Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Läkemedelsgenomgång på apotek kostnadseffektiv metod i Spanien

Apotekarledda läkemedelsgenomgångar på apotek för äldre har visat sig vara en kostnadseffektiv metod i Spanien.

Det så kallade Consigue-programmet i Spanien utgörs av en apoteksbaserad tjänst för äldre med minst fem läkemedel.

Patienterna erbjuds en läkemedelsgenomgång av apotekare på apoteket, följt av en senare uppföljning.

Resultaten av en första studie, Consigue Impact, presenterades på FIP-kongressen i Bangkok i höstas.

Den visade bland annat på en kraftig minskning av sjukhusinläggningar, ökad livskvalitet och färre okontrollerade hälsoproblem hos de äldre som fått tjänsten jämfört med kontroller.

En utvärdering av interventionens kostnadseffektivitet publicerades häromdagen i Pharmacoeconomics.

Studien genomfördes vid 178 spanska öppenvårdsapotek i fyra provinser, och deltagarna randomiserades mellan interventionen och att få sina läkemedel dispenserade på vanligt sätt (kontroller).
Sammanlagt randomiserades 1 403 äldre mellan åldrarna 65-94 år.

Antalet förskrivna läkemedel minskade för båda grupperna under de sex månader som studien pågick, men minskningen var större i interventionsgruppen.

Livskvaliteten ökade i interventionsgruppen. I kontrollgruppen var den konstant med tendens till minskning.

Den genomsnittliga totalkostnaden var lägre i interventionsgruppen.

Resultatet beräknades som kostnad per QALY (kvalitetsjusterade vunna levnadsår). En QALY-skillnad till interventionsgruppens fördel, kombinerat med en minskad kostnad för den gruppen gör att interventionen blev dominant, det vill säga bättre och billigare.

Författarna drar slutsatsen att tjänsten optimerar användningen av förskrivna läkemedel och förbättrar livskvaliteten, samt att den ekonomiska analysen visar att den är kostnadseffektiv.

Svensk Farmaci bad Per Boström, apotekare och hälsoekonom på Link Medical Research i Kista, kommentera den hälsoekonomiska studien.

– Det är intressanta data, men jag har hittills bara läst abstractet och hur själva interventionen gått till är inte väl beskrivet där. P-värdena är höga på något ställe och variationen i kostnader inom respektive grupp är stor. Utan mer kunskap om interventionen är det svårt att sia om hur resultatet skulle bli överfört till svenska förhållanden, säger Per Boström.

Mest läst