Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Färdighetsträning ökas i nytt apotekarprogram

Mer individuell labbträning, mer muntlig och skriftlig kommunikation och en ny terminsövergripande kurs med titeln Professionell utveckling. Prodekan Ingrid Nylander berättar om bakgrunden till förändringarna av apotekarprogrammet i Uppsala. UTÖKAD 11:34

Som vi skrev i onsdags kommer en terminsöverskridande kurs med fokus på professionell utveckling att finnas med i det förändrade apotekarprogram som Uppsala universitet sjösätter hösten 2017.

Syftet med kursen är att stärka studentens professionella identitet och utveckling.

Det ska uppnås genom att studenten ställs inför verklighetsbaserade och yrkesrelaterade frågeställningar och uppgifter, och tränar kommunikation med koppling till professionen. Kursen är terminsöverskridande och uppdelad på åtta delkurser under termin 1-7 samt 10. Delkurserna är nära kopplade till övriga kurser som läses parallellt men ska examineras separat.

En övergripande ambition med det nya programmet att öka inslaget av färdighetsträning som laborationer samt muntlig och skriftlig kommunikation. Detta ska ske inom ramen för den nya kursen Professionell utveckling, men även inom andra kurser.

Svensk Farmaci bad Ingrid Nylander, professor i farmaceutisk farmakologi och prodekan för farmaceutisk grundutbildning, berätta om bakgrunden till förändringarna.

– När vi påbörjade vår översyn tittade vi bland annat på övriga utbildningar i landet och Europa, gällande direktiv och tidigare gjorda utvärderingar av vår utbildning. Vi hade ett självkritiskt förhållningssätt och konstaterade brister när det gäller examensmålen som är relaterade till ”färdighet och förmåga” samt ”värderingsförmåga och förhållningssätt”. Inslaget av färdighetsträning har minskat i programmet med åren. Kursen Professionell utveckling och en utökad satsning på färdighetsträning blev ett sätt att adressera dessa brister, säger hon.

En studierektor på 20 procent, Anja Sandström, har fått det övergripande ansvaret för färdighetsträning och professionell utveckling på det nya apotekarprogrammet.

Precis som vid receptarieutbildningen i Göteborg väljer den farmaceutiska fakulteten i Uppsala att gå mer mot individuell examinering. Grupparbeten kvarstår men blir i något mindre grad examinerande.

– Individuell examinering kommer särskilt att dominera under de första terminerna, men mot slutet av utbildningen blir det successivt fler andra examinationsformer, säger Ingrid Nylander.

Reviderade kursplaner sammanställs nu inför fakultetens grundutbildningsdagar den 17 och 18 augusti, där den nya utbildningens innehåll ska finslipas.

Kristina Fritjofsson, ordförande för Sveriges Farmaceuter, välkomnar förändringarna av apotekarprogrammet i Uppsala.

– Kursen professionell utveckling låter spontant som ett lovvärt initiativ och det är positivt att man justerar utbildningen i riktning mot att möta nya krav från arbetsmarknaden, säger hon.

Mest läst