Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Allt fler apotekare står utan arbete

Antalet arbetslösa apotekare ökade markant 2014, men bland receptarier är arbetslösheten nästan försumbar. Apotekare har idag mer än dubbelt så hög arbetslöshet som övrig vårdpersonal med eftergymnasial utbildning.

Under helåret 2014 uppgick den genomsnittliga arbetslösheten för apotekare till 4 procent medan den för receptarier var 0,58 procent.

Det framgår av årets första sammanställning av arbetsmarknadsinformation från Sveriges Farmaceuter. Statistiken är baserad på data från Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa (AEA).

År 2013 var motsvarande siffra för apotekare 2,6 procent. Under 2014 ökade den genomsnittliga arbetslösheten med en procent vid en jämförelse mellan första halvåret och det sista (3,5 procent respektive 4,5 procent).

I siffror handlade det under fjolåret om en ökning från drygt 120 arbetslösa apotekare i januari 2014 till omkring 185 i december.

Geografiskt finns flest arbetssökande apotekare i Stockholm och Västra Götaland följt av Östergötland, Skåne och Västmanland.

För receptarierna ser det betydligt gynnsammare ut. En mycket låg arbetslöshet på drygt 40 personer i januari 2014 minskade ytterligare till drygt 30 personer i december.

– Arbetslösheten för receptarier har varit mycket stabil under lång tid och har alltid legat under en procent. Men tyvärr kan vi konstatera att antalet apotekare som är heltidsarbetslösa har ökat relativt markant den sista tiden. Vad ökningen beror på är svårt att se i nuläget, säger Clary Holtendal, professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter.

För receptarier är arbetslösheten högst i Stockholm och Västra Götaland, men även Västerbotten, där arbetslösheten ökat det sista kvartalet 2014, skiljer ut sig i statistikmaterialet.

Antalet lediga platser som anmälts till Arbetsförmedlingen minskade också under fjolåret. Ett trendbrott skedde under våren då antalet platser för första gången understeg antalet heltidsarbetslösa. Antalet platser har dock inte minskat i samma grad som antalet heltidsarbetslösa ökat.

Även ur ett åldersperspektiv ser trenderna olika ut för apotekare och receptarier. I apotekargruppen är arbetslösheten i princip lika stor i gruppen 25-34 år som 35-44 år. Ett femtiotal personer finns i vardera gruppen.

– Det tyder på att nyutexaminerade apotekare i alla fall inte har svårare att hitta jobb än den grupp som haft sin examen ett tag. Å andra sidan är det oroande att relativt många apotekare är heltidsarbetslösa mitt i livet, säger Clary Holtendal.

För receptarier är arbetslösheten låg i alla ålderskategorier.

Den generella arbetslösheten bland personer som arbetar inom hälso- och sjukvård och har minst två års eftergymnasial utbildning var i december i snitt cirka 2 procent och därmed lägst i Sverige.

Hos receptarier är arbetslösheten alltså extremt låg även i en sådan jämförelse, medan den är klart högre bland apotekare.

Den totala arbetslösheten i ett nationellt perspektiv, det vill säga andelen arbetslösa i relation till arbetskraften, uppgår till ca 7 procent enligt 2014 års arbetslöshetsrapport från AEA.

FOTNOT: Uppskattningarna av andelen heltidsarbetslösa ovan baseras på att det finns cirka 3 600 yrkesverksamma apotekare och 6 000 receptarier, vilket gällde år 2011 enligt Socialstyrelsen.

Andra läser