Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Är branschens behov långsiktigt?

Motiverar verkligen dagens kortsiktiga bristsituation en etablering av receptarieutbildningar på nya orter? Christer Berg, programansvarig på farmaceutprogrammet vid Linnéuniversitet i Kalmar, replikerar på apoteksföreningen.

Apoteksföreningens vd och chefsstrateg beklagar att utbildningsplatser för receptarier inte kommer att anordnas i Malmö och att utbildningen i Karlstad läggs ned.

I Malmö godkändes inte utbildningen då bland annat tillräckliga personella resurser inte allokerats. Karlstad prioriterar andra utbildningar. Självklart kommer det att påverka antalet utbildningsplatser i landet och dess förläggning.

Vi har idag drygt 300 utbildningsplatser för receptarie, vilket varit tillräckligt för att ersätta den pensioneringsvåg som startade 2008. Denna håller nu på att ebba ut.

Problemet har varit att alla utbildningsplatserna inte fyllts och att många studenter av olika anledningar inte slutfört sina studier. 2013 utexaminerades endast 150 receptarier.

Men redan nästa år kommer antalet som fyller 65 år att vara färre än de som utexamineras.

Vi har idag cirka 5 600 legitimerade receptarier under 65 år vilket är 700 färre receptarier än år 2008. Mycket talar för att antalet legitimerade receptarier under början av 2020-talet kommer att hamna på samma nivå som 2008. Med en utbildningsnivå på högt räknade 250 receptarier/år kommer underskottet att vara upphämtat i början av 2020-talet.

Om Malmö Högskola får examensrätt 2015 kommer de första studenterna att utexamineras 2018.  I början på 2020-talet kommer därefter etableringen att bidra till ett överutbud på nationell nivå. Årskullarna av studenter kommer också att minska (90-talisterna är färre än tidigare decennier) vilket gör att konkurrensen ökar om studenter mellan utbildningarna.

Apoteksväsendets avreglering har bland annat medfört nyetableringar av apotek och längre öppettider, med ökat personalbehov. Ett ökat antal äldre talar också för fler förskrivningar, samtidigt som sortimentsbredden också ökar av hälsoprodukter med mera.

Ökad e-handel med receptförskrivna läkemedel påverkar också behovet av receptarier i framtiden. Teknikutveckling ger rationaliseringsvinster.

Det finns således faktorer som talar för såväl ökad som minskad efterfrågan på receptarier.

De samhällssektorer som behöver utbildade farmaceuter är främst hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin samt myndigheter. Få receptarier återfinns utanför apoteken. 2013 utbildades det dubbelt så många apotekare som receptarier. Det fanns 4 527 apotekare under 65 år i oktober 2014. Under de senaste åren har det utbildats c:a 300 apotekare/år, d.v.s. dubbelt så många jämfört med receptarier (150).

Antalet apotekare ökar idag med cirka 250 per år då pensionsavgångar bara är ungefär 50 per år. Många apotekare väljer att arbeta på apoteken då arbetstillfällena inom läkemedelsindustrin har minskat. Detta påverkar också behovet av utbildningsplatser för receptarier.

Under början av 2020-talet kommer vi i Sverige att ha en utbildningskapacitet för receptarier som är dubbelt så stor som pensionsavgångarna.

Behöver vi ha kvar nuvarande utbildningskapacitet, efter att ha klarat av fyrtiotalisternas pensionsavgångar?

Motiverar dagens kortsiktiga bristsituation etablering av receptarieutbildning på nya orter?

Finns det verkligen ett sådant långsiktigt behov inom branschen?

Christer Berg, leg apotekare, programansvarig för farmaceutprogrammet vid Linnéuniversitet i Kalmar

Mest läst