Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ny roll för farmaceut utvärderad på barnsjukhus

I ett projekt på Astrid Lindgrens barnsjukhus iordningsställde farmaceuter läkemedel till barnpatienter på två avdelningar - något som traditionellt är en uppgift för sjuksköterskor. Utfallet blev mycket positivt och tre farmaceuter har nu tillsvidareanställts för verksamheten.

Inom barnmedicinen måste läkemedel ofta anpassas och iordningsställas för att kunna ges i lämplig dos och form till barn. Det utförs på svenska sjukhus i regel av sjuksköterskor.

Ett aktuellt projekt på Astrid Lindgrens barnsjukhus (ALB) i Solna har utvärderat en modell där farmaceuter i stället sköter iordningsställandet.

I Skandinavien har farmaceuter idag bara den rollen på barnsjukhuset vid Helsingfors universitetssjukhus. Ett viktigt skäl att utvärdera ett nytt arbetssätt är att det sker relativt många allvarliga läkemedelshändelser inom barnområdet.

Förutsättningar för projektet i Solna har dels varit den barnläkemedelsgrupp – se vårt reportage i Svensk Farmaci nr 4/13 – med farmakologer, farmaceuter och sjuksköterskor som skapats på sjukhuset, och dels den nationella databas för barnläkemedel, ePed, som gruppen byggt upp.

Projektet föregicks bland annat av två magisteruppsatser vid Uppsala universitet. Den ena fann stora hypotetiska besparingsmöjligheter i form av minskat antal läkemedelsskador med mera vid anställning av en iordningsställande farmaceut. Det andra arbetet visade bland annat att endast 4 av 54 iordningsställande sjuksköterskor följde de exakta rutinerna för iordningsställandet.

I projektet på ALB arbetade farmaceuter på två avdelningar med iordningsställande under sex månaders tid. De jämfördes sedan mot två kontrollavdelningar där sjuksköterskor utfört motsvarande uppgifter.

Farmaceuterna och sjuksköterskorna utvärderades på en rad parametrar, bland annat tidsåtgång, antal iordningsställda doser och avvikelser. Iordningsställandet dokumenterades via kamera.

En slutrapport från projektet är nu klar. Resultaten visar på flera uppnådda vinster i ”farmaceutarmen”, bland annat ökad följsamhet till rutiner och en minskad upplevd stress för sjuksköterskorna på de avdelningar där farmaceuterna avlastade dem med iordningsställande. Andelen helt korrekta iordningsställanden var klart högre på ”farmaceutavdelningarna” jämfört med kontrollavdelningarna.

Den eventuella besparingspotentialen är tänkt att redovisas i en separat rapport senare.

Enligt rapporten kände sig farmaceuterna sig mycket uppskattade och behövda och det fanns ett stort stöd för modellen på de avdelningar där interventionen gjordes.

Modellen beskrivs ha stor potential i det dagliga läkemedelsarbetet på en barnavdelning, även om arbetet föreslås kompletteras med andra kliniska arbetsuppgifter för att åstadkomma en arbetsrotation.

Efter projektet har Astrid Lindgrens Barnsjukhus initierat tre tillsvidareanställningar för iordningställande farmaceuter.

Mest läst