Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Resultat från apotekarprojekt i Jönköping

Även om det småländska apotekarprojektet för bättre läkemedelshantering avslutades i våras, lever de positiva erfarenheterna vidare. I nästa vecka presenteras en rapport från projektet.

– Förhoppningsvis kan vi i höst presentera arbetet för politikerna så de kan ta beslut om hur dessa viktiga frågor ska hanteras vidare, säger Malin Holmqvist, klinisk apotekare inom Region Jönköpings län.

Projektet avslutades eftersom regionen och kommunerna inte ville fortsätta finansieringen. Malin Holmqvist tycker att det är tråkigt, men ser ett stort värde i det som ändå kommit fram. Preliminära resultat presenterades vid en workshop i regionen i maj, och i nästa vecka presenteras en rapport kring projektet.
– Vi kommer att sprida den vidare, bland annat på en patientsäkerhetskonferens i Stockholm i september. Sedan har vi lyft vissa delar med kommunal och regional ledning, för att få en samsyn kring hur vi ska arbeta vidare för en bättre samverkan mellan kommunal och regional sjukvård.

Som exempel tar hon när läkaren kommer till det kommunala äldreboendet. Då är det viktigt att klart och tydligt definiera vad som ska göras och av vem. Och vad som ska vara gjort innan läkaren kommer.
– Exempelvis kan det vara att ha ett aktuellt blodtryck på de patienter som behandlas för högt blodtryck.

Det behövs också en plan och en struktur för uppföljning av läkemedelsbehandling.
– I projektet tittade vi på hur man kan arbeta med maskinellt dosdispenserade läkemedel och andra hjälpmedel, för att få till en mer individanpassad behandling som kan göra patienterna mer självständiga, säger Malin Holmqvist.

I september ska resultaten förhoppningsvis presenteras för kommunala och regionala politiker, som kan fatta de nödvändiga besluten för att ta resultaten vidare för att förbättra vården.
– Det bedrivs väldigt avancerad vård i kommunerna idag, därför är det viktigt med bra rutiner. Där kan vi hjälpa till.

I projektet definierades två effektmål:
1 Att få till en mer rationell läkemedelshantering, som syftat till bättre processer för personalen.
2 Ökad säkerhet och mindre polyfarmaci, som syftar till att göra det bättre för patienterna.

Till projektet har det kopplats följeforskning, där en forskare har studerat om polyfarmaci påverkas av att använda maskinellt dosdispenserade läkemedel (där ses nu en viss tendens till ökning av andelen äldre med tio eller fler läkemedel).

En annan forskare gjorde fokusintervjuer med läkare och sjuksköterskor kring ansvarsfördelning och samverkan.
– Sköterskorna arbetar kommunalt medan läkarna arbetar inom primärvården. Bland annat kom det fram att det finns brist på bra kommunikationskanaler mellan dessa, och att ansvarsfördelning mellan dessa båda professioner brister, säger Malin Holmqvist.

En tredje forskare studerade vad sköterskorna lade sin tid på. Via en läsplatta kunde de följas och forskaren fann att de lade cirka 20 procent av tiden på läkemedelshantering, 30 procent på omvårdnad, 20 procent på icke kliniska uppgifter som möten, administration mm, och 15 procent på förflyttning mellan arbetsuppgifter, till exempel mellan expeditionen och patienten.
– Vi såg också att stressen ökade under arbetsdagens gång. När man blir avbruten i läkemedelshanteringen, vilket händer ganska ofta, finns en risk att man tappar tråden och det kan påverka patientsäkerheten.

Resultaten från följeforskningen kommer att publiceras separat framöver.

Även om projektet är avslutat finns det en tjänst avsatt inom Region Jönköping för att förvalta delar av arbetet som påbörjades i projektet.
– Vi kommer ha kvar en del av kontakterna med kommunerna som vi har skapat. Dessutom har en av apotekarna som arbetade i projektet fått jobb på en vårdcentral, det är nog en effekt av projektet, tror Malin Holmqvist.

För att bevara erfarenheterna finns det också en webbsida där all information samlas, där också rapporten kommer att publiceras.
– Där på webbsidan finns det mycket konkret information för kommunens personal. Vi kommer också fortsätta att erbjuda viss utbildning kring läkemedel till kommunal personal, framför allt sjuksköterskor.

Mest läst