnet Klosettpalatset eftersom studentrummen var de första i staden som hade egna vattentoaletter.

Kristina Fritjofsson omvaldes enhälligt till ordförande för perioden 2017-18. Lisa Ekstrand och Claes Jagensjö omvaldes till vice ordförande respektive andre vice ordförande.

Även styrelseledamöterna Kinda Zayen, Tuulikki Lindmark och Jonatan Alvan omvaldes. De representerar apotekssektionen, industrisektionen respektive offentligsektionen.

Thony Björk och Annika Nordén-Hägg valdes till ordinarie lekmannarevisorer. En ny valberedning utnämndes, där Magnus Ljungqvist valdes till ordförande.

Martin Götherström, marknadsansvarig på kansliet, redovisade förbundets positiva medlemssiffror som inneburit ett trendbrott. Fram till dags dato har medlemsantalet ökat med 60 personer under 2016.

Fullmäktige beslutade också att lägga ned det så kallade Regionorganet. Regionsamordnarna kvarstår dock, men sorterar framöver direkt under förbundskansliet. Fullmäktige fattade också det formella beslutet att omvandla Etikrådet till ett så kallat Etikforum.

Fullmäktige antog följande verksamhetsmål för 2017-18:

• Aktivt arbeta för att förbättra arbetsmiljön och villkoren för våra medlemmar, både vid lokal och central förhandling.

• Stärka professionen: tydligt visa vad farmaceuten bidrar med och verka för att höja farmaceutens status genom kompetenshöjande insatser.

• Öka synligheten för förbundet. Genom ökad information och kommunikation internt och externt ska förbundets aktiviteter och ståndpunkter belysas.

• Identifiera arbetsplatser utan lokal representation, stödja bildandet av nya akademikerföreningar och aktivt stödja akademikerföreningarna för att underlätta de förtroendevaldas arbete.

• Verka för att kollektivavtal tecknas där styrelsen anser att behov finns.

• Stödja farmaceuter som är chefer, både vad gäller fackliga och yrkesfrågor.

• Öka medvetenheten om nyttan av fackligt medlemskap bland farmaceuter som inte har erfarenhet av facklig verksamhet.

• Öka rekryteringen av studerande- respektive yrkesverksamma medlemmar.

• Verka för att öka och tydliggöra medlemsnyttan, så att medlemmar oavsett sektion upplever att de får ett mervärde för medlemsavgiften.

Claes Jagensjö, andra vice ordförande, redovisade förbundets finansiella tillgångar. Förbundet har drygt 23 miljoner kronor i värdepapper och förvaltar två stiftelser med sammanlagt ca 14 miljoner kronor.

– Det är viktigt för förbundet att ha en god ekonomi, dels i händelse av konflikt på arbetsmarknaden och dels som en beredskap för svårare år, säger Claes Jagensjö.

Förbundet har under 2016 skiftat sitt värdepappersinnehav av svenska aktiefonder till svenska aktier, huvudsakligen för att minska de avgifter som är förknippade med fondinnehav.

En stor del av mötet ägnades åt en workshop, där sektionerna gjorde inspel till ett nytt idéprogram som sedan också antogs av fullmäktige.

Arbetsmiljö, avtalsfrågor, utvecklat fackligt stöd, lönefrågor, synlighet och professionsutveckling berörs bland annat i programmet. Läs mer om det nya idéprogrammet i våra spalter framöver.

Läs mer om fullmäktigemötet i förbundets nyhetsbrev och på dess hemsida, samt i Svensk Farmaci nr 6 som kommer ut i mitten av december.

Mest läst