Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Professionell utveckling integreras i ny utbildning

Uppsala universitets omstöpta apotekarprogram tar form. Biologiska läkemedel och farmakovigilans förstärks, det första året struktureras om och en terminsöverskridande kurs med fokus på professionell utveckling införs.

Som vi skrivit tidigare har Uppsala universitet, Sveriges största lärosäte på farmaciområdet, under en period förberett en förändring av sitt apotekarprogram från och med höstterminen 2017.

Nu har det nya programmet spikats och Svensk Farmaci kan berätta om de större förändringar som planeras.

Fem områden ska förstärkas inom befintliga och nya kurser: biologiska läkemedel, farmakovigilans, individuell läkemedelsterapi, regulatoriska aspekter samt farmaceutisk beräkning/statistik/bioinformatik/prediktionsmodeller.

Strukturen på det första studieåret förändras. Inledande delar ska introducera studenten till universitetsstudier, programmet, vetenskaplig metodik och professionen. Under det första året ska också individuell baskunskap i grundläggande farmaceutisk kemi och cellbiologi säkerställas.

Som vi skrivit tidigare kommer praktiken att delas upp på termin 6 och 10. Den kommer också att placeras i nära anslutning eller parallellt med relevanta teorikurser. Studenterna kommer på så sätt tidigare i kontakt med farmaceutisk yrkesverksamhet.

Den valbara delen av programmet – kurser och självständigt projekt – bevaras. Nya kurser ska dock ”svara mot nya behov i omvärlden”.

Det nya programmet innehåller också en ny terminsöverskridande kurs, Professionell utveckling, med syfte att stärka studentens professionella identitet och utveckling. Vi skriver mer om denna nya kurs senare.

Programstrukturen kommer att ge möjlighet för studenter som vill att göra ett fristående fördjupningsprojekt på 15 högskolepoäng och ta ut en farmacie kandidat, istället för att fullfölja hela programmet.

Det nya programmet ger dock inte möjlighet att erhålla en receptarieexamen efter tre år, och följer därmed inte den så kallade 3+2-modellen som Umeå universitet tillämpar.

Som vi skrivit förut ska det dock gå att ansöka till programmets senare delar för personer med receptarieexamen eller farmacie kandidat, även om antalet platser kommer att vara begränsat. För personer med tidigare receptarieexamen kan en apotekarexamen uppnås, medan personer med farmacie kandidat kan läsa upp till en masterexamen.

Mest läst