Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Farmaceuter leder läkemedelsarbetet

Samtliga fyra funktioner inom landstingens och regionernas nya samverkansmodell för läkemedel koordineras i nuläget av farmaceuter.

Landstingen och regionerna har sedan i fjol frivilligt anslutit sig till en samverkansmodell där man arbetar gemensamt med bland annat prissättning, introduktion och uppföljning av läkemedel.

Modellen baseras på erfarenheter från tidigare gemensamma projekt som drivits inom nationella läkemedelsstrategin, exempelvis Otis, Ordnat införande i samverkan.

– Alla landsting har dedicerat sig till samverkan enligt modellen och den bygger på att landstingen hjälps åt. De fyra största landstingen, alltså Skåne, VGR, Stockholm och Östergötland, tar tillsammans med SKL ett stort ansvar för att koordinera och stötta det gemensamma arbetet, berättar Mikael Svensson, apotekare och förhandlingskoordinator på SKL.

Samverkansmodellen består av fyra funktioner som i dagsläget alla leds av farmaceuter.

Apotekaren Sofie Alverlind är koordinator för NT-rådet för vägledande rekommendationer. NT-rådet har landstingens mandat att ge rekommendationer till landstingen om användning av nya läkemedel. Rådet beslutar också om vilka läkemedel som ska omfattas av nationellt ordnat införande.

Livscykelfunktionen kartlägger kommande läkemedel åt landstingen via så kallad horizon scanning. Koordinator för funktionen är Lena Persson, farmacie magister i Region Skåne. Funktionen koordinerar också landstingsgemensamma införande- och uppföljningsprotokoll för angelägna läkemedel.

En marknadsfunktion stöttar bland annat landstingen med gemensamma avtalsmallar, gemensam prisdatabas och identifierar upphandlingsmöjligheter. Den koordineras av Lena Gustafsson, apotekare i Västra Götalandsregionen.

Dessutom finns en förhandlingsdelegation som tillsammans med TLV och läkemedelsföretagen för trepartsöverläggningar om priser för rekvisitionsläkemedel. Delegationen koordineras av Mikael Svensson.

De fyra största landstingen/regionerna utför tillsammans livscykelfunktionens och marknadsfunktionens arbete på uppdrag av alla landsting och regioner.

Modellen beskrevs och diskuterades på Sveriges Farmaceuters industrisektions nya arrangemang Industrifarmaceutiskt Möte i söndags.

Där berättade Mikael Svensson bland annat att medicinteknik kan komma att bli ett framtida område för samverkan inom ramen för modellen.

Vi skriver mer om landstingens och regionernas gemensamma läkemedelsarbete i kommande nummer av Svensk Farmaci.

Mest läst