Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Apoteksutredning har en gyllene chans”

Apoteksutredningen bör ta chansen att bana väg för ett införande av en branschövergripande farmaceutisk tjänst på apotek efter norsk modell – inhalationsvägledning. Det skriver Sveriges Farmaceuters ordförande Kristina Fritjofsson apropå morgondagens referensgruppsmöte.

I morgon, tisdag, träffas apoteksutredningens referensgrupp för sista gången före sommaren.

Många av de viktigaste deluppdragen ska enligt uppgift vara klara redan i halvtid. Därför kan man redan nu fundera vilket eftermäle som utredningen kan tänkas få.

Kommer denna SOU, som många andra, bara att samla damm på regeringskansliet? Eller blir Åsa Kullgrens utredning den som satte avtryck och faktiskt fick saker att börja hända?

Många astma- och kolpatienter använder sina inhalationsläkemedel felaktigt. Erfarenheten visar att många kroniker har problem med användningen. Vi är övertygade om att en kunnig apotekare eller receptarie, som i lugn och ro får förutsättningar att på ett strukturerat sätt med patienten gå igenom hur läkemedlen ska användas, kan bidra till stora hälsovinster och ökat välmående hos många patienter.

I Norge och Danmark har man identifierat användningen av inhalationsläkemedel mot astma/kol som ett särskilt problemområde, och beslutat att ge apoteken särskild ersättning för denna typ av genomgångar. Det hälsoekonomiska utfallet av interventionerna utvärderas löpande.

Apoteksutredningen har sagt sig vilja klargöra vad som ligger i apotekens grunduppdrag. Det är välkommet. Vi menar emellertid att denna typ av utbyggd, strukturerad rådgivning på tu man hand, där särskild tid avsätts till patienten, är något som går utöver vad man rimligen kan förvänta sig att ett apotek utför inom ramen för sitt grunduppdrag.

Svenska patienters behov är knappast mindre än de danska och norska patienternas. Därför bör en pilotversion av tjänsten, på samma sätt som i Norge, kunna finansieras med en statlig ersättning. Det behöver dock inte vara särskilt dyrt. I Norge budgeterade staten fem miljoner norska kronor för ändamålet 2016 och apoteken får 80 kronor per vägledning. Med tanke på ländernas inbördes storlek bör ett belopp omkring 10 miljoner kronor motsvara det svenska behovet. En statlig ersättning garanterar också en jämlik utbredning av tjänsten i landet.

Vi vet att en grundförutsättning för apoteksutredningen är att dess förslag ska vara kostnadsneutrala. Vi menar dock att det rimligen bör finnas befintliga medel inom systemet som kan frigöras för att sjösätta en pilot med denna inriktning. Regeringens särskilda kronikersatsning borde kunna vara en möjlig finansieringsväg. Sedan kan man undra var de medel som under monopoltiden årligen anslogs till Apoteket AB:s forskning tagit vägen.

Den tjänst vi skisserar är inte något som behöver inkräkta på astma- och kolsköterskornas viktiga arbete – tvärtom bör den nya tjänsten kunna förstärka detta och ge synergier. Ett nära samarbete mellan inblandade professioner kring den nya tjänsten är en förutsättning. I sammanhanget bör det påpekas att det råder stor brist på astmasköterskor.

Därför uppmanar vi apoteksutredningen att föreslå regeringen att avsätta omkring 10 miljoner kronor för en pilotstudie av farmaceutledd inhalationsvägledning på apotek.

Vi behöver inte uppfinna hjulet – det arbetssätt som tillämpas i Norge kan i stora drag användas. Införandet kan med fördel snabbutredas i särskild ordning och vi på Sveriges Farmaceuter bistår här gärna med lämplig expertis.

Vi tror med bestämdhet att potentialen för hälsovinster med denna tjänst är stor. Vi vet det inte säkert, men anser att det absolut bör vara värt att pröva även i Sverige, precis som man gjort i Danmark och Norge. En förutsättning för en pilot bör dock vara att apoteksbranschen själv tar på sig att resultaten följs upp i en vetenskaplig kontext.

Och naturligtvis – först efter att vårt antagande om positiva hälsoeffekter bekräftats, bör man öppna för en diskussion om ett permanentande av tjänsten.

Visst finns det andra terapiområden där interventioner på apotek kan vara minst lika angelägna, och vi skulle förstås välkomna en fortsättning på det insomnade projektet om strukturerade samtal på apotek. En förmodligen snabbare väg vore att använda ”copy/paste” på det gedigna koncept som tagits fram i vårt västra grannland. Vill vi undvika en långbänk vore det smart att göra något inom astma/kol-området enligt norsk modell.

Via apoteksutredningen har regeringen nu en gyllene chans att, till en låg kostnad, sparka igång en utveckling av apotekssektorn i riktning mot större patientnytta. En pilot inom inhalationsvägledning skulle vara ett sätt för den här utredningen och regeringen att faktiskt sätta avtryck.

Initiativet skulle ingjuta energi i en bransch vars inriktning mot annat än läkemedel sjukvårdsministern kritiserat.

Kristina Fritjofsson

Mest läst